Shkolla e Mesme Gjoce Stojçevski shpall konkurs

Shkolla e Mesme Gjoce Stojçevski shpall konkurs

Në pajtim me nenein 42 të Ligjit për arsim të mesëm (Fl.zyrt. e RM-së nr. 44/95, 24/96, 34/96, 37/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 dhe 30/06) MASH dhe SHMPK ,,Gjoce Stojçeski,,- Tetovë shpall:

 

K O N K U R S

Për rregjistrim të nxënësve në vit të parë për vitin shkollorë 2017/18

 

Në vitin e parë do të rregjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedone dhe 306  nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

            Drejtimi i tekstilit dhe lëkurës – 170 nxënës, 5 paralele

teknik i konfeksionit            maq.      34 nxën.        1 par.       pr. 4 v.     minimum 45 pikë

teknik i konfeksionit            shq.      34 nxën.         1 par.      pr. 4 v.     minimum 45 pikë

-teknik i dizajnit të veshjes    shq.       34 nxën.        1 par.       pr. 4 v.    minimum 45 pikë

-teknik i tekstilit                     shq.       34 nxën.        1 par.       pr. 4 v.    minimum 45 pikë

– konfeksionist                       shq.       34 nxën.        1 par.       pr. 3 v.    minimum 30 pikë

(plan program   mësimore të reformuara)

 

            Drejtimi kimi – teknologji    –   136  nxënës, 4 paralele

teknik kimiko teknologjik       shq.     102 nxën.        3 par.       pr. 4 v.     minimum 45 pikë

-teknik ushqimorë                       shq.      34 nxën.        1 par.       pr. 4 v.     minimum 45 pikë

 

 

            Arsimi i artit – arti figurativ i aplikuar 34 nxënës 1 paralele

– dizajnues i  enterierit, mobiljeve           shq.    34 nxën.   1 par.   pr. 4 v.   minimum 45 pikë

dhe prodhimeve industriale  

 

            KUSHTET PËR RREGJISTRIM TË NXËNËSVE:

 • të kenë të kryer arsimin fillorë;
 • të mos jenë më të vjetër se 17 vjeç;
 • të jenë përcaktuar për një nga drejtimet e lartëpërmendura.

 

            DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR RREGJISTRIM:

 • -dëftesat origjinale nga klasa e VI  deri në kl. IX;
 • -çertifikatë nga libri amë i të lindurve (pa mare parasysh data e lëshimit);
 • -fletëparaqitje për rregjistrim (meret tek komisioni për rregjistrim).

 

            AFATATET  E KONKURSEVE

Paraqitja dhe rregjistrimi i nxënësve realizohet në dy afate :

 • qershor ( 28 dhe 29 qershor 2017  – paraqitja e parë – rezultatet dhe vendet e lira shpallen më 30 qershor 2017
 • 5 korrik 2017 – paraqitje e dytë  – rezultatet dhe vendet e lira shpallen më 6 korrik   2017);
 • gusht – 24 gusht 2017  rezultatet dhe vendet e lira shpallen më 25 gusht  2017.

Nëse në të dy afatet për regjistrim nuk plotësohet numri i nxënësve nga ky Konkurs  regjistrimi do të vazhdoj deri më 31.gusht 2017.

 

            KRITERET PËR PËRZGJEDHJE TË NXËNËSVE janë :

 • suksesi mesatar nga kl.VI – IX;
 • suksesi mesatar i nxënësit i aritur nga katër lëndë ( gj.amtare, gj. e huaj dhe dy lëndë të cilat janë të rëndësishme për drejtimin );
 • diploma të fituara (I, II dhe III) vende nga gara ndërkombëtare dhe republikane ( gj.amtare, gj. e huaj dhe dy lëndë të cilat janë të rëndësishme për drejtimin );
 • vlera mesatere nga pikët e fituara për sjellje.

 

 

 

04.04.2017                                                                                                                                                                                   Drejtori

Tetovë                                                                                                                                                                                       Abaz Abazi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *