Delegacioni i BE-së shpall konkurs për Zyrtar Programi për politikat e BE-së për një periudhë 10 mujore.

Delegacioni i BE-së shpall konkurs për Zyrtar Programi për politikat e BE-së për një periudhë 10 mujore.

Ne jemi
Bashkimi Evropian (BE) është një partneritet ekonomik dhe politik midis 27 vendeve evropiane. Ai luan një rol të rëndësishëm në çështjet ndërkombëtare përmes diplomacisë, tregtisë, ndihmës për zhvillim dhe punës me organizatat globale. Jashtë vendit, BE-ja përfaqësohet përmes më shumë se 140 përfaqësive diplomatike, të njohura edhe si Delegacionet e BE-së, të cilat kanë një funksion të ngjashëm me ato të një ambasade.

Delegacioni i BE-së në Maqedoninë e Veriut është një nga ato 140 delegacione. Delegacioni i Bashkimit Evropian është ndërlidhësi ndërmjet autoriteteve kombëtare dhe institucioneve të BE-së. Që nga vendimi i marrë nga Këshilli Evropian për njohjen e vendit si kandidat për anëtarësim në BE, puna e Delegacionit të Bashkimit Evropian është fokusuar gjithnjë e më shumë në monitorimin dhe raportimin mbi respektimin e kritereve politike dhe ekonomike për anëtarësim në BE, dhe përafrimi i legjislacionit me legjislacionin e BE-së si dhe kapaciteti për ta zbatuar dhe zbatuar atë.

Një nga detyrat kryesore të Delegacionit është të informojë autoritetet, institucionet, mediat dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut për procesin e para-anëtarësimit dhe për institucionet dhe politikat e BE-së. Gjithashtu mban kontakte të rregullta me institucionet akademike, komunitetin e biznesit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.

Ne ofrojme
Ne ofrojmë një pozicion të Zyrtarit të Programit-Politikat e BE-së në Seksionin I të Operacionit.

Punonjësi do të punojë nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e Përgjegjësit të Seksionit.

Kandidatit të përzgjedhur do t’i ofrohet një kontratë pune me afat të caktuar për periudhë të kufizuar 10 mujore me mundësi vazhdimi.

Vendi i punës: Shkup.

Koha e punës: 37.5 orë pune/javë.

Funksionet dhe detyrat
Kandidati i suksesshëm do të kryejë këto detyra:

Lloji i funksionit: ANALIZA DHE RAPORTIMI I POLITIKËS Emri i funksionit: Analiza sektoriale, formulimi i strategjisë dhe programimi
Detyrat:

Mbështet dialogun e politikave me të gjitha ministritë, agjencitë, donatorët dhe palët e tjera relevante të interesuara në të gjitha fushat e shqetësimit
Monitoroni dhe raportoni për zhvillimet dhe çështjet sektoriale tek Udhëheqësi i Ekipit
Kontribuoni rregullisht dhe në kohë në raportimin e delegacionit në qendrën qendrore për çështje sektoriale, si dhe për çdo kërkesë specifike
Lloji i funksionit: PROGRAMI / PROCESI / MENAXHIMI I PROJEKTIT Emri i funksionit: Menaxhimi i ciklit të projektit
Detyrat:

Të inicojë dhe të përpunojë të gjitha aspektet e procesit të prokurimit, p.sh. hartimi i termave të referencës, hapja e tenderëve, vlerësimi i ofertave, përgatitja e dosjes së kontraktimit
Kodoni kontratat dhe jepni një vizë operative
Sigurimi i ndjekjes së zbatimit të projekteve, duke përfshirë institucionet përfituese, dhe performancën e ekipeve të projektit
Monitorimi i projekteve në vazhdim, pjesëmarrja në takimin e menaxhimit dhe monitorimit, përpunimi i raportit të progresit mbi projektet dhe propozimi i veprimeve nëse dhe kur është e nevojshme
Jepni ‘Certified correct’ për pagesat
Sigurimi i monitorimit të qëndrueshmërisë së projekteve (përfshirë projektet e mbyllura)
Mbani kontakte me donatorë të tjerë aktivë në vend
Lloji i funksionit: KOMUNIKIM I JASHTËM Emri i funksionit: Komunikim në lidhje me programin dhe projektet
Detyrat:

Prodhoni dhe shpërndani rezultatet e projekteve në seminare, seminare, konferenca dhe ngjarje të tjera publike që kontribuojnë në arritjen e objektivave të Delegacionit për dukshmërinë e aktiviteteve të KE-së në vend
Nxjerrja dhe shpërndarja e “praktikave më të mira” dhe lehtësimi i shkëmbimit të përvojave
Përgatitja e konferencave dhe fjalimeve
Lloji i funksionit: KOMUNIKIM I BRENDSHËM Emri i funksionit: çdo biznes tjetër
Detyrat:

Kryen detyrat e lidhura me përshkrimin e punës sipas udhëzimeve nga eprori/et e tij/saj.
Koordinimi i çështjeve horizontale
Detyrat e listuara më sipër janë treguese dhe mund të ndryshojnë në përputhje me nevojat e shërbimit të Delegacionit dhe organizimin e brendshëm.

Kriteret e pranueshmërisë:
Kandidatët për këtë post agjenti lokal duhet:

Arsimi
Arsimi formal që korrespondon me studimet universitare të përfunduara me kohëzgjatje të paktën trevjeçare të vërtetuar me diplomë, në drejtësi, shkenca politike ose shkenca shoqërore.
Arsimi në nivel universitar me kohëzgjatje juridike të paktën 3 vjet – 5 vjet konsiderohet si avantazh.
Përvoja
Të paktën 5 vjet përvojë në lidhje me detyrat që duhen kryer dhe fituar pas studimeve universitare dhe 7 si avantazh.
Gjuhe
Njohuri amtare të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze të shkruar dhe të folur shkëlqyeshme.
Njohja e një gjuhe shtesë të BE-së është një avantazh
Aftësi dhe kompetenca të tjera
Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërpersonale
Rezistenca ndaj stresit
Njohuri:
Njohuri të menaxhimit të projektit
Kuptimi i procesit të integrimit në BE
Njohuri dhe të kuptuarit e fushave të mëposhtme: drejtësia dhe politikat kundër korrupsionit
Aftësi të shkëlqyera IT (Microsoft Office, softuer komunikimi, etj.)
Aftësitë:
Aftesi komunikimi
Aftësi shumë të mira hartuese;
Aftësi shumë të mira analitike/raportuese;
Kapaciteti për të komunikuar qartë në të gjitha nivelet;
Kapacitet i mirë për të ruajtur komunikimin dhe rrjedhën e informacionit brenda dhe jashtë seksionit.
Aftësitë ndërpersonale
Aftësia për të punuar si lojtar ekipor;
Aftësia për t’u marrë me takt në rrethana delikate.
Aftësi organizative
Qasje metodike dhe e strukturuar ndaj detyrave;
Aftësi shumë të mira koordinuese;
Kapacitet i mirë për t’u organizuar për të dhënë rezultate në kohën e duhur;
Aftësi për të punuar nën presion dhe për t’iu përgjigjur shpejt kërkesave.
Cilësitë personale
Përgjegjësia dhe diskrecioni si kërkesë;
Fleksibilitet;
Përkushtimi ndaj cilësisë dhe saktësisë;
Ndjenja e iniciativës;
Angazhimi ndaj shërbimit publik dhe shpirti i ekipit.
Kriteret e përzgjedhjes:
Përvojë në komunikim efektiv si me gojë ashtu edhe me shkrim, aftësi për të interpretuar rregulloret dhe udhëzimet dhe për të vepruar dhe dhënë këshilla në përputhje me udhëzimet e duhura;
Njohuri për detyrat e lidhura ngushtë me ato të përshkruara më sipër nën “Funksionet dhe detyrat”;
Përvojë në punë në ekip në mjedis multidisiplinar dhe të jetë një lojtar fleksibël i ekipit;
Aftësi të forta hartuese dhe analitike dhe/ose zbatuese të politikave, procedurave, udhëzimeve, shablloneve, etj;
Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën maqedonase dhe angleze;
Kapaciteti për të kryer me saktësi dhe në mënyrë fleksibile një shumëllojshmëri detyrash në një mjedis kompleks institucional;
Si të aplikoni
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një letër motivimi dhe CV në formatin Europass në anglisht vetëm në adresën e mëposhtme funksionale të emailit: delegation-north-macedonia-recruitments@eeas.europa.eu

Në rreshtin e temës duhet të shënohet: Emri Mbiemri Punëtor i përkohshëm (i përkohshëm) – Zyrtar programi

Kandidatët duhet të hartojnë CV-në e tyre duke ndjekur formularin evropian të CV-së, i cili është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

*Format e tjera të CV-së nuk do të pranohen.

Delegacioni nuk do të japë informacion shtesë ose nuk do të diskutojë procedurën e përzgjedhjes me telefon. Ju lutemi adresoni çdo pyetje në lidhje me këtë procedurë me e-mail në delegation-north-macedonia-recruitments@eeas.europa.eu. Marrja e suksesshme e aplikacionit tuaj do të konfirmohet vetëm me e-mail.

Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve është 19 gusht 2022 në ora 16:00 me orën lokale të Shkupit.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen me e-mail dhe do të ftohen për një intervistë dhe ndoshta një test me shkrim. Intervistat do të mbahen në Shkup, në ambientet e Delegacionit të BE-së ose përmes video-konferencës në Webex në varësi të situatës së Covid-19.

Kandidatët që nuk janë përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen për vendimin.

Linku:

https://www.eeas.europa.eu/delegations/north-macedonia/vacancy-notice-temporary-interim-worker-position-programme-officer-eu_en?fbclid=IwAR2v2_wniWjQBd0oCccyj97yaN-8L-YtwW6SUcCJsubDW2GEHzHp0MWcKiU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *