Agjencia për punësim: TRAJNOHU DHE INKUADROHU NË TREGUN E PUNËS

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ju informon se në vazhdim është Shpallja Publike e Trajnimeve për zhvillim të aftësive digjitale, të cilat implementohen në përputhje me Planin Operativ të programeve dhe masave aktive të punësimit dhe shërbimeve të tregut të punës për vitin 2021.

Trajnimet për zhvillim të aftësive digjitale u mundëson të papunëve që të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushën e teknologjisë informatike ku do të rrisin konkurrencën dhe integrimin e tyre sa më të shpejtë në tregun e punës.

Për më shumë informacione mund të drejtoheni në klubet e punës së 30 Qendrave të Agjencisë së Punësimit të RMV-së dhe në faqen zyrtare të APRMV-së:

http://www.av.gov.mk/konkurse-per-masat-aktive.nspx?fbclid=IwAR0kujfXDRDmErjbweDU5cp0agyRhhimqMeKn7Gy4XGBucdJId-_BwuVwaU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *