Konkurs per një foto ose video me temë: MJEDISI NË TË CILIN NE JETOJMË DHE PASOJAT QË NDRYSHIMET I SHKAKTOJNË NË SHËNDETIN TONË

Konkurs per një foto ose video me temë: MJEDISI NË TË CILIN NE JETOJMË DHE PASOJAT QË NDRYSHIMET I SHKAKTOJNË NË SHËNDETIN TONË

QËLLIMI I KONKURSIT

Qëllimi i këtij konkursi është që nxënësit e arsimit fillor apo të mesëm të shprehin në mënyrë kreative, përmes fotografisë apo videove pikëpamjet e tyre për mjedisin ku jetojnë dhe pasojat që ndryshimet në të shkaktojnë në shëndetin e tyre. Si dhe dhënien e drejtimeve për përmirësimin e cilësisë së jetesës nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit.

Temat

Temperaturat e larta dhe mjedisi dhe shëndeti.
Pikat e nxehta (ndotësit e ajrit, ujit dhe tokës) dhe mjedisi dhe shëndeti.
Njeriu si faktor për përmirësimin/shkatërrimin e mjedisit dhe të shëndetit të qytetarëve të tjerë.
Kontrolli dhe kujdesi shtetëror për mospërmirësimin e mjedisit dhe shëndetit.
Të nderuar zyrtarë.
Afati i aplikimit: 1 gusht 2022.

MËNYRA E REGJISTRIMIT

Studentët duhet të aplikojnë individualisht me maksimum një punim për secilën nga temat e dhëna.

Studentët mund të zgjedhin vetë nëse puna me të cilën do të aplikojnë në këtë konkurs do të jetë në formatin e një fotoje, një kombinim fotosh të shfaqura në një faqe në formën e një historie apo video. Lejohet përdorimi i tekstit në foto dhe video me qëllim të qartësimit të mesazhit për publikun ose dhënies së një rekomandimi specifik.

Puna e dorëzuar duhet të jetë e cilësisë së lartë dhe të përçojë qartë mesazhin e dëshiruar.

Veprat që nxisin gjuhën e urrejtjes dhe/ose përmbajnë ndonjë element të diskriminimit ndaj qytetarëve në bazë të gjinisë, racës, fesë, përkatësisë kombëtare, sociale ose politike nuk do të konsiderohen për shqyrtim.

Me regjistrimin në konkurs, autorët bien dakord t’i transferojnë organizatorit të konkursit të drejtën për ekspozim publik dhe/ose botim të veprave, dhe autorët e veprave të shpërblyera (tre vendet e para) bien dakord të transferojnë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera për organizatori i konkursit të përdorimit të punimeve.

AFATI I REGJISTRIMIT

Studentët e interesuar duhet t’i dërgojnë punimet e tyre me shënimin “KONTEST” në adresën esem@esem.org.mk jo më vonë se 1 gusht 2022.

Ju lutemi përfshini emrin dhe mbiemrin tuaj dhe numrin e telefonit të kontaktit në email.

Për çdo pyetje në lidhje me konkursin, mund të kontaktoni në emailin e mësipërm, jo ​​më vonë se data 20 korrik 2022.

PËRZGJEDHJA DHE ÇMIMET

Të gjitha punimet e pranuara do të ekspozohen në një ngjarje publike të organizuar nga Shoqata ESE. 10 punimet që do të fitojnë më së shumti pikë nga juria e ekspertëve do të kenë mundësinë t’i prezantojnë punimet e tyre para një publiku më të gjerë (organizata të tjera qytetare, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve publike), dhe tre veprat më të mira do të kenë mundësinë të marrin pjesë në një audiencë të certifikuar. kurs fotografie dhe një aparat fotografik gjysmë profesional.

Të gjitha punimet e pranuara do të vlerësohen nga një komision ekspertësh i përbërë nga një përfaqësues i një organizate civile, një gazetar, një fotograf profesionist dhe një videograf/redaktor. Punimet do të vlerësohen në një shkallë nga 1 deri në 5 në tre kategori: sa mirë vepra kap qartë temat e listuara më sipër, cilësia e fotografisë ose regjistrimit dhe sa e rëndësishme është puna për një grup më të gjerë qytetarësh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *