Instituti për demokraci “Societas Civilis“ punëson hulumtues të ri

Instituti për demokraci “Societas Civilis“ – Shkup, në korniza të Qendrës për integrime evropiane, shpall konkurs për hulumtues të ri, me orar të plotë pune (40 orë në javë) për periudhë 6 mujore me mundësi për vazhdim.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë biografi të shkurtër dhe letër motivimi në adresën : contact@idscs.org.mk më së voni deri më 20 gusht 2017.
Detaje për pozitën dhe shpalljen e plotë, mund të kikoni linkun në vijim:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *