Bursa nga SCHWARZMAN SCHOLARS për Master në Kinë

Kjo bursë mbulon: Regjistrimin dhe participimin, dhomën, udhëtimin nga dhe deri në Bejing në fillim dhe fund të vitit akademik, një vizitë studentore brenda shtetit, librat e nevojshëm gjatë studimit, Lenovo laptop dhe telefon, sigurim shëndetsor dhe një bursë perosnale modeste…

Ligjeratat do të realizohen në: Tsinghua University, Beijing, Kinë

Fusha e studimit: Studime masteri në këto disiplina:

– Politikë publike
– Ekonomi dhe biznes
– Studime ndërkomëtare

Kandidatët e përshtatshëm: Kriteret në vijim patjetër duhet të përmbushen nga gjithë kandidatët:
–  Niveli deridiplomik
Mosha. Aplikanët duhet të jenë më së paku 18 dhe më së shumti 29 vjeç deri në datën 1 gusht 2018
Shtetësia. Nuk ka ndonjë limitim në këtë drejtim
Njohje e gjuhës angleye. Opsionet e pranuara të testeve janë:

– Testi i gjuhës angleze si gjuhë e huaj (TOEFL PBT)
– Testi i gjuhës angleze si gjuhë e huaj – përmes internetit (TOEFL iBT)
– Testi i gjuhës angleze si gjuhë e huaj sipas sistemit nërkombëtar (IELTS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *