Thirrje publike për ndarjen e bursave për sportistët e shkollave të mesme të Shkupit

Thirrje publike për ndarjen e bursave për sportistët e shkollave të mesme të Shkupit

Qyteti i Shkupit sot /07.06./ në gazetat Sloboden Pecat dhe Koha, si dhe në ueb faqen e tij, ka shpallur thirrjen publike e cila vazhdon të mbështes zhvillimin dhe promovimin e sportit të të rinjve dhe shkollave të mesme duke ofruar bursa për sportistët – nxënës të shkollave të mesme të cilët janë banorë të Shkupit dhe studiojnë në shkollat ​​e mesme të qytetit të Shkupit.
Me qëllim të rritjes së motivimit të sportistëve të rinj – gjimnazistë për të luajtur sport, për të vazhduar dhe qëndruar më tej në sport, si dhe për të rritur mbulimin e sa më shumë nxënësve për t’u marrë me sport dhe aktivitete sportive, Qyteti i Shkupit. do të ofrojë bursa për sportistët – nxënës të shkollave të mesme banorë të Shkupit dhe të studiojnë në shkollat ​​e mesme të zonës së qytetit të Shkupit.
Në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara me Rregulloren për ndarjen e bursave për sportistët – nxënësit e shkollave të mesme në shkollat ​​e mesme të qytetit të Shkupit do të shpërblehen me bursa për sportistët, nxënësit e shkollave të mesme të qytetit të Shkupit.

 1. Kushtet dhe kriteret e përgjithshme
  E drejta për të marrë një bursë janë:
  a) Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  b) banor i Shkupit vendbanimi i të cilit është në territorin e qytetit të Shkupit (i referohet dhjetë komunave të Shkupit Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjorçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizarë. );
  c) Nxënës me kohë të plotë ose të pjesshme në një shkollë të mesme të zonës
  të qytetit të Shkupit;
  d) Sportist aktiv, anëtar i një klubi sportiv të regjistruar në zonë
  të qytetit të Shkupit dhe të regjistruar në sportet kombëtare vendase
  Federata e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  e) Arritjet e larta sportive në sportet ekipore dhe individuale në vitin 2021 paraardhës dhe arritjet në vitin 2022 deri në përfundimin e Thirrjes Publike: medalje të fituara në kampionatet botërore, evropiane dhe ballkanike në sportet olimpike dhe joolimpike, medalje fituese në botë dhe evropiane. kupat në sportet olimpike, fitimi i kampionatit vendor apo kupën e Maqedonisë, arritjen e rezultateve të jashtëzakonshme personale individuale në nivel kombëtar dhe vendosjen e rekordeve shtetërore në garat zyrtare.
  Aplikantët duhet t’i plotësojnë qëllimet, kushtet dhe kriteret e dhëna në bashkëngjitjen e Thirrjes publike të publikuar në faqen zyrtare të Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk
  Në procedurën e ndarjes së bursave do të hyjë përzgjedhja e gjimnazistëve – sportistëve të cilët në bazë të kritereve do të sigurojnë së paku 50 pikë, nga gjithsej 100 pikë.
  Notimin e aplikantëve do ta bëjë Komisioni për zbatimin e procedurës për bursa për sportistë – nxënës të shkollave të mesme në regjionin e qytetit të Shkupit, banorë të Shkupit, për vitin 2022, i themeluar nga kryetari i komunës. të qytetit të Shkupit.
  Bursistët e përzgjedhur do të marrin secili bursë në vlerë të përgjithshme neto prej 24.000 (njëzet e katër mijë) denarë për vitin aktual 2022.
  Mjetet financiare të destinuara për bursa për sportistë – nxënës të shkollave të mesme në regjionin e qytetit të Shkupit, banorë të Shkupit, për vitin 2022, sigurohen nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2022.
  Aplikimi për Thirrjen Publike bëhet me dorëzimin e aplikacionit special të plotësuar që mund të merret në arkivin e Qytetit të Shkupit (kazerma 16) ose të shkarkohet nga uebfaqja zyrtare e Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk
  Aplikantët, krahas aplikimit, duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:
  • një kopje të certifikatës së lindjes së aplikantit;
  • Vërtetim nga shkolla e mesme ku aplikanti është student me kohë të plotë ose të pjesshme
  në vitin akademik 2021/2022;
  • kopjen e certifikatës për vitin e përfunduar akademik 2020/2021;
  • konfirmim nga klubi se ai është anëtar i të njëjtit;
  • Vërtetim nga federata kombëtare vendase se është anëtar i ekipit kombëtar në
  brezi i tyre;
  • Aplikantët të dorëzojnë vërtetim nga federata kombëtare vendase për rezultatet e arritura sportive nga data 01.01.2021, deri në përfundimin e Thirrjes Publike në vitin 2022.
  Thirrja publike zgjat 11 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në media dhe në ueb faqen e Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk
  Thirrja publike është shpallur më 07.06.2022 dhe zgjat deri më 17.06.2022.

Aplikimet duhet të dorëzohen në Qytetin e Shkupit, me postë në adresën: Bulevar ILINDEN nr.THIRRJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E BURSËS PËR ATLETËT – NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESËM NË SHKOLLAT E MESËM TË RONËS, NË ZONËN 20 STOP, SHKUP.
Aplikimet dorëzohen në zarf të mbyllur dhe të mbyllur, pa e shënuar aplikantin.
Aplikacionet e parregullta që nuk dorëzohen në mënyrën e kërkuar nga teksti i mësipërm, pra përmbajnë të dhëna të paplota dhe dokumentacion jo të plotë, si dhe ato që nuk do të dorëzohen brenda afatit të caktuar, nuk do të merren parasysh.
Informacione shtesë mund të merren duke telefonuar 3297-238 dhe 3297-320.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *