Vazhdon të jetë e hapur thirrja për trajnime për aftësi digjitale nga Enti për punësim, Aplikoni

Vazhdon të jetë e hapur thirrja për trajnime për aftësi digjitale nga Enti për punësim, Aplikoni

Bazuar ne Planin operativ per programe dhe masa aktive per punesim dhe sherbime ne tregun e punes per vitin 2022, te miratuar nga Qeveria e Republikes se Maqedonise se Veriut per masen 4. Trajnim per aftesi te avancuara te TI-se (me bashkefinancim – financuar 80% nga Agjencia per Punesim e Republikes se Maqedonise se Veriut dhe 20% e ofruesit te trajnimit), ne diten 28.07.2022, publikohet

 THIRRJE PUBLIKE/NJOFTIM

personave te papune per masen 4. Trajnim per aftesi te avancuara IT (me bashkefinancim)

Te rinjte e regjistruar te papune deri ne moshen 34 vjec, te cilet jane te interesuar te pervetesojne aftesi ne fushen e informatikes, ftohen te aplikojne per pjesemarrje ne trajnime per nje nga paketat e programeve modulare te meposhtme:

1. Pakoja programore modulare Marketingu dixhital ( 53 persona)

Programi do te mbuloje aftesite dhe modulet e meposhtme:

 •  Introduction to Digital Marketing
 •  Integrated Marketing Communications
 •  Digital Marketing Strategy
 •  Social Media Management (Facebook, Instagram, Twitter)
 •  Social Media Advertising (Facebook & Instagram Ads)
 •  Google Ads
 •  Marketing Analytics (Google Analytics)
 •  Search Engine Optimization
 •  Lead Generation
 •  E-mail marketing
 •  Content marketing

Eshte planifikuar pune praktike per te gjitha modulet ne menyre qe aftesite te pervetesohen ne menyre me efikase. Trajnimi parashikon krijimin e nje projekti te perfunduar – nje strategji te plote marketingu. Numri i kerkuar i oreve per realizimin e trajnimit eshte 150 ore.

2. Pakoja programore modulare Dizajn grafik (53 persona) 

Pas perfundimit te ketij trajnimi, pjesemarresit do te kene njohuri per te filluar nje karriere si dizajner grafik.

Programi do te mbuloje aftesite dhe modulet e meposhtme:

 •  Hyrje ne dizajnin grafik
 •  Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 •  Adobe InDesign
 •  Dizajni i logos
 •  Layout Design (dizajn librash, botim, reviste, kopertine, fletushka / broshure)
 •  Dizajn posteri
 •  Dizajni i paketimit (vule, kompensim, klishe, burime)
 •  Creative Thinking
 •  UX/UI Design

Eshte planifikuar pune praktike per te gjitha modulet ne menyre qe aftesite te pervetesohen ne menyre me efikase. Trajnimi parashikon gjithashtu krijimin e nje projekti te perfunduar – krijimin e plote te markes. Numri i kerkuar i oreve per realizimin e trajnimit eshte 190 ore.

3.  Pakoja softuerike modulare WordPress Website Development (53 persona)   

Pas perfundimit te ketij trajnimi, pjesemarresit do te fitojne aftesite e nevojshme per te filluar nje karriere si zhvillues WordPress.Programi do te mbuloje aftesite dhe modulet e meposhtme:

 •  WordPress Admin
 •  HTML/CSS
 •  JavaScript/jQuery/AJAX
 •  PHP
 •  Bazat e te dhenave (MySQL)
 •  GIT
 •  Custom WordPress Themes
 •  Custom WordPress Plugin
 •  Advanced WordPress Admin

Eshte planifikuar pune praktike per te gjitha modulet ne menyre qe aftesite te pervetesohen ne menyre me efikase. Numri i oreve te nevojshme per realizimin e trajnimit eshte 226 ore.

4. Pakoja softuerike modulare Python Developer (53 persona)

Qellimi i paketes se programit eshte te konfiguroje ne menyre te pavarur mjedisin e desktopit Python dhe te kryeje operacione me lloje dhe struktura te ndryshme te te dhenave. Pervec kesaj, studentet do te njihen me punen dhe perdorimin e bazave te te dhenave, gjetjen dhe trajtimin e gabimeve, leximin dhe shkrimin e kodit. Kjo pasohet nga zbatimi i njohurive te marra me pare ne programe me te medha, shkrimi i metodave te klases dhe krijimi i testeve ne Python.

Python eshte nje gjuhe programimi e nivelit te larte, me qellime te pergjithshme. Ai mbeshtet te njejtat baza te programimit si gjuhet e tjera – loops, conditionals и functions – per montimin e algoritmeve te softuerit. Ai ofron nje sintakse qe eshte e lehte per t’u mesuar dhe e lexueshme qarte, duke ulur keshtu koston e mirembajtjes se programit.

Python mbeshtet module dhe paketa, te cilat ndihmojne ne modularitetin e programit dhe riperdorimin e kodit. Ai perdor praktikat me te mira te tilla si nje qasje e orientuar nga objekti dhe strukturat e te dhenave te bazuara ne objekte, ne menyre qe te krijoje sisteme te medha softueresh qe mund te riperdoren dhe riperdoren.

Pakoja e programit modular Python Developer
Nr./renModuli i trajnimit Numri i  oreve sipas  modul Emri    titullitNumri i pjesemarresve 
1Niveli baze i Python30Certified Entry – Level Phyton Programmer Certification(PCEP – 30 – 01)53
2Niveli i avancuar i Python30
3Puna ne projektin real nen mentorim30

5. Pakoja softuerike modulare e Microsoft Data Analyst (53 persona)

Roli i Microsoft Data Analyst ne nje organizate eshte te perdore mjetet e Microsoft per te gjetur dhe lidhur me te dhenat e paperdorura, per t’i transformuar ato ne formen e kerkuar me ndihmen e se ciles ai do te jete ne gjendje te krijoje nje model te dhenash qe do te jete baze per me tej. analiza.

Aktivitetet e perditshme te nje Analisti te te Dhenave te Microsoft perfshijne nxjerrjen e te dhenave te ruajtura ne bazat e te dhenave relacionale SQL, dokumente Excel ose CSV, te dhena nga interneti, te dhena nga rrjetet sociale, pajisjet inteligjente etj.

Unifikimi dhe normalizimi i te dhenave nga vende te ndryshme ne nje model te mirestrukturuar ne mjetin Power BI eshte gjithashtu nje detyre e perditshme per te vizualizuar tendencat dhe per te zbuluar anomalite ne operacionet e organizates.

Per me teper, ka aktivitete qe lidhen me ndarjen e sigurt te raporteve per perdoruesit per te cilet ato synohen, si dhe perditesimin e te dhenave ne kohe reale. Nje pjese integrale e analizes perfshin perdorimin e nje gjuhe programimi si Python si dhe aplikimin e metodave statistikore.

Pakoja softuerike modulare Microsoft Data Analyst
Nr.renModuli i trajnimitNumri i oreve sipas modulitEmri i  titulliNumri i pjesemarresve
1DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals8Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate(PL-300)53
2DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL20
3PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst32
4Analysing Data with Phyton 24


6.  Pakoja programore modulare Java developer (53 persona)

Pjesa teorike e paketes se programit duhet t’u mundesoje studenteve te njihen me programimin e orientuar drejt objektit dhe te fitojne njohuri se si te zhvillojne aplikacione ueb. Pervec te mesuarit se si te marrin pjese ne cdo faze te ciklit te zhvillimit, ata do te jene ne gjendje te shkruajne kod qe eshte i dizajnuar mire, i riperdorshem dhe me e rendesishmja i testueshem. Qellimi i ketij trajnimi eshte t’u mundesoje te trajnuarve te zhvillojne aplikacione me shkallezim dhe transportueshmeri te larte.

Ne pjesen e pare te trajnimit, kursantet do te njihen me konceptet baze te orientuar drejt objektit, menyren e punes me klasat, objektet, trashegimine dhe zbatimin e nderfaqeve, punen me bazat e te dhenave dhe lokalizimin, si dhe te gjitha risite qe jane bere. i prezantuar ne versionet me te reja.ne platformen Java.

Pjesa e dyte e trajnimit do t’i lejoje ata te mesojne se si te punojne me servlets, komunikimin me klientet duke perdorur protokolle te ndryshme, cfare jane Faqet JavaServer, ku ekzekutohen dhe si komunikojne me pjesen e sfondit te aplikacionit, si dhe te punojne me Kontejneret Java EE. Ata do te krijojne dhe perdorin burime JMS, komponente Batch dhe Timer, si dhe menyra per te ruajtur te dhenat e aplikacionit duke perdorur JPA.

Gjate dy pjeseve te trajnimit ka ushtrime qe ata do te duhet t’i zgjidhin ne menyre te pavarur dhe ne fund do t’u mundesojne te kryejne nje aplikacion te plote qe permban te gjitha pjeset qe jane studiuar gjate gjithe pjeses se trajnimit.

Pakoja e programit modular Java developer
Nr./renМoduli i trajnimitNumri i oreve sipas modulitEmri i titullitNumri i pjesemarresve
1Java SE: Programming I40Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer (1Z0-900)53
2Developing Applications fot the Java EE 7 Platform40

7. Pakoja programore modulare Cloud Administrator (53 persona)

Qellimi i paketes se programit eshte te mesoje bazat e projektimit dhe implementimit te nje infrastrukture IT ne platformen me te perdorur AWS Cloud. Per te integruar sherbimet AWS ne zgjidhjet e bazuara ne Cloud, studentet duhet te kene njohuri edhe ne fushen e administrimit te sistemit kompjuterik, projektimit, zbatimit dhe mirembajtjes se rrjeteve kompjuterike.

Per me teper, pjesemarresit duhet te optimizojne praktikisht modelet AWS Cloud per zgjidhjet optimale te TI-se ne nje kompani.

Pakoja e programit modular Cloud Administrator
Nr.renМoduli i trajnimitNumri i oreve sipas modulitEmri i titullitNumri i pjesemarresve
1CCNA – Implementing and Administering Cisco Solutions40AWS Certified Solution Architect – Associate(SAA-C02)53
2AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure40
3AWS Cloud Practitioner Essentials, Architecting on AWS30

8. Pakoja programore modulare Automation Tester (53 persona)

       Per pjesemarresit: Pjesa teorike e paketes se programit duhet t’i mundesoje

• te ofroje njohurite e nevojshme per profesionin e testuesit te softuerit, d.m.th. te njihet me parimet, fazat, nivelet dhe llojet e testimit, testimin funksional dhe jofunksional, testimin statik dhe dinamik, testimin e, black box dhe white box , hartimin e testit efikas rastet, ekzekutimi i te njejtave, shkrimi i raporteve te detajuara per defektet dhe testimi eksplorues

• per te mesuar te punoje ne projekte te shkathet si pjese e nje ekipi, zgjidhje softuerike ne nje mjedis te shkathet, duke punuar ne nje ekip te shkathet TIM

• te njihet me bazat e gjuhes programuese C#, strukturen dhe sintaksen e saj

duke zbatuar te gjitha njohurite e fituara teorike ne punen praktike te mjetit Selenium duke e njohur ate dhe duke krijuar teste automatike

Duke aplikuar seksionin praktik mbi aplikacionet e automatizuara ne ueb, studentet duhet te fitojne pavaresi ne krijimin e te automatizuarve

Pakoja programore modulare Automation Tester
Nr.renModuli i trajnimitNumri i oreve sipas modulitEmri i titullitNumri i pjesemarresve
1ISTQB Software Testing Foundation24ISTQB Certified Tester – Foundation Level(CTFL-Syll2018) 53
2ISTQB Agile Tester20
3Programming with C#40
3A4Q Certified Selenium Tester Foundation – Level Automation Testing24

Kjo mase parashikon perfshirjen e 424 personave te papune te cilet do te kene mundesi te permiresojne aftesite e tyre ne fushen e teknologjise se informacionit me qellim rritjen e konkurrences dhe integrimin me te shpejte ne tregun e punes.

Per te marre pjese ne trajnim, kandidati duhet te plotesoje kriteret e meposhtme:

 •  Te kete te perfunduar arsimin e mesem ose te larte;
 •  Te jene persona te papune te regjistruar – punekerkues aktiv;
 •  Personat e papune qe kane ndjekur tashme trajnime te avancuara per aftesite e TI-se mund te marrin pjese ne trajnime per nje aftesi tjeter te avancuar te TI-se. Nese numri i kandidateve te regjistruar per pjesemarrje ne mase tejkalon mbulimin e synuar, ne ate rast perparesi do te kene kandidatet qe nuk kane marre pjese me pare ne trajnimin e avancuar te aftesive te TI-se;

Eshte planifikuar qe trajnimet nga paketat programore modulare te realizohen ne Shkup dhe ne rajonet tjera planifikuese te Republikes se Maqedonise se Veriut, varesisht nga interesimi i shprehur i kategorise se synuar te personave te regjistruar te papune per te marre pjese ne mase.

Kusht per mbajtjen e trajnimeve ne nje rajon te caktuar eshte te kete minimumi 10 (dhjete) kandidate te regjistruar dhe te perzgjedhur per pakete programore. Trajnimet per shkathtesi te avancuara te TI-se do te zhvillohen ne gjuhen maqedonase.

Qendra e trajnimit ka detyrimin te kryeje nje kontroll paraprak te nivelit te njohurive te kandidateve per t’i perfshire ne paketen e duhur te programit te trajnimit. Lista perfundimtare e kandidateve dhe rezultatet e fituara nga paratestimi do te publikohen ne ueb faqen e Agjencise per Punesim te Republikes se Maqedonise se Veriut, si dhe ne tabelat e shpalljeve ne Qendrat e Punesimit.

Nese ne paratestim ka numer me te madh kandidatesh me te njejtin numer pikesh, sipas parimit “Perballimi i efekteve dhe pasojave negative ne tregun e punes dhe punesimit, te shkaktuara nga pandemia COVID-19”, kandidatet e te cileve. puna e ndalur do te kete nje raport avantazhi ne periudhen e Koronavirusit, nese ne ato zgjedhje do te kete gra sipas “Parimi i diversitetit dhe gjitheperfshirjes per te gjitha kategorite sociale ne sektorin privat sipas parimeve te perfaqesimit te drejte dhe adekuat te etnise , gjinore, fetare, racore apo cdo kategori tjeter qytetaresh te cenueshme, ne perputhje me standardet dhe praktikat e Kombeve te Bashkuara dhe Organizates Nderkombetare te Punes” do t’u jepet perparesi grave te papuna.

Personat e papune do te kene mundesi te aplikojne per pjesemarrje ne trajnim deri ne plotesimin e plote te numrit te parashikuar te kandidateve sipas kesaj mase.

Trajnimet nga nje pakete programore modulare duhet te realizohen ne gjuhen maqedonase dhe nese eshte e nevojshme te realizohen edhe online, ne nje periudhe maksimale prej 4 (kater) muajsh nga dita e formimit te ranglistave perfundimtare, ne nje grup te te pakten 10 (dhjete) degjues per pakete programore, bazuar ne planin e ofruar per zbatimin e aktiviteteve nga ofruesi i trajnimit.

Kandidatet kane detyrimin te regjistrohen ne provim brenda maksimumit 3 (tre) muajsh nga perfundimi i trajnimit. Ne rast se nuk e kalojne provimin ne afatin e rregullt, studentet kane te drejte te rihyjne ne provim, por me shpenzimet e tyre.

Personave qe kane vijuar rregullisht trajnimin, qe do te thote se kane ndjekur te pakten 70% te oreve, do t’u leshohet certifikata per trajnimin e ndjekur rregullisht, si dhe diplome per dhenien me sukses te provimit per kandidatet qe do te kalojne provimin perkates.

Te drejtat dhe detyrimet e Agjencise per Punesim te Republikes se Maqedonise se Veriut, ofruesit te trajnimit dhe pjesemarresve do te rregullohen me hollesisht me lidhjen e marreveshjes se vecante.

Te papunet e interesuar mund te paraqesin Aplikim prane Qendrave te Punesimit, cdo dite pune nga ora 09:00 deri ne ora 14:00. Thirrja publike do te jete e hapur derisa te plotesohet numri i planifikuar i personave.

Informata te hollesishme mund te merren ne klubet e punes te 30 qendrave te punesimit, ne faqen e Agjencise per Punesim te Republikes se Maqedonise se Veriut www.av.gov.mk, si dhe ne faqen FB te Agjencise per Punesim te Republikes. te Maqedonise se Veriut.

Per te gjitha informatat shtese, mund te kontaktoni ne numrat e kontaktit 02/3111-850 dhe 02/3122-397 si dhe ne e-mail: info@av.gov.mk dhe kabinet@av.gov.mk.

AGJENCIA PER PUNESIMIT E

  REPUBLIKA SE MAQEDONISE SE VERIUTЗатвори

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *