Administrator i bazës së të dhënave (M/F) – EVN

Përshkrim i detyrave në punë

 • Projektim, kodim, testim dhe mbështetje të gjeneratës më të re të bazës së të dhënave:
  Oracle 10g, 11g и 12c, MS SQL и MySQL administrim i bazës (instalim dhe parametrizim)
  • Data Security, Backup & Recovery (Kandidati do të jetë përgjegjës për aspektet e sigurisë (security) të bazave të të dhënave si dhe parandalim të humbjes së të dhënave)
  – Konfigurim i backup për Oracle bazave (RMAN и datapump)
  – Konfigurim i backup për MS SQL bazat
  – Konfigurim i backup për MySQL bazat
  • Administrim i Standby/Failover (Oracle Data Guard)
  • Oracle RAC & ASM instalim dhe administrim
  • Njohuri për teknikat e migracionit për Oracle, MS SQL dhe MySQL baza të të dhënave
  • Eksperiencë me Oracle middleware (aplikacion servere)
 • Realizim restore procedura për kthim të të dhënave, implementim të procedurave recovery dhe backup i rregullt i sistemeve.

Kualifikimet e nevojshme dhe karakteristikat personale

 • Aftësi efektive të komunikimit, në të shkruar dhe të folur (sidomos me persona që nuk kanë njohuri të mëdha për IT teknologjitë)
 • 3 – 5 vite eksperiencë pune
 • Njohuri themelore të sistemeve operative Windows и Linux

 

Kompetencat

 • Të orientuar kah rezultatet
 • Organizim i lartë
 • Fokus në komunikim të shkëlqyer intern dhe ekstern me klientë
 • Aftësi për menaxhim të njëkohshëm të më shumë projekteve të fushave të ndryshme funksionale
 • Aftësi për gjetje të gjetur zgjidhje inovative për përmirësim të performansave të bazave të të dhënave me të cilat do të menaxhojë
 • Aftësi për të kuptuar probleme të ndërlikuara nga fusha e punës dhe mundësi për propozim të zgjidhjeve efikase për largimin e tyre..

Nëse jeni të interesuar për karrierë në  EVN Elektrodistribuimi, dërgoni biografinё Tuaj tё shkurtër dhe letër motivuese nё jobs.evnelektrodistrubucija@evn.mk ose plotësoni aplikimin elektronik në faqen tonë të internetit www.evn.mk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *