Мundësi më shumë për të gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të studijojnë në universitetet më elitare në botë

Мundësi më shumë për të gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të studijojnë në universitetet më elitare në botë

ShMP “Jahja Kemal” shpall konkurs për dhënien e bursave për arsimin e mesëm.
Testimi për bursë do të mbahet më 09.05.2021 të dielën në ora 11.00 në Shkup, Tetovë, Strugë.
Në testim mund të konkurojë çdo nxënës që kryen klasën e nëntë, në web faqen https://www.ykc.edu.mk/scholarship. Afati i konkurimit është deri më 07.05.2021
Në testimin për bursë:
 Nxënësit do të përgjigjen në pyetje nga matematika, kultura e përgjithshme dhe pyetje për përcaktimin e nivelit të intelegjencës.
 Testimi do të jetë në gjuhën shqipe, maqedonase, turke dhe gjuhën angleze.
 Njohja e gjuhës angleze apo turke nuk është e domosdoshme për aplikim në testimin për bursë.
 Poqëse nxënësit kualifikohen në 25 vendet e para në testimin për bursë do të marrin zbritje në shkollim (për Shkup, Tetovë dhe Strugë) sipas rradhitjes që vijon.
Vendi i 1-rë 100%, Vendi i 4-të 70%, Vendi i 10-13-të 40%,
Vendi i 2-të 90%, Vendi i 5-6-të 60%, Vendi i 14-19-të 30%,
Vendi i 3-të 80%, Vendi i 7-9-të 50%, Vendi i 15-25-të 20%.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *