Si të plotësoni aplikacionin për regjistrim në shkollën e mesme?

Si të plotësoni aplikacionin për regjistrim në shkollën e mesme?

Ministria e arsimit dhe shkencës ka prezentuar mënyrën se si nxënësit që kanë përfunduar arsimin fillor 9 vjeçar mund të regjistrohen online në shkollë të mesme

Klikoni në linkun ➡️https://e-uslugi.mon.gov.mk

Krijoni një profil si nxënës me emailin tuaj të platformës www.schools.mk

Plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara dhe bashkëngjitni dokumentet e nevojshme

Shtypni APLIKO

Printoni vërtetimin, të cilën më pas duhet ta dorëzoni në shkollën që keni zgjedhur

Për aplikimin e parë të nxënësve në afatin e konkursit, Portali do të jetë i hapur nga data 10.06.2022 në orën 10.00. Nxënësit do të mund të plotësojnë aplikimet e tyre deri më datë 15.06.2022 më së voni deri në orën 15.00, pas së cilës sistemi do të mbyllet për aplikim online nga nxënësit.*

Ky produkt është përpiluar në kuadër të projektit “Shërbime digjitale në sektorin e arsimit – faza 2”, i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup. Opinionet dhe qëndrimet e shënuara në këtë përmbajtje, nuk i reflektojnë opinionet dhe qëndrimet e Qeverisë Britanike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *