Studime doktorature me bursë në Itali

Studime doktorature me bursë në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 1 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: të gjithë kandidatët që marrin diplomën deri më 31 tetor 2017
Bursa ofron: rreth 1100 euro në muaj

Universiteti Cattolica di Milano dhe Universiteti i Milanos – Bicocca ofrojnë një bursë për studime Ph.D. në Programin në Ekonomi dhe Financa. Ky program bazohet në përvojën jo vetëm të “Programit të diplomuar në ekonominë publike”, por edhe të doktoraturës. Kohëzgjatja e Ph.D është tre vjet, duke filluar në fillim të nëntorit 2017.

Kriteret e aplikimit:

Një diplomë italiane (Diploma di laurea quadriennale, laurea specialistica, laurea magistrale)  e fituar sipas rregullave ekzistuese para zbatimit të Dekretit të Ministrit të 3 nëntorit 1999, n. 509 dhe ndryshimet dhe plotësimet e saj të mëvonshme;
Një kualifikim akademik i huaj i njohur tashmë si ekuivalent nga autoritetet akademike, ose i njohur në përputhje me marrëveshjet ndër-universitare të bashkëpunimit dhe lëvizshmërisë;
Një kualifikim akademik i huaj që ende nuk është njohur i barazvlefshëm me një diplomë italiane, me kusht që kandidati të përfshijë dokumentet e nevojshme për të marrë një vendim në lidhje me ekuivalencën, për qëllime të pranimit në doktoraturë.
Aplikimet mund të paraqiten edhe nga kandidatët e të gjitha nacionaliteteve të cilët ende nuk janë diplomuar, por që presin të marrin diplomën e tyre deri më 31 tetor 2017. Në këtë rast, pranimi në program është i kushtëzuar nga kandidati që paraqet një certifikatë të vlefshme të studimeve të fituara . Nëse kjo nuk ndodh, aplikimi i tij / saj do të fshihet automatikisht.

Si të aplikoni?

Aplikoni në: dottorato.economia@unicatt.it

CV / resume;
Për të diplomuarit, një certifikatë me diplomë italiane ose të huaj, plus një transkript, duke përfshirë notën përfundimtare të përgjithshme të dhënë, si dhe listën e plotë të kurseve të ndjekura dhe notat e mara;
Nëse aplikanti është në pritje të diplomimit duhet një çertifikatë regjistrimi në një nga programet e pranueshme italiane ose në një program akademik të huaj, plus një transkript duke përfshirë kurse të ndjekura dhe notat e pranuara;
Vërtetimin e kualifikimeve të mëtejshme, të tilla si një diplomë Master dhe çdo kurs tjetër pasuniversitar, me transkriptet e kurseve të ndjekura dhe notat e pranuara;
Çdo publikim që kandidati dëshiron t’i dorëzojë komisionit të përzgjedhjes dhe një listë të tyre;
Një deklaratë hulumtuese (15.000 karaktere) në të cilën kandidati paraqet interesat e tij kërkimore, qëllimet e hulumtimit dhe jep informacion në lidhje me qëllimet e tij profesionale ose ndonjë informacion tjetër të dobishëm;
Dy letra konfidenciale rekomandimi, që do të dërgohen direkt nga rekomanduesit në adresën e mëposhtme e-mail: dottorato.economia@unicatt.it;
Një kopje e dokumentit ID (nënshkruar);
Një kopje e kodit fiskal (vetëm për shtetasit italianë);
Paraqisni aplikimet tuaja te dottorato.economia@unicatt.it

Për më shumë informacion klikoni këtu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *