Interneti dhe të rinjtë, varësia dhe rreziqet

Interneti dhe të rinjtë, varësia dhe rreziqet

Interneti tek të rinjtë na ofron shumë mundësi por edhe rreziqe .Kemi aspekte negative të sjelljes online të të rinjve, si varësia, si dhe rreziqet në internet. Përveç kësaj, kemi aspektet pozitive të përdorimit të internetit, siç është potenciali i tij për të mësuar dhe nxitur marrëdhëniet shoqërore. Rezultatet tregojnë se rreziqet online të tilla si varësia, shoqërohen me pasoja negative për rininë. Është e rëndësishme të theksohet se për fëmijët duhet të kenë kujdes prindërit se çfarë kontaktesh kanë në internet . Interneti gjithashtu mund të ofrojë përfitime në fushat e zhvillimit social dhe fizik. 

Teknologjia është bërë si ushqim për të gjithë e më shumë për të rinjtë. Interneti gjithashtu ka shumë aspekte pozitive dhe mund të përdoret për të rritur të mësuarit dhe fuqizimin e të rinjve; Interneti është bërë gjithnjë i përhapur në jetën e të rinjve. Megjithëse është një burim i jashtëzakonshëm  dhe mund të themi se përdoret shumë, ne duhet të kuptojmë se si t’i zbatojmë më mirë ato për të rritur efektivitetin e tyre. Përdorimi i tepërt i internetit po shfaqet si një nga aspektet më negative të aktiviteteve online të të rinjve. Në literaturë, përdorimi i tillë ekstrem është shpesh sinonim me termat :, ‘përdorimi problematik i internetit’, ‘përdorimi patologjik i internetit’, ‘varësia nga interneti’, ‘varësia e kompjuterit’ dhe ‘varësia neto’.

Varësia e internetit, termi që ne përdorim këtu, është përcaktuar si përdorimi i Internetit për të shpëtuar nga anët negative, përdorimi i vazhdueshëm i Internetitkemi dëshmi se varësia në internet ka efekte negative si : nuk mësojnë sa duhet  (rënie në nota), marrëdhëniet familjare (duke fshehur përdorimin e tyre të tepërt në Internet nga prindërit), shëndetin fizik (nuk flenë sa duhet qëndrojnë gjithë natën nëinternet)Bisedat online,  e-mailet dhe lojërat në internet janë më së shpeshti të lidhura me varësinë e internetit tek të rinjtë. Për të rinjtë, interneti paraqet një numër të rreziqeve së bashku me një mori mundësish.  

Disa rreziqe në internet me të cilat ballafaqohen të rinjtë janë varësia, ekspozimi ndaj materialeve të papërshtatshme etj

Përkundër rreziqeve,  interneti gjithashtu mund të jetë i dobishëm për të rinjtë. Ai siguron një mjet për të promovuar zhvillimin kognitiv, social dhe fizik. Megjithëse ka mundësi se Interneti mund të përdoret si një mjet për të mësuarit për të marrë informata më shumë . Në përgjithësi, mund të themi se nevojiten përpjekje specifike dhe të synuara për të luftuar rreziqet në internet në mënyrë që të rinjtë të përfitojnë nga mundësitë e shumta që ofron interneti

Donika Bakiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *