Sa është angazhuar R.M.V për ndërtimin e rampave të qasjes për personat me aftësi te kufizuara në objektet publike?

Sa është angazhuar R.M.V për ndërtimin e rampave të qasjes për personat me aftësi te kufizuara në objektet publike?

Me poshtë e keni planin e MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT dhe disa fotografi si është realitet i disa institucioneve publike në qytetin e Tetovës.-PLAN VEPRIMI PËR REALIZIMIN E PROJEKTEVE PËR NDËRTIMIN E RAMPAVE TË QASJES PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË OBJEKTET PUBLIKE NË VITIN 20092.8 Plani i Veprimit për Zbatimin e Projekteve për Ndërtimin e Rampave të Qasjes për Personat me Aftësi të Kufizuara në objekte të tjera me interes publik që nuk kanë qasje në persona me aftësi të kufizuara

2.8.1 Identifikimi i objekteve të tjera me interes publik që nuk ofrojnë akses për personat me aftësi të kufizuar.

2.8.2 Përgatitja e Planit të Veprimit për ndërtimin e rampave hyrëse në objekte të tjera me interes publik që nuk ofrojnë akses për personat me aftësi të kufizuar.

2.8.3 Zbatimi i Planit të Veprimit për ndërtimin e rampave hyrëse në objekte të tjera me interes publik që nuk ofrojnë akses për personat me aftësi të kufizuar.

2.8.4 Mbajtësit e aktivitetit: – Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, – Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, – Trupi Koordinues Qeveritar për Mundësi të Barabarta për Personat me Aftësi të Kufizuara, – Institucione të tjera publike.

2.8.5 Periudha e zbatimit: Shkurt – Nëntor 2009

2.8.6 Fondet e nevojshme:

2.8.7 Treguesit:

Numri i objekteve të identifikuara në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve dhe Raport për zbatimin e Planit të Veprimit për ndërtimin e rampave hyrëse në objekte të tjera me interes publik që nuk ofrojnë akses për personat me aftësi të kufizuar.

3. PËRGATITJA E RAPORTIT PËRFUNDIMTARE NGA ZBATIMI I NJË PLAN VEPRIMI PËR NDËRTIMIN E RAMPAVE TË QASJES NË NDËRTESA ME INTERES PUBLIK

3.1 Bartësit e aktivitetit: – Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, – Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, – Trupi Koordinues Qeveritar për Mundësi të Barabarta për Personat me Aftësi të Kufizuara.

3.2 Periudha e zbatimit: Dhjetor 2009

3.3 Fondet e nevojshme:

3.4 Treguesit: Raporti përfundimtar për zbatimin e planit të veprimit për ndërtimin e rampave hyrëse në ndërtesat me interes publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *