Në seancën e 48-të, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë Kombëtare për Barazi dhe Mosdiskriminim 2022-2026.

Në seancën e 48-të, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë Kombëtare për Barazi dhe Mosdiskriminim 2022-2026.

Strategjia Kombëtare për Barazi dhe Mosdiskriminim 2022-2026 është një dokument strategjik bazë në politikën kombëtare për barazi dhe mosdiskriminim dhe synimi i saj është të sigurojë zhvillim të vazhdueshëm në realizimin e këtyre të drejtave pa diskriminim mbi asnjë bazë.

Strategjia gjithashtu parasheh aktivitete për përmirësimin e situatës me mosdiskriminim në nivel lokal dhe kombëtar, për përmirësimin e mekanizmave për mbrojtjen dhe matjen e situatës përmes të dhënave statistikore.

🔗 vlada.mk/node/28946

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *