Shpallje publike për punësim për vende pune në këto shkolla fillore..

Shpallje publike për punësim për vende pune në këto shkolla fillore..

Shkolla fillore me qendër resurse „IDNINA„ Shkup publikon shpallje publike për punësim në kohë të caktuar të 130 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor.

Publikohet shpallje publike për punësimin e 130 bashkëpunëtorëve profesional – praktikantëve – asistentëve arsimor me kohë të caktuar në vitin shkollor 2021/2022, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat fillore në komunat e mëposhtme:

Kratovë, Kriva Pallankë, Rankovce, Staro Nagoriçane, Kumanovë, Likovë, Qendër, Gazi Babë, Butel, Çair, Shuto Orizare, Zelenikovë, Petrovec, Ilinden, Haraçinë, Çuçer Sandevë në vendet e mëposhtme të punës:Bashkëpunëtor profesional – praktikant në arsimin fillor:

1. Asistent arsimor në mësimin klasor – 60 (gjashtëdhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase

2. Asistent arsimor në mësimin lëndor – 20 (njëzet) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.

3. Asistent arsimor në paralele të kombinuar -5 (pesë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.

4. Asistent arsimor në mësimin klasor – 30 (tridhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.

5. Asistent arsimor në mësimin lëndor – 10 (dhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.

6. Asistent arsimor në klasë të kombinuar – 5 (pesë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.

Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, personalisht, në arkivin e shkollës fillore me qendër resurse “Idnina” Shkup deri në ora 12 ose me postë me rekomandim, postë të shpejtë në adresën: Vtora Makedonska brigada nr: 3 Shkup, me shënim “Shpallje publike për asistent arsimor”.

Shkolla fillore me qendër resurse „D-r Zllatan Sremec“ Shkup publikonSHPALLJE PUBLIKEpër punësim në kohë të caktuar të 130 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor

Publikohet shpallje publike për punësimin e 130 bashkëpunëtorëve profesional – praktikantëve – asistentëve arsimor me kohë të caktuar në vitin shkollor 2021/2022, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat fillore në komunat e mëposhtme Jegunovcë, Tearcë, Tetovë, Zhelinë, Bogovinë, Bërvenicë, Vrapiçisht, Gostivar, Mavrovë dhe Rostushë, Karposh, Kisella Vodë, Aerodrom, Gjorçe Petrov, Saraj, Sopishte, Studeniçan në vendet e mëposhtme të punës: Bashkëpunëtor profesional – praktikant në arsimin fillor:

1. Asistent arsimor në mësimin klasor – 70 (shtatëdhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.

2. Asistent arsimor në mësimin lëndor – 30 (tridhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.

3. Asistent arsimor në paralele të kombinuar -5 (pesë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.

4. Asistent arsimor në mësimin klasor – 15 (pesëmbëdhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.

5. Asistent arsimor në mësimin lëndor – 10 (dhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe

Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, personalisht, në arkivin e shkollës fillore me qendër resurse “Zllatan Sremec Shkup deri në përfundim të orarit të punës ose me postë me rekomandim, postë të shpejtë në adresën: Emill Zolla nr: 5 Shkup, me shënim “Shpallje publike për asistent arsimor”.

Shkolla fillore me qendër resurse „KOÇO RACIN“ Manastir publikon SHPALLJE PUBLIKEpër punësim në kohë të caktuar të 80 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor

Publikohet shpallje publike për punësimin e 80 (tetëdhjetë) në vend punë Bashkëpunëtorë profesional – praktikant në arsimin fillor – asistent arsimor me kohë të caktuar në vitin shkollor 2021/2022, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat fillore në komunat e mëposhtme: Makedonski Brod, Pllasnicë, Kërçovë, Dibër, Centar Zhupa, Debërcë, Strugë, Vevçan, Ohër, Dollneni, Krushevë, Krivogashtani, Demir Hisar, Resnjë, Manastir, Mogillë, Novaci, Prilep.

Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes së fundit në thirrjen në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, personalisht, në hapësirat e shkollës fillore me qendër resurse “Koço Racin” Manastir ose me postë në adresën: “Zaharija Shumljanska” nr: 10, deri në fund të orarit të punës gjatë ditës me shënim “Shpallje publike për asistent arsimor”.

Shkolla fillore me qendër resurse „ Sv. Kliment Ohridski“ Novo Sello publikonSHPALLJE PUBLIKEpër punësim në kohë të caktuar të 80 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor

Publikohet shpallje publike për punësimin e 80 bashkëpunëtorëve profesional – praktikantëve – asistentëve arsimor me kohë të caktuar në vitin shkollor 2021/2022, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat fillore në komunat e mëposhtme: Berovë, Pehçevë, Dellçevë, Vinicë, Zërnovc, Koçan, Makedonska Kamenica, Gjevgjeli, Bogdanc, Dojran, Vallandovë, Strumicë, Novo Sello, Bosillovë, Vasilevë, Çeshinovo Obleshevo, Konçe, dhe Radovish.Shpallja zgjat 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, dokumentet dorëzohen në arkivin e shkollës fillore me qendër resurse ShFQR “Sv. Kliment Ohridski” Novo Sello rr: “Marshall Tito” nr: 103 Novo Sello, numri postal 2434 Novo Sello me shënim “Shpallje publike për asistent arsimor”.

Shkolla fillore me qendër resurse “MACA OVÇAROVA“ Veles publikonSHPALLJE PUBLIKEpër punësim në kohë të caktuar të 80 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor

Publikohet shpallje publike për punësimin e 80 bashkëpunëtorëve profesional – praktikantëve – asistentëve arsimor me kohë të caktuar në vitin shkollor 2021/2022, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat fillore në komunat e mëposhtme: Çashka, Kavadarc, Rosoman, Demir Kapi, Negotinë, Gradsko, Veles, Llozovë, Sveti Nikole, Karbinci, Shtip, Probishtip për vendet e mëposhtme të punës:Bashkëpunëtor profesional – praktikant në arsimin fillor:

1. Asistent arsimor në mësimin klasor – 40 (dyzet) ushtrues

2. Asistent arsimor në mësimin lëndor – 40 (dyzet) ushtrues

Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes së fundit në thirrjen në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, në arkivin e shkollës fillore me qendër resurse “Maca Ovçarova” Veles ose me postë në adresën: “Kresnensko vostanie” nr: 4, 1400 Veles me shënim “Shpallje publike për asistent arsimor”.

Kandidati duhet t’i plotësojë këto:Kushte të përgjithshme:- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedone;- të jetë i moshës madhore;- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;- me aktgjykim të vlefshëm të mos jetë dënuar me ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;- mos të ketë të shqiptuar masë të përkohshme për mbrojtje ose nuk është privuar nga ushtrimi i të drejtave prindërore- me vendim të vlefshëm mos të jetë i dënuar për vepër penale me dënim më shumë se gjashtë muaj burg,- të mos jetë anëtar i familjes së ngushtë të personit të cilit do t’i ofrojë asistencë arsimore.

Kushte të veçanta: Arsim të kryer për:Edukator special dhe rehabilitator, pedagog, psikolog, punëtor social, pedagog social dhe rehabilitues, me arsim të kryer shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve KMK ose 240 EKTS, si dhe person i cili plotëson kërkesat për mësimdhënës në mësimin klasor (shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve KMK ose 240 EKTS, si dhe person mësimdhënës në mësimin lëndor (shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas KMK ose 240 EKTS).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:- Kërkesë/Lutje- CV/Biografi e shkurtë- Letër motivimi për interesin për vendin e punës asistent arsimor,- Diplomë për arsimin e duhur të kryer,- Çertifikatë e nënshtetësisë,- Çertifikatë e lindjes,- Vërtetim nga gjykata për mosdënim,- Vërtetim nga gjykata se nuk është privuar nga e drejta prindërore,- Nëse ka përvojë të mëparshme me asistencë arsimore të nxënësit në arsimin fillor, të shënohet emri dhe mbiemri i nxënësit dhe shkollës ku mëson nxënësi,

https://www.facebook.com/handimak/posts/4538181936250077

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *