Në Maqedoni po krijohet një regjistër i ndërmarrjeve sociale rinore

Në Maqedoni po krijohet një regjistër i ndërmarrjeve sociale rinore

Asociacioni për inovacione sociale “ARNO” është angazhuar nga Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë (KMR) për të hartuar ndërmarrjet sociale dhe idetë rinore në territorin e Maqedonisë në kuadër të projektit Ndërmarrësia sociale për punësim të të rinjve.

Për këtë qëllim, ARNO krijon një bazë të dhënash gjithëpërfshirëse nëpërmjet shpërndarjes së pyetësorëve që duhet të ofrojnë informacion bazë. Të gjithë të rinjtë (15 deri në 29 vjeç) që kanë/kanë një ide për një ndërmarrje sociale duhet të plotësojnë pyetësorin në https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHfuOQTRTFIvHKLWqeUQn3xAnkXRvqHNqnsTxAStspzHUMog/viewform

. Ndërmarrjet sociale ekzistuese/entet përkatëse që punësojnë të rinj dhe/ose drejtohen nga të rinj, duhet të plotësojnë pyetësorin në https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsHH7XkIuDdFOnRbboGPfto7KD5rJAueD-gPkAZMzWPuLQQ/viewform

“Grumbullimi i të dhënave është një gjë shumë e rëndësishme, sepse pas analizave shohim se çfarë lloj mbështetjeje duhet, ku ka potencial, cili është trendi. A kanë të rinjtë më shumë ide në fushën e bujqësisë, kulturës, artit apo IT-së, a ka të rinj me aftësi të kufizuara që janë shembull i integrimit në punë, në cilën pjesë të vendit duhet të mobilizojmë, çfarë njohurish duhen, rinia aftësitë, etj. Ne si qytetarë jemi të detyruar të kontribuojmë në procese, të bashkëpunojmë, jo vetëm të presim dhe të tregojmë gishtin. ARNO funksionon prej gati 10 vitesh dhe kemi miq, kolegë që i njohim, i kemi mbështetur, i kemi promovuar, por pas pandemisë KOVID nuk e dimë se kush e ka pushuar punën, as kush është i ri në skenën e sipërmarrjes sociale. Prandaj, kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, të gjithë ata që njohin sipërmarrje sociale rinore dhe ide që të plotësojnë pyetësorin – i cili përdoret në fillim të procesit. Mos pyesni se çfarë mund të bëjë sipërmarrja sociale për ju, pyesni se çfarë mund të bëni për të. “Këtu mjaftojnë 10 minuta për të ndihmuar procesin e krijimit të bazës së të dhënave nga e cila do të përfitojmë të gjithë ne”, apelon Marjan Icoski nga ARNO.

ARNO thotë se përgjigjet e pyetësorëve do të përdoren për të përfshirë të gjitha palët e interesuara në hartëzimin dhe regjistrin që do të përdoret nga KMNM për të strukturuar më mirë komponentin e ngritjes së kapaciteteve dhe thirrjen e hapur për financimin e ndërmarrjeve sociale ekzistuese dhe të reja. Pas përfundimit, hartëzimi dhe regjistri do të jenë të disponueshëm publikisht në faqen e internetit të NYCM dhe do të jenë falas për t’u përdorur dhe plotësuar nga të gjitha palët e interesuara.

ARNO bën me dije se të dhënat e marra do t’i përdorë dhe përpunojë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 42/20) dhe rregulloret e saj të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale ekskluzivisht për nevojat e projektit. Mbrojtja e të dhënave personale dhe pëlqimi i ndërmarrjeve sociale, individëve dhe ekipeve është i garantuar në vetë pyetësorët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *