MCMS shpalli thirrje publike për organizatat e shoqërisë civile për dhënien e granteve

MCMS shpalli thirrje publike për organizatat e shoqërisë civile për dhënien e granteve

Qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar përmes programit “Komisioni për Kundër Diskriminimit e realizon rolin e tij parandalues ​​dhe mbrojtës” shpall thirrje publike për grante. Programi financohet nga Bashkimi Evropian.

“Qëllimi i thirrjes është promovimi i mosdiskriminimit, tolerancës dhe barazisë duke zhvilluar fushata dhe aktivitete promovuese në sektorë dhe fusha të ndryshme në nivel lokal dhe kombëtar”, njofton Qendra për Burime Qytetare.

Në thirrje mund të aplikojnë organizatat që janë regjistruar sipas Ligjit për shoqata dhe fondacione (ZZF) të paktën dy vjet para shpalljes së thirrjes. Së paku gjashtë grante do të ndahen në vlerë deri në 6.000 euro (369.000 MKD) për grant.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është data 25 nëntor 2022 ora 17:00.

Një sesion informativ online do të mbahet më 11 nëntor 2022 nëpërmjet platformës Zoom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *