“Klinika Ligjore” – një projekt në të cilin nxënësit mësojnë në praktikë ndërsa kategoritë sociale të qytetarëve pranojnë këshilla juridike falas

“Klinika Ligjore” – një projekt në të cilin nxënësit mësojnë në praktikë ndërsa kategoritë sociale të qytetarëve pranojnë këshilla juridike falas

Fakulteti Juridik “Justiniani I” në Shkup për më shumë se një dekadë, ofron mundësi për nxënësit së bashku me mësuesit e tyre, që të angazhohen në zgjidhjen e rasteve ligjore. Ky koncept ka kohët e fundit ri-filloi aktivitetin duke ofruar ndihmë ligjore falas për kategoritë në nevojë. Kjo sipas menaxheres së projektit “Klinika Ligjore”, prof. Dr. Neda Zdraveva ka një përfitim të dyfishtë, sepse studentët direkt “nxisin aftësitë praktike”,  duke ndihmuar qytetarët të cilëve u janë shkelur të drejtat themelore. Në një intervistë përRadio MOF, Zdraveva  ka qartësuar idenë dhe objektivat e “Klinikës Ligjore”.

“Klinika Ligjore u përkushtohet grupeve vulnerabël” në radhë të parë ka për qëllim ndërtimin e njohurive dhe aftësive të nxënësve për të ofruar asistencë ligjore për njerëzit në nevojë (persona me status shoqëror të përkeqësuar, LGBT, punëtoret e seksit dhe romët) në realizimin e të drejtave të mbrojtjes sociale, kujdesit shëndetësor, të realizojnë të drejtart që i takojnë kategorive të pafavorizuara, të drejtave të familjarëve të të paraburgosurve dhe të dënuarve, mbrojtjen ligjore para Avokatit të Popullit. Nëpërmjet projekti mund të arrijhet edhe përforcimi i kapaciteteve në Fakultetit Juridik “Justiniani i Parë” – Shkup, për ofrimin e trajnimeve praktike për studentët në bashkëpunim me organizatat dhe iniciativat e shoqërisë civile. Në të njëjtën kohë, përmes këtij projekti mbështetet edhe komuniteti në realizimin e të drejtave të anëtarëve të tij dhe njëkohësisht me anë të projektit ndërtohen sinergji qe në komunikimin me organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet e ndryshme të arrijet mbrojta e të drejtave të qytetarëve.

Projekti, në mbështetje nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni filloi të realizohet në fillim të vitit. Muajt ​​e parë ishin të përkushtuar për krijimin e procedurave operative, pajisje, vendosjen e kontakteve me institucionet relevante dhe organizatat e shoqërisë civile. Për më tepër, pas përzgjedhjes së studentëve dhe edukimin e tyre fillestar. Studentët filluar punën dhe informacionet qe marim nga to, sugjerojnë se ekziston interesim i madh dhe mund të themi se tashmë i’a kemi arritur qëllimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *