Agjencioni ppër rini dhe sport – Shpallje për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve

Agjencioni ppër rini dhe sport – Shpallje për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve

Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021 (neni 16101 – Agjencia për Rini dhe Sport, Nënprogrami 30 – Rini, pika 463 – Transferet për organizatat joqeveritare) me qëllim financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve, do të kryhet në përputhje me Rregulloren për përcaktimin e procedurës dhe përcaktimin e kritereve për ndarjen e mjeteve për mbështetjen e projekteve në fushën e rinisë (nr. 01-2683/1, datë 06.11.2018), Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullore për përcaktimin e procedurës dhe përcaktimit të kritereve për ndarjen e mjeteve për mbështetjen e projekteve në fushën e të rinjve nr.12-291/1 datë 29.01.2019, 12-2514/3 datë 03.11.2019, 12-444/1 të 5.02.2020 dhe 122167/1 datë 2.11.2021, Strategjia Kombëtare për Rininë (2016-2025), Programi për Mbështetjen Financiare të Projekteve në fushën e Rinisë së Organizatave Rinore, Organizatave Rinore dhe Organizatave Ombrellë Rinore për vitin 2022. do të bëhet në bazë të Nga qepë e drejtorit të Agjencisë për Rini dhe Sport, me propozimin e Komisionit të formuar nga drejtori i Agjencisë për Rini dhe Sport.
….
📢 Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është më së voni data 6 shtator 2022.
Aplikimi me të gjithë dokumentacionin duhet të dorëzohet me postë në adresën:
Agjencia për të rinj dhe sport
Sektori i të rinjve
Ul. Maqedonia nr.38
(Pallati “Panko Brashnarov”)
1000 Shkup
ose të dorëzojë personalisht në arkivin e Agjencisë për Rini dhe Sport deri në orën 16:00.

Linku i thirrjes publike

https://ams.gov.mk/public-call/oglas-za-finansiska-poddrshka-na-zdruzhenija-i-fondaczii?fbclid=IwAR1vqJgH7G0trYoLfr7FmW2awv9JsqvN6wG5wiQFstIt38AZGBTE3ANFNzs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *