Thirrje publike për dy trajnues- Nga komiteti i Helsinkit

Thirrje publike për dy trajnues- Nga komiteti i Helsinkit

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, në bashkëpunim me Asociacionin Maqedonas të Juristëve të Rinj, për nevojat e projektit “Lufta kundër torturës dhe trajtimit çnjerëzor” financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit EuropeAid/172218/DD/ACT/ MK në përputhje me Marrëveshjen e Grantit të nënshkruar ndërmjet Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe Bashkimit Evropian nr. NEAR-TS/2021/429-128 e zbatuar nga të dyja organizatat, publikon një thirrje publike për dy trajnerë për të zhvilluar 2 sesione edukative/trajnime treditore për stafin korrektues.

Përshkrimi dhe objektivat e projektit

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të kontribuojë në eliminimin e torturës dhe trajtimit çnjerëzor ose degradues në burgje, spitale psikiatrike dhe institucione të tjera ku personave u hiqet liria. Në të njëjtën kohë, synimet specifike që projekti synon të arrijë janë si më poshtë: (1) Rritja e ndërgjegjësimit të të burgosurve, personave të privuar nga liria si dhe pacientëve në institucionet psikiatrike dhe familjeve të tyre për të përdorur mekanizmat ligjorë për raportimin dhe kërkimin e përgjegjësisë. nga institucionet kompetente në rastet e torturës dhe trajtimit çnjerëzor. në institucionet në të cilat personave u hiqet liria (3) Përmirësimi i kapaciteteve të punonjësve në institucionet penale dhe korrektuese për të identifikuar dhe parandaluar torturën dhe keqtrajtimin.

Përshkrimi dhe detyrat për trajnerët
Për të përmbushur angazhimin që i nënshtrohet kësaj thirrjeje, trajnerët do të duhet të kryejnë detyrat e mëposhtme të punës

Të përgatisë dhe të ofrojë një program trajnimi me fokus në standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar për parandalimin dhe luftën kundër torturës dhe trajtimit çnjerëzor në burgjet dhe institucionet korrektuese;
Përgatitja e planit dhe ushtrimeve praktike për realizimin e trajnimeve;
Përgatitja e materialeve që do t’u dërgohen pjesëmarrësve përpara zbatimit të trajnimeve;
Të zhvillojë një seancë trajnimi që zgjat tre ditë;
Përgatitja e një metodologjie për vlerësimin para dhe pas trajnimit dhe
Për të përgatitur një raport mbi trajnimin e kryer.
Trajnimet do të zhvillohen në dy grupe të ndryshme me nga 20-25 pjesëmarrës dhe do të zgjasin 3 ditë për secilin grup. Temat, materialet e punës dhe pjesëmarrësit do të përcaktohen dhe miratohen në bashkëpunim me Administratën për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe Institucionet Korrektuese.

Kualifikimet e nevojshme
Të ketë përfunduar arsimin e lartë në fushën e drejtësisë. Studimet e kryera pasuniversitare ose doktoraturë do të konsiderohen si avantazh;
Së paku 5 vjet përvojë pune profesionale në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, mbrojtjes nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor në institucionet e vuajtjes së dënimit dhe në institucione të tjera për heqjen e lirisë;
Së paku 2 trajnime të realizuara në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, mbrojtjes nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor në institucionet e vuajtjes së dënimit dhe në institucione të tjera për heqjen e lirisë;
Të ketë aftësi solide komunikuese, prezantuese dhe lehtësuese
Njohuri të avancuara të gjuhës angleze.
Afati kohor dhe tarifa
Trajnimet janë planifikuar të zhvillohen në janar 2023. Datat specifike për zbatimin e trajnimeve do të përcaktohen në koordinim me ekipin e projektit, trajnerët e përzgjedhur, Administratën për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe IEVP.

Për trajnerët është paraparë kompensim në shumën bruto prej 150 euro në kundërvlerë në denarë për një ditë pune.

Procedura dhe rregullat e aplikimit
Kjo thirrje është publike.

Të gjithë ata që i plotësojnë kualifikimet e nevojshme mund të aplikojnë në këtë thirrje duke dërguar një CV në adresat e e-mail: ina.dzugumanova@mhc.org.mk dhe helkom@mhc.org.mk me shënimin “Aplikimi për trajner”. Afati i fundit për aplikim është data 15.10.2022, ora 17:00.

Për pyetje shtesë, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut është në dispozicionin tuaj në adresat e mësipërme të e-mail, si dhe në numrin e telefonit +389 2/3119-073.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *