Në periudhën 2020-2024, Shoqata ESE do të punojë në këto prioritete

Në periudhën 2020-2024, Shoqata ESE do të punojë në këto prioritete

  • Përfshirja e qytetarëve në proceset e planifikimit, zbatimit dhe vlerësimit të rregulloreve ligjore, buxheteve dhe shërbimeve në fushën e të drejtave sociale dhe ekonomike.
  • Sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi në fushën e të drejtave sociale dhe ekonomike.
  • Përmirësimi i transparencës fiskale të institucioneve në fushën e të drejtave sociale dhe ekonomike.

Këto tre prioritete strategjike pasqyrojnë bindjet tona se të drejtat sociale dhe ekonomike duhet të jenë prioriteti më i lartë i shtetit dhe se zbatimi i tyre duhet të bazohet në interesat dhe nevojat e qytetarëve, sipas parimit të shpërndarjes së burimeve maksimale në dispozicion, ushtrimit progresiv të të drejtave. dhe mosdiskriminimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *