INXHINIER PËR DIZAJN DHE KONSTRUKSION

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik – Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësime të reja për kryerjen e detyrave të punës në pozitën vijuese:

INXHINIER PËR DIZAJN DHE KONSTRUKSION

DETYRAT E PUNËS

  • Përgatitja e 3D modeleve;
  • Përgatitja dhe puna me pjesët mbërthyese;
  • Përgatitja e vizatimeve të punëtorisë;
  • Analizë e problemeve të paraqitura dhe përpilimi i një propozim-zgjidhje në bazë të së njejtës;

ARSIMI I NEVOJSHËM, SHKATHTËSITË DHE AFTËSITË

  • ВСС – fakultet nga fusha e shkencave teknike, e dëshirueshme Fakulteti Mekanik;
  • Njohje solide e CAD mjeteve softuerike. Përparësi do të kenë aplikantët me përvojë pune me PRO ENGINEER ose CREO;
  • Njohja e punës me llogaritje sipas metodës së elementeve të fundme (FEA);
  • Njohje solide e gjuhës angleze (lexon, shkruan, flet);
  • Njohje e avancuar e MS Office;

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni duke dërguar CV-në tuaj në gjuhën angleze apo maqedonase nëpërmjet www.vanhool.mk, në pjesën e “pozitave pune të hapura”. Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për intervistë.

Afati përfundimtar për aplikim është: 21/06/2017

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *