Komuna e Tetovës shpalli thirrjen për anëtarët e këshillit inicues të Këshillit Rinor Lokal

Komuna e Tetovës shpalli thirrjen për anëtarët e këshillit inicues të Këshillit Rinor Lokal

Bazuar në nenin 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ Gazeta zyrtare e RM” nr. 05/02), nenin 62-g të statutit të komunës së Tetovës (“Fletorja zirtare e komunës së Tetovës” nr.14/06) dhe neni 17 të Ligjit për pjesëmarrjen rinore dhe politikave rinore ( Gazeta zyrtare e RM” nr. 10/2020) Komuna e Tetovës shpall:

Thirrje publike për anëtarët e Këshillit Nismëtar (KN) për konstituimin e  Kuvendit Rinor Lokal në Komunën e Tetovës 

Komuna fton të gjithë organizatat rinore, politikanët e rinj, nxënësit dhe organizatat studentore që të parashtrojnë fletëparaqitje për formimin e Këshillit Nismëtar për thirrjen e Këshillit rinor në Komunën e Tetovës.

Për konsituimin e këshillit lokal për të rinj po thirret këshilli nismëtar i përbërë nga anëtarët të cilët i plotësojnë kushtet për të marrë pjesë në këshillin rinor.

Numri i anëtarëve në këshillin nismëtar është pesë dhe vetëm ata kanë rolin që ta formojnë Këshillin lokal për të rinjtë.

Kohë-zgjatja e Këshillit Nismëtar është afatshkurtër dhe përfundon me thirrjen e këshillit të parë Lokal rinor.

Aplikantët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

Portofolin e organizatës/grupit/shoqatës

Programi vjetor për punë

Raport për aktivitetet me të rinjtë në vitet e kaluara

Letër me nominim për anëtar në Këshillin Nismëtar dhe kontakt informacionet

Letër e shkurtër motivuese dhe biografi e shkurtër

Dokumentet dorëzohen në arkivin e Komunës së Tetovës, nga e hëna deri të premten, prej ora 10:00 deri ora 15:30, me shënim “Për shpalljen publike për thirrjen e Këshillit Nismëtar për këshillin rinor të Komunës së Tetovës”.

Thirrja është e hapur deri me 5 korrik.

Informacione të tjera mund të gjeni KËTU apo duke kontaktuar në info@tetova.gov.mk

Nga Portalb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *