Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

Publikohet thirja me e fundit e Programit EaSI te Bashkimit Evropian.

Kujdes, Forma e aplikimit ne portalin SWIM do te publikohet pas dates 24 Korrik 2017

Thirja konsiston në vendosjen e nje konrate kornize partneritei me qellim mbeshtetjen e rrjeteve aktive qe punojne ne fushen e te drejtave te personave me aftesi te kufizuara si dhe grantet operacionale per vitin 2018.

KËRKESAT PËR PRANUESHMËRI

Aplikimet duhet të dërgohen jo më vonë se afati i fundit për dorëzim
 Aplikimet (plani strategjik 4-vjeçar 2018-2021 duke përfshirë përmbledhjen e buxhetit,
Formulari i aplikimit duke përfshirë buxhetin për vitin 2018, programi vjetor i punës 2018) duhet të jetë dorëzuar duke përdorur sistemin elektronik të dorëzimit në dispozicion në Https://webgate.ec.europa.eu/swim, dhe duke dërguar një version të nënshkruar, të shtypur të formularit te aplikimit dhe dokumentet e tjera të lartpërmendura me postë ose shërbim ndërlidhës.
Mosrespektimi i kërkesave të mësipërme do të çojë në refuzimin e kërkesës.
Aplikantët inkurajohen të dorëzojnë propozimin e tyre në gjuhën angleze në mënyrë që të lehtësojnë trajtimin e propozimeve dhe përshpejtimin e procesit të vlerësimit. Duhet të theksohet, megjithatë, që propozimet në të gjitha gjuhët zyrtare të BE-së do të pranohen. Në këtë rast, aplikimet duhet të shoqërohen nga një përmbledhje ekzekutive në gjuhën angleze

Per me shume informacion klikoni këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *