Dauti Komerc, konkurs për vendin e punës referent i shitjes

Kompania private Sh.A Dauti Komerc-Shkup shpall konkurs për këtë vend pune në filijalen Cash&Carry Strugë për kandidatë nga qyteti I Strugës dhe Ohrit:

Titulli i vendit te punës:
I.Referent i shitjes Mikrodistribuimi për divizionin fruit &vegetables Dauti Komerc Cash&Carry Strugë

Kushtet te cilat duhet përmbushur:
Arsimimi i mesëm.
Me apo pa përvojë pune.
Posedimi i lejes së vozitjes kategoria C.
Të gjitha aplikimet me CV-të e kandidatëve duhet dërguar në selinë e kompanisë tonë e cila gjendet në Saraj, adresa: Rr.1723 nr.20 , Saraj/Shkup ose në filijalen në Strugë, adresa Rr.Braqa Milladinovci Nr.1-1 Strugë.
Dokumentat që duhet kompletuar: Kopje e diplomës, certificate e lindjes si dhe kopje e lejes vozitjes kategoria C. Aplikacinet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga komisioni kadrovik.
Kontakt tel: 071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk
Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit(18.07.2017-24.07.2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *