Progame Master – Të drejtat e njeriut dhe demokratizimi

Programi regjional për Master në sferën e të drejtave të njeriut dhe demokratizim –  Caucasus është themeluar me mbështetjen financiare nga Unioni Evropian. Ky MA program është i implementuar në bashkëpunim me European Inter-University Center (Veneci), dhe në partnership me universitete lider në Armeni, Ukrainë, Belorusi, dhe Gjorgji.

Kush mund të aplikoj:

  • Merita akademike (Prapavija edukative);
  • Motivimi: Interesi në sferën e të drejtave të njeriut dhe demokratizimit;
  • Dorzim i humutimit të shkruar;
  • Të jetë i dhënë pas çështjes së volunterizmit dhe kauzës shoqërore;
  • Përvojë në fushat përkatëse.

Bursa:

  • Ky profram prashikon bursa të plota për 25 student nga shtetet e targetuara për vitin akademik 2017 – 2018;
  • Bursa mbulon taksën shkollore, udhëtimin, dhe harxhimet e akomodimit;
  • Prioritet do ju jepet studentëve nga jasht shtetit.

Si të aplikoni?

Me kusht që të aplikoni, duhet të plotësoni aplikimin.

Gjithashtu, duhet ti dorëzoni dokumentet në vazhdim:

• Një CV;
• Letër motivimi (1000-1500 shkronja) në Anglisht dhe Rusisht;
• Ese (1500-2000 fjalë) për tema lidhur me të drejtat e njeriut dhe domokratizimin (shih temat në web-faqe);
• Të dhëna kontakti për dy të nominuar për letra reference (nje nga akademija dhe nje nga punesimi);
• Diploma ose diplomat e skenuara;
• Transkriptat akademike.

Për më teper informata vizitoni web – faqen officiale.

 

Deadline: 02 korrik 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *