Në mesin e 570 emrave të rinj për rrugët e Shkupit edhe emra të figurave shqiptare

Në mesin e 570 emrave të rinj për rrugët e Shkupit edhe emra të figurave shqiptare
Foto: City of Skopje

Në bazë të nenit 5 të Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11 dhe 147/15), Këshilli i Qytetit të Shkupit, në seancën e gjashtëdhjetenjëtë të mbajtur më _______ 2021, përcaktoi

LISTË
për plotësimin e Listës së emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore në territorin e qytetit të Shkupit
1. Листата на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (“Службен гласник на Град Скопје“ број 6/12 и 14/13) се дополнува со следните имиња:
1. Lista e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore (“Gazeta Zyrtare e Qytetit të Shkupit” numër 6/12 dhe 14/13) plotësohet me emrat e mëposhtëm:
1. Абди Фаик (1937-2016), одборник во Собранието на Град Скопје и пратеник во Собранието на СРМ од 1969 до 1974 и во Собранието на РМ во два мандата од 1990 до 1998 година. Повеќе години бил претседател на КУД „Пралипе“ во Скопје и на Партијата за целосна еманципација на Ромите во Македонија (ПЦЕРМ). Бил и учесник и на првиот ромски конгрес кој се одржал во Лондон во 1971 година.
Abdi Faik (1937-2016), Këshilltar në kuvendin e Qytetit të Shkupit dhe deputet në parlamentin e RSM nga viti 1969 deri më 1974 dhe në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për dy mandate nga viti 1990 deri në vitin 1998. Për shumë vite ai ishte kryetar i KUD “Pralipe” në Shkup dhe Partisë për Emancipimin e plotë të romëve në Maqedoni (PCERM). Ai ishte gjithashtu pjesëmarrës në Kongresin e parë të Romëve të mbajtur në Londër në 1971.
2. АВНОЈ, поранешна улица. АВНОЈ или Антифашистичко собрание за народно ослободување на Југославија, политичка организација на народно ослободителниот комитет кој бил формиран на 26 и 27 ноември 1942 година во Бихаќ, под водство на комунистичкото движење во Југославија.
KAÇPJ Rruga e dikurshme. KAÇPJ ose Kuvendi antifashist për çlirimin popullor të Jugosllavisë – një organizatë politike e Komitetit popullor çlirimtar që u formua më 26 dhe 27 nëntor të vitit 1942 në Bihaç, nën udhëheqjen e lëvizjes komuniste në Jugosllavi.
3. Аврамова Борка (1924-1993), македонска вајарка. Дипломирала на Академијата за ликовна уметност во Загреб во 1953 година. До 1960 г.
творела во Скопје, каде што во 1954 година имала самостојна изложба, прва самостојна изложба на македонски вајар.
Avramova Borka (1924-1993), skulptore maqedonase. Ajo u diplomua në Akademinë e Arteve të Bukura në Zagreb në vitin 1953 . Deri në vitin 1960 ka krijuar në Shkup, ku në vitin 1954 ajo kishte një ekspozitë vetjake, ekspozita e parë personale e një skulptori maqedonas.
4. Аврамовски Ристо (1943-2007), македонски композитор и академик. Автор е на оперите „Болен Дојчин“ и „Лидија од Македонија“. Добитник е на: Награда на Републичката заедница за култура на Македонија, Наградата „Панче Пешев“ за операта „Болен Дојчин“, за „Млад борец“ за делото „Четири дела“, „13-ти Ноември“ за делото „Психофонија II“ . Наградата „11-ти Октомври“ за делото „Силно светнал ден“, Награда „4-ти Јули“ на СУБНОР на Југославија за делото „Повесница“, Орден за заслуги на народ со сребрена ѕвезда, Златна значка на Музичка младина на Југославија и Награда 11 Октомври и за животно дело во 1999 г.
Avramovski Risto (1943-2007), kompozitor dhe akademik maqedonas. Është autor i operave ” Dojçini i sëmurë” dhe “Lidia nga Maqedonia”. Fitues i: Çmimi i Komunitetit Republikan të Kulturës së Maqedonisë, Çmimi “Pançe Peshev” për operën ” Dojçini i sëmurë “,për “Luftëtari i ri” për veprën “Katër vepra”, “13 nëntori” për veprën “Psikofonia II”. Çmimi “11 Tetori” për veprën “Dita e kaltër e ndritshme”, Çmimi “4 korriku” i SUBNOR-it të Jugosllavisë për veprën “Historia”, Çmimi për merita popullore me yll argjendi, Shenja e artë e Rinisë Muzikore të Jugosllavisë dhe Çmimi 11 Tetori si dhe për arritje jetësore në vitin 1999.
5. Ага Маткалиу Ибрахим, член на Скопскиот огранок на Призренската Лига
Aga Matkaliu Ibrahim – anëtar i degës së Shkupit në Lidhjen e Prizrenit
6. Аголи Дритеро (1931-2017), албански писател, политичар и претседател на Албанската лига на писатели и уметници. Студирал во Санкт Петербург.
Agoli Dritero (1931-2017), Shkrimtar shqiptarë, politikan dhe kryetar i Lidhjes Shqiptare të Shkrimtarëve dhe Artistëve. Ai studioi në Sankt Petersburg.
7. Аголи Кемал (1918-1948), учесник во НОБ, делегат од Македонија на Второто заседание на АВНОЈ, делегат на Првото заседание на АСНОМ. По ослободувањето бил член на Главниот одбор на НОФ, во 1948 година осуден за непријателска дејност против тогашната ФНРЈ.
Agoli Qemal (1918-1948), Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare, delegat nga Maqedonia në Mbledhjen e dytë të KAÇKM-së, delegat në Mbledhjen e parë të KAÇKM-së. Pas çlirimit, ai ishte anëtar i Bordit Kryesor të FPÇ, i dënuar në 1948 për veprimtari armiqësore kundër FNRY-së së atëhershme.
8. Аголи Неџат (1914-1949), учесник во НОБ, политички комесар на Четврта македонско албанска бригада. Избран за делегат на Второто заседание на АВНОЈ, член на АСНОМ и втор потпретседател на Президиумот на АСНОМ. Именуван и за Министер за социјална политика во првата народна влада на ДФМ. Во 1948 г. по Резолуцијата на ИБ, бил осуден и затворен.
Agoli Nexhat (1914-1949), Mori pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare, komisar politik në i Brigadën e Katërt Maqedono-Shqiptare. Delegat i zgjedhur në Mbledhjen e dytë të KAÇPJ, anëtar i KAÇKM-së dhe Nënkryetar i dytë i Presidiumit të KAÇKM-së. Emërohet gjithashtu Ministër i Politikës Sociale në
qeverinë e parë të DMF-së. Në vitin 1948 pas Rezolutës së IB, ai u dënua dhe u burgos.
9. Адорно Теодор (1903-1969), еден од најважните научници и интелектуалци од дваесеттиот век. Ја проучувал културната индустрија во високо развиениот капитализам, основач е на критичката теорија на масовната култура и на културните индустрии, творец на поимот авторитарна личност и критичар на масовното општество и на тоталитаризам. Негови најзначајни дела се: Дијалектика на просветителството со Макс Хоркхајмер (1944), Негативна дијалектика, (1966) Жаргонот автентичност (1964), Филозофијата на новата музика (1949), Естетичка теорија (објавена постхумно, 1970).
Adorno Teodor (1903-1969), është ndër shkencëtarët dhe intelektualët më të rëndësishëm të shekullit të njëzetë. Është studiues i industrisë kulturore në kapitalizmin e shumë zhvilluar, themelues i teorisë kritike të kulturës masive dhe i kulturave industriale, themelues i konceptit të personalitetit autoritar dhe kritik të shoqërisë masive dhe totalitarizmit. Veprat e tij më të rëndësishme janë : Dialektika e Iluminizmit me Max Horkheimer (1944), Dialektika negative, (1966) Zhargon vërtetësie (1964), Filozofia e muzikës së re (1949), Teori estetike (e botuar pas vdekjes 1970).
10. Аеродром, нов булевар во населбата Аеродром може да го носи ова име.
Aerodrom, bulevard i ri në vendbanimin e Aerodrom mund të mbajë këtë emër.
11. Азиз Шуајб, водач на организацијата Јуџел (на Турците во Македонија). Главна цел на организацијата била зачувување на турскиот јазик и култура односно интелектуално издигнување на турската заедница во Македонија. При една провала во организацијата,бил осуден на смрт со стрелање во 1948 година. Зедно со него се стрелани и Адем Али, Назми Омер и Али Абдурахман.
Aziz Shuajb (Şuayb Aziz), udhëheqës i organizatës Juxhel (të turqve në Maqedoni). Qëllimi kryesor i organizatës ishte ruajtja e gjuhës dhe kulturës turke, përkatësisht ngritja intelektuale e etnisë turke në Maqedoni. Gjatë një sulmi ndaj organizatës, ai u dënua me vdekje me pushkatim në vitin 1948. Bashkë me të u pushkatuan edhe Adem Ali, Nazmi Omer dhe Ali Abdurrahman.
12. Ајановски Вангел Оче (1909-1996), Деец на македонското национално движење (НОД) во делот од Македонија во состав на грчката држава, основач и раководител на Македонската антифашистичка организација (МАО) и на Тајната ослободителна македонска организација (ТОМО). Во периодот меѓу двете светски војни бил член на Комунистичката партија на Грција (КПГ) и секретар на реонскиот комитет за Воден во 1941 година.
Ajanovski Vangel Oce (1909-1996), Aktivist i Lëvizjes kombëtare maqedonase (LKM) nga Maqedonia e Egjeut, themelues dhe udhëheqës i Organizatës Antifashiste Maqedonase (OAM) dhe Organizatës së Fshehtë Çlirimtare të Maqedonisë (OFÇM). Në periudhën mes dy luftërave botërore ai ishte anëtar i Partisë Komuniste të Greqisë (PKG) dhe sekretar i komitetit rajonal të Vodenit në 1941.
13. Алајбегу Ментаз (1946-2014), заслужува да има име на улица во Скопје, заради неговиот голем придонес во едукацијата на цели генераци, особено во спортското образование, со формирање на бројни клубови во борење,
кошарка, одбојка и сл., а како резултат на неговата работа, спортистите се вратија со медали од светски и европски натпревари и олимпијади.
Alajbegu Mentaz (1946-2014), Ai meriton të ketë një emër rruge në Shkup, për shkak të kontributit të tij të madh në arsimimin e brezave të tërë, veçanërisht në edukimin sportiv, duke formuar klube të shumta në mundje, basketboll, volejboll, etj., dhe si rezultat i punës së tij, atletët u kthyen me medalje nga garat dhe Lojërat Olimpike botërore dhe Evropiane.
14. Албанија, соседна држава.
Shqipëria, Vendi fqinj.
15. Алексова Блага (1922-2007), археолог, универзитетски професор, академик. Нејзина научна преокупација биле средновековните некрополи, накитот и керамиката. Го открила и го протолкувала продорот на раното христијанство во Македонија, преку ископувањата на повеќе ранохристијански центри. Ја открила најстарата христијанска црква во Македонија, епископската базилика во Стоби.
Aleksova Bllaga (1922-2007), arkeolog, profesor universiteti, akademik. Preokupimi i saj shkencor ishin nekropolet mesjetare, bizhuteri dhe qeramikë. Ajo zbuloi dhe interpretoi depërtimin e krishterimit të hershëm në Maqedoni, përmes gërmimeve të disa qendrave të hershme të krishtera. Ajo zbuloi kishën më të vjetër të krishterë në Maqedoni, bazilikën episkopate në Stobi.
16. Алексова Рајна (1882-1959), прва жена дипломирана фармацевтка во тогашна Македонија. Студирала и дипломирала на Фармацевтскиот Факултет во Лозана
Aleksova Rajna (1882-1959), Gruaja e parë e diplomuar farmaciste në Maqedoninë e atëhershme. Ajo studioi dhe u diplomua në Fakultetin e Farmacisë në Lozanë
17. Алексиев Нестор Копаничарот (1873-1969), македонски копаничар, последен од големата тајфа на вакви уметници во Македонија. Во 1939 година ја освоил првата награда на Светската изложба на уметничкото занетчиство во Берлин. Тој е автор на резбата на саркофагот на Гоце Делчев.
Aleksiev Nestor Drugdhendësi (1873-1969), Drugdhendësi maqedonas , i fundit nga një grup i madh artistësh të tillë në Maqedoni. Në vitin 1939 ai fitoi çmimin e parë në Ekspozitën Botërore të Artizanatit të Artit në Berlin. Ai është autori i gdhendjes së sarkofagut të Goce Dellçevit.
18. Али Абдурахман, член на организацијата Јуџел (на Турците во Македонија). Главна цел на организацијата била зачувување на турскиот јазик и култура односно интелектуално издигнување на турската заедница во Македонија. При една провала во организацијата, бил осуден на смрт со стрелање во 1948 година.
Ali Abdurrahman, anëtar i organizatës Juxhel (i turqve në Maqedoni). Qëllimi kryesor i organizatës ishte ruajtja e gjuhës dhe kulturës turke, përkatësisht ngritja intelektuale e etnisë turke në Maqedoni. Gjatë një sulmi ndaj organizatës, ai u dënua me vdekje me pushkatim në vitin 1948.
19. Али Адем, член на организацијата Јуџел (на Турците во Македонија). Главна цел на организацијата била зачувување на турскиот јазик и култура односно интелектуално издигнување на турската заедница во Македонија. При една провала во организацијата, бил осуден на смрт со стрелање во 1948 година.
Ali Adem, anëtar i organizatës Juxhel (i turqve në Maqedoni). Qëllimi kryesor i organizatës ishte ruajtja e gjuhës dhe kulturës turke, përkatësisht ngritja intelektuale e etnisë turke në Maqedoni. Gjatë një sulmi ndaj organizatës, ai u dënua me vdekje me pushkatim në vitin 1948.
20. Али Корча Хафиз (1873-1956), верски водач и патриот
Ali Hafiz Korça (1873-1956), Udhëheqës fetarë dhe patriot
21. Али Паша Мехмед (1769-1849), Албанец од Египет
Ali Mehmet Pasha (1769-1849), shqiptar nga Egjipti
22. Али Паша Тепелина (Јанински), (1741-1822), aлбански паша во Јанина
Ali Pashë Tepelena (Janina), (1741-1822), Pasha shqiptar në Janinë
23. Али Шефкет Шкупи (1883-1953), преродбеник, роден во Скопје.
Ali Shefqet Shkupi (1883-1953), lindur në Shkup, rilindas.
24. Алити Абдурахман (1945-2013), политичар, пратеник, правник и амбасадор на Македонија во Република Бугарија. Бил претседател на Партијата за демократски просперитет и потпретседател на Собранието на РМ.
Aliti Abdurrahman (1945-2013), Politikan, deputet, jurist dhe ambasador i Maqedonisë në Republikën e Bullgarisë. Ai ishte kryetar i Partisë për prosperitet demokratik dhe nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
25. Алкомена, стара античка населба, по горното течение на реката Црна Река, во Пелагонија.
Alkomena, Vendbanim i vjetër antik, përgjatë rrjedhës së sipërme të lumit Crna Reka, në Pellagoni.
26. Алтисер Луј (1918-1990), француски филозоф, професор и член на Француската комунистичка партија. Најважни дела: За Маркс (1965), Ленин и филозофијата (1969), Политика и историја (објавена постхумно, 2006), Читање на капиталот (1965).
Altiser Luj (1918-1990), Filozof francez , profesor dhe anëtar i Partisë komuniste franceze. Veprat e tij më të rëndësishme janë : Për Marksin (1965), Lenini dhe Filozofia (1969), Politika dhe Historia (botuar pas vdekjes, 2006), Leximi i kapitalit (1965).
27. Аљенде Салвадор, поранешна улица. Салвадор Аљенде, чилеански револуционер и државник со марксистичко убедување. Како припадник на Социјалистичката партија на Чиле се вклучува во политичкиот живот на земјата. Во 1970 година станува претседател на Чиле и го предводи „Народното единство“ (политички сојуз на шест лево ориентирани партии).
Allende Salvador, Ish-rruga. Dr. Salvador Allende. Një revolucionar dhe burrë shteti kilian me një bindje marksiste. Si anëtar i Partisë Socialiste të Kilit, ai përfshihet në jetën politike të vendit. Në vitin 1970, ai u bë president i Kilit dhe drejtoi “Unitetin Popullor” (aleancë politike e gjashtë partive me orientim majtist).
28. Американска револуција, војна на Тринаесетте колонии, воено-политички процес од втората половина на 18. век во кој првобитните тринаесет британски колонии во Северна Америка ја отфрлиле власта на Велика Британија и станале суверена држава–Соединети Американски Држави. Револуцијата на Тринаесетте колонии претставувала цела низа на промени и поместувања во младото независно општество, и создавање на политички и државни органи кои ја презеле власта и организацијата на државата. Овој процес траел сè до 1787. кога е донесен Уставот на САД, со што се конечно дефинирани правните основи на новонастанатата демократска држава.
Revolucioni Amerikan, Lufta Revolucionare e Trembëdhjetë kolonive është një proces ushtarak-politik nga gjysma e dytë e shekullit të 18-të në të cilin trembëdhjetë kolonitë e para Britanike në Amerikën e Veriut përmbysën sundimin Britanik dhe u bënë një shtet sovran – Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Revolucioni i Trembëdhjetë Kolonive përfaqësoi një seri ndryshimesh dhe zhvendosjesh në shoqërinë e re të pavarur si dhe krijimin e organeve politike dhe shtetërore që morën përsipër qeverinë dhe organizimin e shtetit. Ky proces zgjati deri në vitin 1787, kur u miratua Kushtetuta e SHBA, me çka përfundimisht u definuan bazat juridike të shtetit të sapoformuar demokratik.
29. Анан Кофи (1938-20180), гански дипломат, седми Генерален секретар на ООН. Тој е и првиот Генерален секретар кој е избран од редот на вработените во ООН. Добитник на Нобеловата награда за мир во 2001година.
Anan Kofi (1938-2018), Diplomati Ganez dhe Sekretari Shtatë i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Ai është gjithashtu Sekretari i parë i përgjithshëm i zgjedhur nga radhët e të punësuarve në Kombet e Bashkuara. Ai fitoi çmimin Nobel për page në vitin 2001.
30. Ангелковски Кројач, еден од најпрепознатливите кројачи во Скопје.
Angellkovski Rrobaqepësi, një nga rrobaqepësit më të njohur në Shkup.
31. Ангеловски Владимир Дади (1946-2012), македонски актер. Од 1966 година станува дел од Драмскиот театар. Негови позначајни филмови се: „Мементо“, „Солунски патрдии“, „Викенд на мртовци“ и „Трст виа Скопје“. Член беше на познатата радио-емисија „Хихирику“. Уште како дете бил трикратен првак на Југославија во детска радио драма. Во текот на својата богата актерска кариера добитник е на наградите: 13 Ноември, св. Климент а има освоено и неколку награди на фестивалот „Ристо Шишков“.
Angellovski Vlladimir Dadi (1946-2012), Aktor maqedonas. Që nga viti 1966 është pjesë e Teatrit të Dramës. Filmat e tij më të rëndësishëm janë: “Memento”, “Patërditë e Selanikut”, “Fundjava e të vdekurve” dhe “Triestja përmes Shkupit”. Ai ishte anëtar i emisionit të famshëm radiofonik “Hihiriku”. Si fëmijë ai ishte tre herë kampion i Jugosllavisë në radiodramë për fëmijë. Gjatë karrierës
së tij të pasur në aktrim ai ka fituar këto çmime: 13 nëntori, Klimenti i Ohrit , ka fituar edhe disa çmime në festivalin „Risto Shishkov “.
32. Ангеловски Шишман (1937-1995), македонски театарски, филмски и телевизиски глумец. Професионалната кариера ја започнал во Куклениот театар во Скопје во 1957 година. Член на Драмскиот театар станува во 1959 година, каде што има одиграно преку 80 улоги. Добитник е на Наградата на Здружението на драмските уметници на Македонија.
Angelovski Shishman (1937 – 1995), Aktor maqedonas i teatrit, filmit dhe televizionit. Ai e filloi karrierën e tij profesionale në Teatrin e kukullave në Shkup në vitin 1957. Ai u bë anëtar i Teatrit të dramës në vitin 1959, ku luajti mbi 80 role. Fitues i Çmimit të Shoqatës së artistëve dramatikë të Maqedonisë.
33. Андерсон Бенедикт Ричард О’Горман (1936 – 2015), политички научник, историчар, професор на на Универзитетот Корнел , најпознат како автор на книгата „Замислени заедници: размислувања за потеклото и ширењето на национализмот” (Imagined Communities) oд 1983, во која ги објасни главните фактори кои доведуваат до појава на национализмот и до неговите последици, а која е веројатно најчитаната (и најцитираната) книга за национализмот.
Anderson Benedikt Riçard O’Gorman (1936 – 2015), shkencëtar politik, historian, profesor në Universitetin Kornell, i njohur si autorë i librit “Komunitetet e Imagjinuara: Reflektime mbi origjinën dhe përhapjen e nacionalizmit”(Imagined Communities) të vitit 1983, ku i shpjegoi faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e nacionalizmit dhe pasojat e tij, që është ndoshta edhe libri më i lexuar (dhe më i cituar) mbi nacionalizmin.
34. Андоновски Верољуб (1938-1998) новинар и автор на монографиите за весникот „Нова Македонија“. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје.
Andonovski Verolub (1938-1998) Gazetar dhe autor i monografive për gazetën “Nova Makedonija”. Ai u diplomua në Fakultetin Filozofik në Shkup.
35. Андонов-Полјански Христо (1927-1985), универзитетски професор, ректор на УКИМ. Познат и признат историчар, истражувач , професор на Филозофски факултет-катедра за историја. Автор на мноштво научни трудови, прилози и монографии од нововековната историја на македонскиот народ. Плод на неговата истражувачка дејност се трите тома зборници на документи „Британски документи за македонската историја“.
Andonov-Poljanski Hristo (1927-1985), profesor universiteti, rektor i UKM. Historian i njohur dhe i shquar, studiues, profesor në fakultetin filozofik-departamenti i historisë. Autor i punimeve të shumta shkencore, artikujve dhe monografive nga historia moderne e popullit maqedonas. Fryti i veprimtarisë së tij kërkimore janë tre vëllimet e koleksioneve të dokumenteve “Dokumentet Britanike mbi Historinë Maqedonase”.
36. Антов Методи (1924-1996), Градоначалник на Град Скопје 1974-1982. Носител на Партизанска споменица од 1941 год.
Antov Metodi (1924-1996), Kryetar i Qytetit të Shkupit 1974-1982. Ai është bartës i Memorialit Partizan që nga viti 1941.
37. Антова Магдалена (1920-1941), учесничка во НОБ, прва загината партизанка. Борец на Карадачкиот партизански одред.
Antova Magdalena (1920-1941), pjesëmarrëse në Luftën Nacionalçlirimtare, partizanja e parë e vrarë. Luftëtare në Aradhet partizane të Karadakut.
38. Антолјак Стјепан (1909-1997), универзитетски професор, член на МАНУ. Еден од основачите на катедрата за историја на Филозофскиот факултет при УКИМ Скопје, каде што бил професор од 1956-1969 година. Автор на голем број научни трудови од областа на средновековната историја со посебен осврт на историјата на македонската средновековна држава 969-1018 година.
Antoljak Stjepan (1909-1997), Profesor universitar, anëtar i ASHAM. Një nga themeluesit e Departamentit të Historisë në Fakultetin Filozofik pranë UKM në Shkup, ku ishte profesor nga 1956-1969. Autor i punimeve të shumta shkencore në fushën e historisë mesjetare me referencë të veçantë në historinë e shtetit mesjetar maqedonas 969-1018.
39. Антоновска Светлана (1952-2016), македонски општественик, научник, политичар и долгогодишен носител на повеќе општествено-политички функции, основоположник на современата статистика во самостојна Република Македонија и прв директор на Заводот за статистика на РМ по осамостојувањето на државата, односно по напуштањето на Југословенската Федерација.
Antonovska Svetllana (1952-2016), Aktiviste shoqërore, shkencëtare, politikane dhe bartëse disavjeçare e më shumë funksioneve socio-politike maqedonase , themeluese e statistikës moderne në Republikën e pavarur të Maqedonisë dhe drejtoresha e parë e Entit për Statistikë në Republikën e Maqedonisë pas pavarësisë së shtetit, përkatësisht pas largimit nga Federata Jugosllave.
40. Антони Лоренц (1909-1991) албански композитор, диригент и етномузиколог. Роден во Скопје.
Antoni Lorenc (1909-1991), kompozitor, dirigjent dhe etnomuzikolog shqiptar. Lindur në Shkup.
41. АПОЛО 11, мисијата од програмата Аполо, со која во 1969 г. човекот стапнал на Месечината.
APOLLO 11, Misioni i programit Apollo, me të cilin në 1969. njeriu vuri këmbën në hënë.
42. Апостолски Ванчо (1925-2008), учесник во НОБ, новинар, политичар, државник. По ослободувањето бил соработник и главен уредник на весникот Нова Македонија, покасно и директор на НИП „Нова Македонија“. Претседател на Здружението на новинарите на СРМ и потпретседател на Матица на иселениците. Член на Извршниот совет на СРМ, пратеник и потпретседател на собранието на СРМ и еден мандат Претседател на Претседателството на СРМ.
Apostolski Vanço (1925-2008), Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare, gazetar, politikan, burrë shteti. Pas çlirimit ai ishte bashkëpunëtor dhe kryeredaktor i gazetës Nova Makedonija, dhe më vonë drejtor i NIP “Nova Makedonija”. Kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të RSM dhe nënkryetar i Shtëpisë së Emigrantëve. Anëtar i Këshillit Ekzekutiv të RSM, deputet dhe nënkryetar i Kuvendit të RSM dhe një mandat Kryetar i Kryesisë së RSM.
43. Апостоловски Трајко, Градоначалник на Град Скопје 1982-1984.
Apostolovski Trajko, Kryetar i Qytetit të Shkupit 1982-1984 .
44. Апостолова Богданова Павлина (1927-2018), македонска оперска певица, сопран, првенка на Операта на Националната опера и балет. Дебитирала во 1950 г.на оперската сцена со улогата на Мими во операта Боеми. Постојан член на Операта (1950-1983). Реализирала 40 улоги од класичниот, современиот и домашниот оперски репертоар. Автор е на монографијата „Мојот пат во оперската уметност“. Гостувала во сите поголеми оперски центри на поранешна Југославија.
Apostolova Bogdanova Pavlina (1927-2018), Këngëtare e operës maqedonase, soprano, debutuese në Operën e Teatrit Kombëtar Maqedonas . Në vitin 1950 ajo debutoi në skenën e operës TKM me rolin e Mimit në operën Boemët. Anëtare e përhershme e Operës dhe e TKM (1950-1983). Ajo ka interpretuar 40 role nga repertori klasik, bashkëkohor dhe repertori i brendshëm i operës. Është autor i monografisë “Rruga ime në artin e operas”. Ajo ka interpretuar në të gjitha qendrat më të mëdha të operës në ish- Jugoslavi .
45. Арапи Фатос (1930-2018), албански поет, добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 2008 год.
Arapi Fatos (1930-2018), Poet shqiptar, fitues i Kurorës së artë në Mbrëmjet e Poezisë në Strugë në vitin 2008.
46. Арент Хана (1906-1975), политичка теоретичарка и филозоф. Студирала филозофија на универзитетот во Марбург, заедно со Хајдегер и Јонас. Нејзини најпознати дела се: „Потеклото на тоталитаризмот“, „Ајхман во Ерусалим“, „За насилството“ и др.
Arent Hannah (1906-1975), Teoriciente dhe filozof politik. Ajo studioi filozofi në Universitetin e Marburgut së bashku me Heideger dhe Jonas. Veprat e saja më të njohura janë: “Origjina e Totalitarizmit”, “Eihman në Jerusalem”, “Mbi Dhunën” dhe të tjera.
47. Арсов Љупчо (1910-1986), народен херој, политичар, државник. Учесник во НОБ, член на ГШ на НОВ и ПОМ, делегат на Првото заседание на АСНОМ, избран на заседанието за секретар на Президиумот на АСНОМ. Потпретседател и министер за финансии во Првата народна влада на НРМ, претседател на Извршен совет на СРМ, претседател на Собранието на СРМ и претседател на Претседателство на СРМ. Носител на партизанска споменица 1941 г., одликуван со орден Народен херој во 1953 година.
Arsov Lupço (1910-1986), hero kombëtar, politikan, burrë shteti. Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare, anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të Luftës Nacionalçlirimtare dhe POM, delegat në Kuvendin e parë të KAÇKM-së, i zgjedhur në mbledhje si Sekretar i i presidiumit të KAÇKM-së. Nënkryetar dhe ministër i financave në qeverinë e parë popullore të RPM, Kryetar i këshillit ekzekutiv të RSM, Kryetar i kuvendit së RSM dhe Kryetar i presidencës së RSM. Bartës i një monumenti partizan në vitin 1941, i shquar me Urdhri i Heroit të Popullit në vitin 1953.
48. Армстронг Нил (1930-2012), космонаут. Бил командант на Мисијата Аполо 11 и бил првиот човек кој стапнал на месечината.
Armstrong Nil (1930-2012), Kozmonaut. Ai ishte komandanti i Misionit Apollo 11 dhe ishte njeriu i parë që vuri këmbën në Hënë.
49. Асдрени, Александар Ставре Дренова (1872-1947), поет и писател, автор на албанската химна
Asdreni, Aleksandar Stavre Drenova (1872-1947), poet dhe shkrimtar, autor i himnit shqiptar
50. Атанасовски Киро-Налбатот (1923-1944), народен херој. Учесник во НОБ од 1941 година, организатор на партизанското движење во Кавадарци. Извршил самоубиство, како чин на саможртва за да не падне во рацете на окупаторските војски, на 21 годишна возраст. Во 1951 година,посмртно одликуван со орден Народен херој.
Atanasovski Kiro-Nallbatot (1923-1944), hero kombëtar. Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare që nga viti 1941, organizator i lëvizjes partizane në Kavadarë. Ai bëri vetëvrasje, si një akt vetëmohimi për të mos rënë në duart e ushtrive pushtuese, në moshën 21 vjeç. Në 1951, atij pas vdekjes iu dha çmimi Urdhri i Heroit të Popullit.
51. Атанасовски Тодор (1925-2018), Македонски национално-политички деец и пензиониран генерал на ЈНА. Бил активен учесник во работничкото движење спроти Втората светска војна и учесник во НОБ. По ослободувањето завршил Виша воена академија и како активен офицер бил началник на штабот на Народната одбрана на Скопје, потоа оперативен началник и командант на Територијалната одбрана на Македонија. Исто така бил член на централниот комитет на СКМ и претседател на Сојузот на борците од НОВ.
Atanasovski Todor (1925-2018), figurë e shquar nacional-politike maqedonase dhe gjeneral në pension i Armatës Popullore Jugosllave. Ai ishte një pjesëmarrës aktiv në lëvizjen punëtore përkundër Luftës së Dytë Botërore dhe pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare. Pas çlirimit ai u diplomua në Akademinë e Lartë Ushtarake dhe si oficer aktiv ishte Shef i shtabit të mbrojtjes kombëtare të Shkupit, pastaj Shef i operacioneve dhe komandant i mbrojtjes Territoriale të Maqedonisë. Ai ishte gjithashtu anëtar i komitetit qendror të SCM dhe kryetar i lidhjes së luftëtarëve të Luftës Nacionalçlirimtare.
52. Бајрам Накие (1889-1962) Борец за женски права, социјалистка и учителка. Била член на „Здружението на Турчинки“ (1907-1908), како и на Социјалдемократската организација (1909). По војната, имала значителна улога во еманципацијата на муслиманските жени во Скопје. Нејзин сопруг е Ферид Бајрам.
Bajram Nakie (1889-1962) Aktiviste për të drejtat e grave, socialiste dhe mësuese. Ishte anëtare e „Shoqata e grave turke“ (1907-1908), si dhe e Organizatës Socialdemokrate (1909). Pas luftës, ka luajtur rol të madh në emancipimin e grave myslimane në Shkup. Bashkëshorti i saj është Ferid Bajram.
53. Балабан Аврам (1865-1913), Лекар, хирург, хуманист. По дипломирањето во Цариград, бил назначен за лекар во Охрид, па во Струга, Приштина и Битола. Во Битола во дворот од својата куќа отворил прифатилиште за сиромашни со неколку болнички соби и операциона сала. Активно учествувал во сузбивањето на пегавиот тифус, кој харал на Балканот во тој период, се заразил и самиот со пегав тифус и од тоа починал.
Balaban Avram (1865-1913), Mjek, kirurg, humanist. Pasi u diplomua në Kostandinopojë, ai u emërua mjek në Ohër, pastaj në Strugë, Prishtinë dhe Manastir. Në Manastir, në oborrin e shtëpisë së tij, ai hapi një strehë për të varfrit
me disa dhoma spitali dhe një sallë operacioni. Ai mori pjesë në mënyrë aktive në shërimin e etheve të tifos, që ishin shumë të përhapura në Ballkan aso kohe, ai edhe vet u sëmur me tifo dhe vdiq nga tifoja.
54. Бази Кадри (1880-1943), деец
Bazi Kadri (1880-1943), veprimtar
55. Балкан, заради географската место положба на Скопје, т.е. РСМ на Балканскиот полуостров.
Ballkani, për shkak të vendndodhjes gjeografike të Shkupit, dmth. RSM në Gadishullin Ballkanik.
56. Бартув Ита, преживеана од холокаустот и член на еврејската заедница во Скопје;
Bartuv Ita, E mbijetuara e holokaustit dhe anëtare e komunitetit hebreik në Shkup;
57. Басотова Љубинка (1934-2020), македонски класичен филилог, редовен професор на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Долгогодишен соработник на меѓународното списание „Жива антика“, член на Редакцијата на „Портал“, гласник на Асоцијацијата „Македонски духовни конаци“ во Струга. Автор е на многубројни преводи и препеви од латински и старогрчки јазик на значајни дела од класичната и од средновековната литература. Особено се значајни нејзините преводи и препеви во оригинален метар на делата на Кикерон, Каесар, Витрувиј, Јустин, Еразмо, Ротердамски, Августин, Вергилиј, Овидиј, Хоратиј, Софокле, како и преводите на латинските и грчките извори за проучувањето на македонската средновековна историја. За својата преведувачка дејност добила повеќе награди и признанија Автор е на седум учебника по латински јазик за средните училишта.
Basotova Lubinka (1934-2020), filolog klasik maqedonas, profesor i rregullt në Institutin për studime klasike në Fakultetin Filozofik në Shkup. Bashkëpunëtor për një kohë të gjatë i revistës ndërkombëtare “Antikiteti i Gjallë”, anëtar i Bordit Redaktues të “Portalit”, lajmëtar i Shoqatës “Konaqet Shpirtërore Maqedonase” në Strugë. Është autor i përkthimeve të shumta nga latinishtja dhe greqishtja e lashtë e veprave të rëndësishme të letërsisë klasike dhe mesjetare. Veçanërisht të rëndësishme janë përkthimet e saj në metrikën origjinale të veprave të Ciceronit, Cezarit, Vitruvit, Justinit, Erazmit, Roterdamit, Agustinit, Virgjilit, Ovidit, Horacit, Sofokliut, si dhe përkthimet e burimeve latine dhe greke për studimin e historisë mesjetare maqedonase. Ajo ka marrë disa çmime dhe mirënjohje për punën e saj të përkthimit. Ajo është autore e shtatë librave shkollorë për gjuhë latine për shkollat e mesme.
58. Бахтин Михаjлович Михаил (1895- 1975), руски филозоф, книжевен критичар, семиотичар и академик, кој работел во областа на книжевната теорија, етиката и филозофијата на јазикот според приодот на рускиот формализам. Неговите дела, инспирирале научници од голем број различни традиции (марксизам, семиотика, структурализам, религиозна критика) и во различни дисциплини, како што се книжевната критика, историјата, филозофијата, антропологијата и психологијата. Основните дела на Бахтин ги вклучуваат Кон филозофијата на делото, Проблеми на поетиката на Достоевски; „Рабеле и Неговиот свет“, „Дијалошката имагинација“, „Говорни жанрови и други доцни есеи“.
Bahtin Mihailoviç Mihail (1895-1975 ), filozof rus, kritik letrar, semiotik dhe akademik, i cili punoi në fushën e teorisë letrare, etikës dhe filozofisë së gjuhës sipas qasjes së formalizmit rus. Punimet e tij kanë frymëzuar studiues nga shumë tradita të ndryshme (marksizëm, semiotikë, strukturalizëm, kritikë fetare) dhe në disiplina të ndryshme, të tilla si kritika letrare, historia, filozofia, antropologjia dhe psikologjia. Veprat themelore të Bahtin përfshijnë Drejt Filozofisë së Veprës , Problemet e Poetikës së Dostojevskit ; ” Rabele dhe Bota e tij “, ” Imagjinata e dialogut “, ” Zhanret e të folurit dhe ese të tjera të mëvonshme” .
59. Безвременски (timeless) градски парк, За сите генереции. Го користеле претходните, го користат сегашните, ќе го користат и идните генерации.
Parku i përjetshëm i qytetit, Për të gjitha brezat. E kanë shfrytëzuar gjeneratat e kaluara, e shfrytëzojnë gjeneratat e tashme, por do ta shfrytëzojnë edhe gjeneratat e ardhshme.
60. Бектеши Фадил (1955-1998), Писател, новинар и публицист. Основното и средното училиште ги завршил во Лопате, Кумановско, додека со високо образование се стекнал на Филолошкиот факултет во Приштина. работеше и дејствуваше во Скопје. Работел како новинар во весникот „Флака е влазримит“, а исто така бил и уредник на културно-уметничкото списание „Дорунтина“. Автор е на неколку книги раскази и поезија.
Bekteshi Fadil (1955-1998), Shkrimtar, gazetar dhe publicist. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Llopat, rrethi i Kumanovës, ndërsa arsimin e lartë e mori në Fakultetin Filologjik në Prishtinë, punoi dhe veproi në Shkup. Ai punoi si gazetar në gazetën “Flaka e vëllazërimit”, dhe gjithashtu ishte redaktor i revistës kulturore dhe artistike “Doruntina”. Ai është autor i disa librave me tregime dhe poezi.
61. Белимаче Константин (1848-1932), Влашки писател, основоположник на влашката литература, автор на влашката химна.
Belimaçe Konstantin (1848-1932), shkrimtar vlleh, themelues i letërsisë vllahe, autor i himnit vlleh.
62. Беловски Димче (1923-2010), mакедонски комунист, политичар и дипломат. Бил член на СКОЈ (1941) и на КПМ (1943). Како истакнат учесник во НОАВМ, бил политички комесар на чета и на баталјон во воените единици на НОВ и ПОМ, а потоа политички комесар на Педесеттата (македонка) дивизија на НОВЈ. Бил делегат на Првото заседание на АСНОМ. По Ослободувањето извршувал разни партиски, општествени и дипломатски должности: политички секретар на Обласниот комитет на КПМ во Скопје, секретар на ПК на СКОЈ за Македонија, член на ЦК СКМ, пратеник во Собранието на НРМ, директор на НИП „Нова Македонија“, член на Извршниот совет на СРМ, заменик на постојаниот претставник во Постојаната мисија на СФРЈ во Њујорк, амбасадор на СФРЈ во Канада и во САД и претставник на СФРЈ во ООН, помошник државен секретар на СФРЈ за надворешни работи (1965–1969), член на Претседателството на ЦК на СКЈ и секретар на ЦК на СКЈ. Носител е на Партизанска споменица од 1941.
Bellovski Dimçe (1923-2010), Komunist, politikan dhe diplomat Maqedonas. Ai ishte anëtar i SKOJ (1941) dhe RSM (1943). Si pjesëmarrës i shquar në NOAVM, ai ishte një komisar politik i një aradhe dhe një batalioni në njësitë ushtarake të Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe POM, dhe më pas edhe komisar politik I Divizionit të pesëdhejetë (Maqedonas) të Ushtrisë Nacionalçlirimtare . Ai
ishte një delegat në Mbledhjen e parë të KAÇKM-së . Pas çlirimit ai kreu detyra të ndryshme partiake, shoqërore dhe diplomatike: sekretar politik i Komitetit të rrethit PKM në Shkup, sekretar i PK të SKOJ për Maqedoninë, anëtar i Komitetit Qendror të KSM, anëtar i Kuvendit të RPM, drejtor i NIP “Nova Makedonija “, anëtar i Këshillit ekzekutiv të RSM-së, Zëvendës përfaqësues i përhershëm në Misionin e përhershëm të RSFJ-së në Nju Jork, Ambasador i RSFJ-së në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara dhe Përfaqësues i RSFJ-së në KB, Ndihmës Sekretari i Shtetit i RSFJ për Punët e jashtme (1965–1969), Anëtar i Presidencës Komiteti Qendror të SKJ dhe Sekretar i Komitetit Qendror të SKJ. Ai është bartës i Monumentit partizan që nqa viti 1941.
63. Беловска Мирвет, Интерпретаторка на народни македонски песни, по потекло од с.Горенци, Дебарско.
Bellovska Mirvet, Interpretuese e këngëve popullore maqedonase, me origjinë nga fshati Gorenci, rajoni i Dibrës.
64. Белогаски Љубомир (1911-1994), македонски академски сликар и универзитетски професор. Високото образование го завршува во Белград на академскиот отсек при Уметничката школа. Во 1991 година на Скопје му подарува 159 дела со што во Музејот на град Скопје е формирана Галеријата Белогаски. Добитник е на наградите: „11 Октомври“ за животно дело, „13 Ноември“, Орден на Републиката со сребрен венец и др.
Bellogaski Lubomir (1911-1994), Piktor akademik maqedonas dhe profesor universiteti. Shkollimin e lartë e kreu në Beograd në departamentin akademik pranë Shkollës së Arteve. Në vitin 1991 ai i dhuroi 159 punime Shkupit, me ç’rast e themeloi Galerinë Bellogaski në Muzeun e Qytetit të Shkupit. Ai është fituesi i çmimeve: “11 Tetori” për arritjet e jetësore, “13 Nëntori”, Urdhri i Republikës me kurorë argjendi etj.
65. Бенјамин Валтер (1892-1940), литературен критичар, филозоф, член на Франкфуртскиот институт за социјални истражувања. Највлијателно дело му е “Проектот аркада”, објавено постхумно, како и делата објавени се постхумно Илуминации, Потеклото на германската драма, Московски дневник. Неговите дела извршиле големо влијание врз филозофската мисла, книжевната теорија, теоријата на комуникација и технологија, културните студии, постколонијалната теорија, феминизмот и теоријата на уметноста.
Benjamin Valter (1892-1940), kritik letrar, filozof, anëtar i Institutit të Frankfurtit për Kërkime Sociale. Vepra e tij më me ndikim është “Projekti Arkada”, botuar pas vdekjes, si dhe veprat tjera të publikuara pasvdekjes janë: “Iluminimet”, Prejardhja e dramës gjermane, Ditari moskovit. Veprat e tij kishin një ndikim në mendimin filozofik, në teorinë letrare, në teorinë e komunikimit dhe teknologjisë, në studimet kulturore, teoritnë postkoloniale, femiznizmin dhe teorinë e artit.
66. Бериша Агрон (1955-2001), легенда на рок музиката кој остави свој белег во историјата на модерната музика.
Berisha Agron (1955-2001), Një legjendë e rok muzikës që la gjurmë në historinë e muzikës moderne.
67. Бет Јаков (синагога), Најстарата еврејска синагога во Скопје, која потекнува од XVI век. Во дворот на синагогата се наоѓало еврејското училиште. Синагогата во 1689 година била опожарена од војските на
Генерал Пиколомини, а во 1963 година срушена во земјотресот кој го погоди Скопје.
Bet Jakov (sinagoga), Sinagoga më e vjetër hebraike në Shkup, që daton nga shekulli XVI. Në oborrin e sinagogës ishte shkolla hebraike. Sinagoga u dogj në 1689 nga ushtritë e Gjeneral Picolominit, dhe në vitin 1963 u shkatërrua në një tërmet që goditi Shkupin.
68. Бидев Павле (1912-1988), прв македонски велемајстор во шах.
Bidev Pavle (1912-1988), Kryemjeshtri i parë maqedonas në shah.
69. Билал Салаетин (1942-2018), драмски и филмски актер. Од 1964 г. е член на Турската драма на Театарот на народностите. Настапувал и на сцената на Албанската драма, како и во други театри. Забележителни се неговите филмски улоги во филмовите на Милчо Манчевски.
Bilall Salaetin (1942-2018), Aktor dramatik dhe i filmit, që nga viti 1964 është anëtar i dramës turke në Teatrin e kombësive. Ai gjithashtu interpretoi në skenën e dramës shqipe, si dhe në teatrot tjera. Rolet e tij filmikë në filmat e Milço Mançevskit janë të jashtëzakonshëm.
70. Билјаноски Злате (1920-2009), народен херој, политичар, државник. Учесник во НОБ од 1941 година, избран за делегат на Второто заседание на АВНОЈ, делегат на Првото заседание на АСНОМ, член на Владата на НРМ и ИС, пратеник во републичкото и сојузно собрание. Во 1953 година одликуван соорден Народен херој.
Biljanoski Zllate (1920-2009), hero kombëtar, politikan, burrë shteti. Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare të vitit 1941, u zgjodh delegat në Mbledhjen e dytë të KAÇPJ-së, delegat në Mbledhjen e parë të KAÇKM-së, anëtar i qeverisë së Republikës Popullore të Maqedonisë dhe Republikës së Maqedonisë, deputet i kuvendit republikan dhe federal. Në vitin 1953 ai u vlerësua me Urdhrin e Heroit Kombëtar Popullorë.
71. Бирлик (тур. единство) (1944 -1998), весник на турски јазик, чиј прв број бил отпечатен во печатницата „Гоце Делчев“. Весникот ги третирал политичките, економските, културните и другите проблеми, го нагласувал општествениот развиток на турската народност во Македонија и имал значајно влијание за оформувањето на јавното мислење на Турците во Македонија. Прераснувајќи во новинско-издавачка куќа ги издавал и детските списанија „Севинч“ (тур. Радост, 1952) и „Томурджук“ (тур. Пупка, 1957), како и списанието за општествени прашања и уметност „Сеслер“ (1965).
Birlik (turqisht: uniteti) (1944 -1998), një gazetë në gjuhën turke, numri i parë i së cilës u botua në shtypshkronjën Goce Dellçev. Gazeta adresoi problemet politike, ekonomike, kulturore dhe probleme tjera, theksoi zhvillimin shoqëror të popullit turk në Maqedoni dhe pati një ndikim të rëndësishëm në formësimin e opinionit publik të turqve në Maqedoni. Duke u rritur si një shtëpi botuese e lajmeve, ai gjithashtu botoi revistat për fëmijë Sevinç (turqisht: Gëzimi, 1952) dhe Tomurzhuk (turqisht: Sythi, 1957), si dhe revistën për çështje shoqërore dhe artistike Sesler (1965).
72. Бис Без, македонска рок група, една од основополжниците на македонската рок музика. Формирана во средината на 60-тите години на 20-от век, по распаѓањето на рок составите Бисери и Безимени.
Bis Bez, rok grup maqedonase, një nga themeluesit e rok muzikës maqedonase. Formuar në mesin e viteve 60 të shekullit 20, pas shpërbërjes së grupeve rok Biseri dhe Bezimeni.
73. Битов Џон (1928-2015), канадски бизнисмен со македонско потекло, добитник на орденот „8 Септември“ во 2011 година, за исклучителната посветеност и ангажираност во поддршката на напредокот на Република Македонија и нејзина афирмација во светот како независна и демократска држава, како и за придонесот во развојот и унапредувањето на односите и соработката со пријателска Канада.
Bitov Xhon (1928-2015), Biznesmen kanadez me origjinë maqedonase, fitues i Urdhrit “8 Shtatori” në vitin 2011, për përkushtimin dhe angazhimin e tij të jashtëzakonshëm në mbështetjen e progresit të Republikës së Maqedonisë dhe afirmimin e tij në botë si shtet i pavarur dhe demokratik, si dhe për kontributin në zhvillimin dhe përparimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me Kanadanë miqësore
74. Битката на Торвиол, една од најголемите битки на Скендербег.
Beteja e Torviolit, një nga betejat më të mëdha të Skënderbeut.
75. Битолски Конгрес, значаен настан за албанската историографија.
Kongresi i Manastirit , një ngjarje e rëndësishme për historiografinë shqiptare.
76. Битољану Кочо (1924-2015), македонски комунист, првоборец и повоен општествен работник. Бил носител на Партизанска споменица од 1941. По ослободувањето бил повереник и секретар на Градскиот народен одбор, државен потсекретар и секретар за внатрешни работи на СРМ, потпретседател на Собранието на град Скопје до 1969 година и пратеник во Собранието на СРМ.
Bitolljanu Koço (1924-2015), Komunist maqedonas, luftëtarë dhe punonjës shoqërorë i pasluftës. Ai ishte bartës I Memorialit Partizan që nga viti 1941. . Pas çlirimit ai ishte komisionar dhe sekretar i Bordit Popullor të Qytetit, Nënsekretar shteti dhe Sekretar për punë të brendshme i RSM, Nënkryetar i Kuvendit të Qytetit të Shkupit deri më vitin 1969 dhe Anëtar i Kuvendit të RSM.
77. Бихаќска, pоранешна улица. Вградена во колективната меморија и во колективната свест на генерациите/на постземјотресното Скопје.
Bihaqska, Rruga e dikurshme. E ngritur në kujtesën kolektive dhe në memorjen kolektive të brezave / të Shkupit pas tërmetit.
78. Биџова Гајдова Васка (1924-2014), македонска оперска пејачка – колоратурен сопран, првенка и една од првите солистки на Операта на Националната опера и балет. Соло пеење учела кај П. Богданов-Кочко, Н. Кунели, П. Холотков и во Љубљана. Постојан член на Операта и Балетот била во периодот 1948-1978. Во 1958 год. дипломира на Високата школа за музичка и театарска уметност во Виена.
Bixhova Gajdova Vaska (1924-2014), Këngëtare e operës maqedonase – soprano kolovatur, debutuese dhe një nga solistët e parë të Operës së ТКМ . Solo këndim ka mësuar te P. Bogdanov-Koçko, N. Kuneli, P. Holotkov dhe në Libjanë . Ajo ishte anëtare e përhershme e Operës dhe Baletit të ë periudhën
1948-1978. Në vitin 1958. u diplomua në Shkollën e Arteve të Muzikës dhe Teatrit në Vjenë.
79. Бовоар де Симон (1908-1986), интелектуалка, писателка, чие најзначајно енциклопедиско дело е Книгата Вториот пол (1949), во кое фокусот е историјата, биологијата, психоанализата, марксизмот и книжевноста.
Bovoar de Simon (1908-1986), Intelektuale, shkrimtare, vepra më e rëndësishme enciklopedike e të cilës është libri Gjinia e Dytë (1949), libër që përqendrohet në histori, biologji, psikanalizë, marksizëm dhe letërsi .
80. Богдани Пјетр (1630-1689), скопски – призренски бискуп, писател
Bogdani Pjetër (1630-1689), Peshkop i Shkupit dhe i Prizrenit, shkrimtar
81. Богдански Јездимир (1930-2007), учесник во НОБ, политичар, државник. Потпретседател и претседател на Собранието на Куманово. Член на Извршниот совет на СРМ во неколку состави, пратеник во републичкото собрание, член на Претседателството на СФРЈ и Претседател на Претседателството на СРМ.
Bogdanski Jezdimir (1930-2007), Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare, politikan, burrë shteti. Nënkryetar dhe Kryetar i Kuvendit të Kumanovës. Anëtar i këshillit ekzekutiv të RSM-së në disa përbërje, Anëtar i kuvendit republikan, anëtar i Kryesisë së RSFJ-së dhe President i Kryesisë së RSM-së.
82. Богоев Ксенте (1919-2008), доајен на македонската економска наука. Универзитетски професор, ректор, академик, општественик. Професор и декан на Економскиот факултет во Скопје, визитинг професор на повеќе странски универзитети, ректор на УКИМ. Член и претседател на МАНУ. Претседател на ИС и на Собрание на СРМ, член на Претседателството на СРМ, гувернер на народна банка на Југославија. Автор на над 250 научни трудови, основоположникна научните дисциплини од областа на фискалната и монетарна политика и теорија. Добитник на повеќе признанија и награди.
Bogoev Ksente (1919-2008), doajeni shkencave ekonomike maqedonase. Profesor universiteti, rektor, akademik, punonjës social. Profesor dhe Dekan i Fakultetit Ekonomik në Shkup, profesor vizitor në disa universitete të huaja, Rektori i UKM. Anëtar dhe President i ASHAM. Presidenti i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë, anëtar i kryesisë së Republikës Socialiste të Maqedonisë, Guvernator i Bankës Kombëtare të Jugosllavisë. Autor i mbi 250 punimeve shkencore, themelues i disiplinave shkencore në fushën e politikës dhe teorisë fiskale dhe monetare. Fitues i shumë çmimeve dhe mirënjohjeve.
83. Бодријар Жан (1929-2007), француски социолог, филозоф, социјален аналитичар, поет, професор, критичар на теоријата на културата и постмодернизмот и теоретичар и критичар на капиталистичкиот консумеризам, медиумите и техно културата. Креатор на концептите за симулација и хипер-реалност. Најважни дела: „Огледалото на продукцијата“ (1973), „Симболичката размена и смртта“ (1976), „Симулација и симулакруми“ (1981) и др.
Bodrijar Zhan (1929-2007), sociolog francez, filozof, analist social, poet, profesor, kritik i teorisë së kulturës dhe postmodernizmit, teoricien dhe kritik i konsumerizmit kapitalist, media dhe tekno kulturë. Krijues i koncepteve për
simulim dhe hiper-realitet. Punimet më të rëndësishme: “Pasqyra e produksionit” (1973), “Shkëmbimi dhe vdekja simbolike” (1976), “Simulimi dhe simularikumet” (1981) dhe të tjerët.
84. Божиков Георги (1931-1986), Оперски певец – бас, првенец на Операта на МНТ. Дипломирал соло-пеење на Софиската музичка академија (1962). Бил член на Софиската државна опера, а во Операта на МНТ е од 1964 година, сѐ до неговата смрт. Во меѓувреме, (1964–1965) бил и член на Загрепската опера.
Bozhikov Georgi (1931-1986), Këngëtar i operës – bas, debutues i Operës së TKM. Ai u diplomua për solo-këndim në Akademinë e Muzikës në Sofje (1962). Ai ishte anëtar i Operës Shtetërore të Sofjes dhe Operës së Teatrit Kombëtar Maqedonas nga viti 1964 e deri në vdekjen e tij. Në ndërkohë (1964–1965) ai ishte gjithashtu anëtar i Operës së Zagrebit.
85. Божиновски Миодраг (1952-2011), македонски композитор, текстописец и аранжер. Факултет за музичка уметност завршил во Скопје. Автор е на музиката за детските серии “Полетај песно”, “Расте Ана – расте Анче”, “Математика”, серијата од цртани филмови на МРТ “Саки од Саканија”, музиката за серијата „Во светот на бајките“, телевизиски серии: “Североисточно од југозапад”, “Погрешно одсвирена нота” и “Погрешно време”. Пишувал и сериозна музика, создавајќи ги минијатурите за пијано под наслов „Солзи“. Бил уметнички директор на фестивалите “Златно Славејче” ′92, и “Цветници” ′95.
Bozhinovski Miodrag (1952-2011), кompozitor, shkrues i teksteve dhe aranzhues maqedonas. Ai u diplomua në Fakultetin e Arteve Muzikore në Shkup. Ishte autor i muzikës për seritë televizive për fëmijë “Fluturo këngë”, “Rritet Ana – rritet Ançe”, “Matematikë”, seria e filmave të vizatuar në RTM “Saki nga Sakania”, muzika për serialin “Në botën e përrallave “, Seritë televizive: “Në verilindje nga jugperëndimi”, “Notë gabimisht e kënduar” dhe “Koha e gabuar”. Ai gjithashtu shkroi edhe muzikë serioze, duke krijuar miniaturat për piano të titulluara “Lotët”. Ai ishte drejtori artistik i festivaleve “Bilbili i artë” ′92, dhe “Lulushet”(Cvetnici) ′95.
86. Божиновски Петар (1920-1970), народен херој. Учесник во НОБ од 1941 година, еден од иницијаторите за формирањето на првиот партизански одред „Пелистер“, заменик комесар на Седмата македонска бригада. Одликуван со орден Народен херој во 1952 година.
Bozhinovski Petar (1920-1970), hero kombëtar. Mori pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare që nga viti 1941, një nga nismëtarët e formimit të aradhes së parë partizane “Pelister”, Nënkomisar i Brigadës së Shtatë Maqedonase. Dekoruar me Urdhrin e Heroit të Popullit në vitin 1952.
87. Бојана Емин, учесник во востанието на Дервиш Паша
Bojana Emin, pjesëmarrës në kryengritjen e Dervish Pashës
88. Бојаџи Атина (1944-2010), пливачка маратонка, една од најдобрите на светот. Била првата жена од Југославија која што го препливала Ла Манш на 9 октомври 1969 година. Првенка на Македонија во 13 дисциплини на куси патеки и 8 републички рекорди. Победила на три Охридски маратони, на маратонот Капри – Неапол во 1963 година и освоила две втори места на истиот маратон во 1966 и 1968 год. Победила и на меѓународните маратони
Саида – Бејрут во Либан во 1962 год. на 40 км и на маратонот Кабрет – Исмаилија во Египет на 6о км.
Bojaxhi Atina (1944-2010), Maratone e notit , një nga më të mirat në botë. Ajo ishte gruaja e parë nga Jugosllavia që notoi kanalin La Mansh më 9 tetor 1969. Kampion i Maqedonisë 13 disiplina në korsi të shkurtra dhe 8 rekorde republikane. Fituese e tre maratone të Ohrit, e maratonës Kapri – Napol në vitin 1963 dhe fitoi dy vende të dyta në po të njëjtin maratonë në vitin 1966 dhe 1968. Ajo gjithashtu fitoi edhe në Maratonën Ndërkombëtare Saida- Bejrut në Liban në vitin 1962, në 40 km dhe maratonën Kabret – Ismailia në Egjipt në 60 km .
89. Бојаџиев Илија, доктор и универзитетски професор на Медицинскиот факултет, основоположник на клиничка имунологија.
Bojaxhiev Ilija, Mjek dhe profesor universiteti në Fakultetin e Mjekësisë, themelues i imunologjisë klinike.
90. Бојаџиу Аге, бабата на Мајка Тереза
Bojaxhiu Age, gjyshja e Nënë Terezës
91. Бојаџиу Дране (1889 – 1972), мајката на Мајка Тереза
Bojaxhiu Drane (1889 – 1972), nëna e Nënë Terezës
92. Бојаџиу Лазер (1908-1981), дедото на Мајка Тереза, свештеник, наставник
Bojaxhiu Lazër (1908-1981), gjyshi, prifti, mësuesi i Nënë Terezës
93. Бојаџиу Никола (1874-1919), татко на Гонџа Бојаџиу (Мајка Тереза)
Bojaxhiu Nikola (1874-1919), babai i Gonxhe Bojaxhiut (Nënë Terezës)
94. Бомбол Даре (1907-1966),Фармацевт, учесник во НОАВМ, долгогодишен директор на „Реплек“, долгогодишен претседател на Црвен Крст
Bombol Dare (1907-1966), Farmacist, pjesëmarrës në NOAVM, drejtor për një kohë të gjatë i “Replek”, president i shumëvjeçarë i Kryqit të Kuq.
95. Бороу Џорџ, автор на првиот англиско-ромски речник.
Borrou Xhorxh, аutor i fjalorit të parë në gjuhën anglezo-rome .
96. Боуви Дејвид (1947-2016), англиски музичар и глумец. Еден од најпознатите и највлијателни музичари во 20 век. Добитник на мноштво значајни признанија и награди од областа на музиката. Во листата на 100-те најдобри артисти на сите времиња, на списанието „Ролинг Стоун“, во 2004 година се пласирал на 39-то место и на 23-то место на листата најдобри пеачи на сите времиња.
Bouvi Dejvid (1947-2016), muzikant dhe aktor anglez. Një nga muzikantët më të famshëm dhe më me ndikim të shekullit të 20-të. Fitues i shumë njohjeve dhe çmimeve të rëndësishme në fushën e muzikës. Në listën e 100 artistëve më të mirë të të gjitha kohërave, në revistën “Roling Stoun” të vitin 2004, ai u rendit i 39-ti dhe 23-ti në listën e këngëtarëve më të mirë të të gjitha kohërave.
97. Боцинов Драгољуб (1933-2006), Генерал на ЈНА и АРМ и началник на Генералштабот на АРМ (1993-2006). Во 1991 год. ја одбил врховната наредба за ставање на борбена гоотвност за напад на Сплит, која што ја одбил, при што се соочил со казна затвор.
Bocinov Dragolub (1933-2006), Gjeneral i ushtrisë popullore Jugosllave dhe ARM dhe Shef i shtabit të përgjithshëm të ARM (1993-2006). Në 1991 ai refuzoi urdhrin suprem për të vendosur gatishmërinë luftarake për të sulmuar Splitin, të cilin ai e refuzoi, duke u përballur me një dënim me burg.
98. Бошкова Мери (1924-2014), драмска и филмска актерка, меѓу водечките македонски театарски уметници. Таа ја играла насловната улога во првиот македонски долгометражен игран филм „Фросина“ (1952), како и во првата македонска филмска комедија „Мирно лето“ (1961). Добитничка е на наградите: Стериина награда за ликот на Мадам Дибоа („Еригон” – од Ј. Плевнеш), награда на Владата на ФНРЈ, Владата на НРМ, наградите “11 октомври ” и ” 13 Ноември”.
Boshkova Meri (1924-2014), Aktore e dramës dhe filmit, ndër artistët kryesorë të teatrit dhe artit maqedonas. Ajo luajti rolin kryesor në filmin e parë me metrazh të gjatë maqedonas “Frosina” (1952), si dhe në komedinë e parë të filmit maqedonas “Verë e qetë” (1961). Fituese e çmimeve: Çmimi Sterina për personazhin e Madame Diboa (“Erigon” – nga J. Plevnesh), çmimi i Qeverisë së Republikës Popullore Federale të Jugosllavisë, Qeveria e Republikës Popullore të Maqedonisë, çmimet “11 Tetori” dhe “13 Nëntori”.
99. Бошко и Адмира, Бошко Бркиќ и Адмира Исмиќ, синоним за Ромео и Јулија од Сараево. Убиени на 18 мај 1993 година во обид да го напуштат Сараево. За нив се напишани многи текстови и песни. Сараевската група „Прљаво казалиште“ во нивна чест сними и песна со наслов „Бошко и Адмира“. Во нивна чест е снимен и документарен филм.
Boshko dhe Admira, Boshko Brkiq dhe Admira Ismiq, sinonim i Romeos dhe Zhulietës nga Sarajeva. Të vrarë më 18 maj 1993 në një përpjekje për të lënë Sarajevën. Shumë tekste dhe këngë janë shkruar për to. Grupi i Sarajevës “Teatri i ndyrë” për nder të tyre regjistroi një këngë të titulluar “Boshko dhe Admira”. Në nder të tyre u incizua edhe një film dokumentar.
100. Брезоски Славко (1922-2017), македонски архитект и професор на Архитектонскиот факултет во Скопје. Припаѓа на првата генерација македонски архитекти. Негово најзначајно дело е Соборниот храм во Скопје.
Brezoski Sllavko (1922-2017), arkitekt dhe profesor maqedonas në Fakultetin e Arkitekturës në Shkup. I përket gjeneratës së parë të arkitektëve maqedonas. Puna e tij më e rëndësishme është Tempulli i tubimit në Shkup.
101. Бузуку Ѓон (1499-1572), автор на делото „Мешари“
Buzuku Gjon (1499-1572), autor i veprës “Meshari”
102. Буклески Томе (1921-2018), Носител на Партизанска споменица од 1941.
Bukleski Tome (1921-2018), Bartës i Monumentit Partizan nga viti 1941.
103. Булку Адем, Деец и заштитник на локалното население во Дервенскиот крај, меѓу двете Сетски Војни;
Bulku Adem, Veprimtarë e mbrojtës i populates locale të Krahinës së Dervenit, ndërmjet dy luftrave botërore;
104. Буневски Симо – Мабус, радиоаматер од Тетово, кој од неговата радиоаматерска станица, 20 минути по земјотресот го известил светот за катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година. Во тој момент сите комуникации биле прекинати, освен радиоаматерските што Симо успешно ги искористил.
Bunevski Simo – Mabus, radioamator nga Tetova, i cili nga stacioni i tij radio amator, 20 minuta pas tërmetit informoi botën për tërmetin katastrofik që goditi Shkupin në 1963. Në atë moment, të gjitha komunikimet u ndërprenë, përveç radios amatore, të cilën Simo e përdori me sukses.
105. Бурева Родна (1903 – 1977), Прва македонска оперска певица. Родена е во Виница. По завршувањето на гимназијата во Штип, дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје во 1935 година. Учествувала во исполнувањето на првата оперска претстава во Штипскиот театар во операта „Палјачи“ (1925).
Bureva Rodna (1903 – 1977), Këngëtarja e parë maqedonase e operës. Ajo ka lindur në Vinicë. Pas mbarimit të shkollës së mesme në Shtip, ajo u diplomua në Fakultetin Filozofik në Shkup në vitin 1935. Ajo mori pjesë në plotësimin e shfaqjes së parë opera në teatrin e Shtipit në operën “Klounët” (1925).
106. Бурџевиќ – Тришо Рифат (1915–1942), народен херој. Завршува Велика медреса во Скопје, секретар е на Обласниот комитет на КПЈ за Санџачката област, а загинува во борба против четниците.
Burxhеvi – Trisho Rifat (1915 – 1942), hero kombëtar. Ai u diplomua në Medresenë e Madhe në Shkup, ishte sekretar i Komitetit të Qarkut të CPY për zonën e Sanxhakut dhe vdiq në luftë kundër çetnikëve.
107. Василевски Ане (1947-2004), еден од најзначајните карикатуристи кај нас, а признат и почитуван и надвор од границите. Соработувал речиси со сите позначајни весници во поранешна Југославија, како и со весници во Франција, САД, Турција, Романија, Холандија, Канада, Белгија и други. Реализирал повеќе самостојни изложби во Загреб, Копривница и во Славонски Брод, Хрватска, како и во повеќе градови во земјава. Добитник е на националната награда “13 Ноември”, а наградуван е и во Истанбул, Хавана, Акшехир, Единбург, Белград, Будимпешта. Од 1988 година е директор на Светската галерија на карикатури и коментатор на списанието за хумор и сатира “Остен” од Скопје. Во 2000 год. беше избран за градоначалник на општина Ѓорче Петров.
Vasilevski Ane (1947-2004), një nga karikaturistët më të rëndësishëm në vendin tonë, i njohur dhe i respektuar edhe jashtë kufijve tanë. Ai ka bashkëpunuar pothuajse me të gjitha gazetat kryesore në ish-Jugosllavi, si dhe me gazetat në Francë, Shtetet e Bashkuara, Turqi, Rumani, Holandë, Kanada, Belgjikë etj.. Ai ka realizuar disa ekspozita vetjake në Zagreb, Koprivnica dhe në Sllavonski Brod, Kroaci, si dhe në disa qytete të vendit. Ai është fitues i çmimit kombëtar “13 Nëntori” po gjithashtu është dekoruar me çmim edhe në Stamboll, Havana, Akshehir, Edinburg, Beograd, Budapest. Që nga viti 1988 ai është drejtor i Galerisë botërore të Karikaturave dhe komentatorë i revistës së humorit dhe satirës “Osten” nga Shkupi. Në vitin 2000 u zgjodh kryetar i komunës së Gjorce Petrov. (Префрлено е од кај А)
108. Варем, Кралство Белгија. Збратимен град со Град Скопје во 1974 година.
Uarem, Mbretëria e Belgjikës. Qytet i vëllazëruar me Qytetin e Shkupit në vitin 1974.
109. Вафијадис Маркос (1906-1992), врховниот командант на Демократската Армија на Грција од 1946 до 1948 година. Во декември 1947 година е формирана Привремената демократска влада на Грција, при што Вафијадис е избран за премиер и министер за војна.
Vafijadis Marcos (1906-1992), Komandant i Përgjithshëm i Armatës Demokratike të Greqisë nga viti 1946 deri në vitin 1948. Në Dhjetor të vitit 1947, u formua Qeveria e përkohshme demokratike e Greqisë, me ç’rast Vafiadis u zgjodh për kryeministër dhe ministër i luftës.
110. Вашингтон Џорџ (1732-1799), американски револуционер, врховен командант, политичар, прв претседател на САД, еден од основачите на САД.
Vashington Xhorxh (1732-1799), Revolucionari Amerikan, komandanti suprem, politikan, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një nga themeluesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
111. Велески Борка (1912-1942), народен херој. Припадник на првата партизанска група во прилепскиот регион која дејствувала на Селечка планина есента 1941 година, командант на прилепскиот партизански одред Димитар Влахов. Загинал на планината Мукос во 1942 година. Одликуван со орден Народен херој во 1951 година.
Veleski Borka (1912-1942), hero kombëtar. Anëtar i grupit të parë partizan në rajonin e Prilepit që veproi në malin Selecka në vjeshtën e vitit 1941, komandant i aradhes partizane të Prilepit, Dimitar Vllahov. Ai vdiq në malin Mukos në vitin 1942. I dekoruar me Urdhrin e Heroit të Popullit në vitin 1951.
112. Вера, Љубов, Надеж — Предлог за име на плоштад, како синоним за место каде ќе се случуваат убави настани.
Besimi, Dashuria, Shpresa — Propozim për emrin e një sheshi, si sinonim i një vendi ku do të ndodhin manifestime të bukura.
113. Весела улица, како асоцијација на нешто убаво (може пред градинка на пр.)
Rruga gazmore, Si asocim e diçkaje të bukur (mbase para një kopshti, për shembull)
114. Видиниќ Благоја (1934-2006), Еден од најдобрите голмани на Македонија и прв спортист од Македонија кој освоил олимписки медал. Бранел за „Вардар“ од јуниорскиот до првиот тим, почнувајќи од 1948 година. Бранел на 144 натпревари. Потоа бранел за „Раднички“ од Белград и за француски „Стразбур“. Бранел за младинската репрезентација на Југославија со која има освоено златен медал на турнирот на УЕФА во Франција. На Олимписките игри во Мелбурн 1956 година освоил сребрен, а на олимписките игри во Рим 1960 година освоил златен медал. Сопственик е на сребрен медал во дресот на Југославија во Купот на европските нации во Париз 1960 година, кадешто исто така бил прогласен за најдобар голман на турнирот.
Vidiniq Blagoja (1934-2006), Një nga portierët më të mirë në Maqedoni dhe sportisti i parë Maqedonas që fiton një medalje Olimpike. Ai mbrojti për “Vardarin”
nga junior deri në ekipin e parë, duke filluar që nga viti 1948. Ai mbrojti në 144 ndeshje. Pastaj mbrojti për “Radnicki” nga Beogradi dhe për skuadrën franceze “Strasburg”. Ai mbrojti për ekipin kombëtar të të rinjve të Jugosllavisë, me të cilin fitoi një medalje të artë në turneun e UEFA-së në Francë. Ai fitoi medalje argjendi në Olimpiadën e Melburnit të vitit 1956 dhe medalje të artë në Lojërat Olimpike të Romës në vitin 1960. Ai fitoi medalje argjendi nën fanellën Jugosllave në Kupën Evropiane të vitit 1960 në Paris, ku gjithashtu u emërua portieri më i mirë i turneut.
115. Видевски Серафим, борец во Првиот скопски партизански одред.
Videvski Serafim, Luftëtar në aradhen e parë partizane të Shkupit.
116. Видец Блага (1930-1982), Македонска оперска пејачка – мецосопран. Пеење учела во Загреб и во Љубљана. Била солист на Операта на Националната опера и балет од 1954-19060, а потоа на Сараевската опера. Интеропретирала и народна и забавна музика.
Videc Bllaga (1930-1982), këngëtare maqedonase e operës – mexosoprano. Ajo studioi për kanto në Zagreb dhe Lubjanë . Ajo ishte soliste në të Operan e TKM-së nga viti 1954-1960, dhe pastaj në Operën e Sarajevës . Ajo gjithashtu interpretoi muzikë popullore dhe argëtuese.
117. Видоески Божидар (1920-1998), Лингвист, македонист, славист, основоположник на македонската модерна дијалектологија и ономастика, завршил филологија и докторирал на скопскиот универзитет. Бил долгогодишен професор и шеф на катедрата на Филолошкиот факултет во Скопје, дописен член на МАНУ (1969) и редовен (1974), странски член на ХАЗУ (1986) на Полската академија на науките и уметностите (ПАУ) (1994), на САНУ (1997) Директор на Меѓународниот семинар за македонскиот јазик, литература и култура (1970,1978), а има големи заслуги и за организацијата на македонската наука за јазикот и за нејзината афирмација во светски рамки. За својата научна работа и за заслугите околу организацијата на науката во Р Македонијa, добитник е на високи награди и признанија.
Vidoeski Bozhidar (1920 – 1998), Gjuhëtar, maqedonist, sllavist, themelues i dialektologjisë moderne dhe onomastikës maqedonase, përfundoi filologjinë dhe mori doktoraturën në Universitetin e Shkupit. Ai ishte një profesor për një kohë të gjatë dhe shef i departamentit në Fakultetin Filologjik në Shkup, anëtar korrespondent i ASHAM (1969) dhe me kohë të plotë (1974), anëtar i jashtëm i HAZU (1986) i Akademisë Polake të Shkencave dhe Arteve (ASHAP) (1994), i SANU (1997) Drejtor i Seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën maqedonase (1970, 1978), dhe ka merita të mëdha për organizimin e shkencës së gjuhës maqedonase dhe afirmimin e saj në të gjithë botën. Për punën e tij shkencore dhe për meritat rreth organizimit të shkencës në Republikën e Maqedonisë, ai ka fituar çmime dhe mirënjohje të larta.
118. Виѓилхарѓи Наум – роден како Наум Бреди (1797 – 1846), бил aлбански адвокат и иследник. Во 1844 ја создава оригиналната азбука за aлбанскиот јазик.
Vigjilhargji Naum – lindur Naum Bredhi (1797 – 1846), ka qenë një avokat dhe studjues shqiptar. Më 1844 krijoi një alfabet krejt origjinal për gjuhën shqipe;
119. Вилијамс Рејмонд (1921-1988), англиски теоретичар, професор, драматург во средината на 20 век. Предавал на Универзитетот во Оксфорд и има објавено повеќе од шестотини и педесет публикации меѓу кои делата
Култура и општество (1980-1950,1958) и Долгата револуција (1961) имаат огромно влијание и врз културните студии и врз теоријата за култура.
Villiams Rejmond (1921-1988), teoricien anglez, profesor, dramaturg në mesin e shekullit të 20-të. Ai dha mësim në Universitetin e Oksfordit dhe ka botuar më shumë se gjashtëqind e pesëdhjetë botime, përfshirë edhe veprën Kultura dhe Shoqëria (1980-1950, 1958) dhe Revolucioni i gjatë (1961), të cilat kanë pasur një ndikim të thellë si në studimet kulturore po ashtu edhe në teorinë kulturore .
120. Винска улица – Македонија е една од најпознатите светски земји по виното.
Rruga e verës – Maqedonia është një nga vendet më të famshme në botë për verë.
121. Водњанска, pоранешна улица, вградена во колективната меморија и во колективната свест на генерациите на Скопје.
Vodnjanska, Rruga e dikurshme, e ngulitur në kujtesën kolektive dhe në memorien kolektive të brezave të Shkupit.
122. Војводина, поранешна улица. По примерот на веќе постоечките булевари и улици именувани по имињата на поранешните југословенски републики и покраини.
Vojvodina, Rruga e dikurshme. Duke ndjekur shembullin e bulevardeve dhe rrugëve ekzistuese të emërtuara sipas emrit të republikave dhe provincave të ish-Jugosllavisë.
123. Волнароски Круме (1909-1944), народен херој. Учесник во НОБ од 1941 година, посебно задолжен за одржувањето на партизанската техника, автор на сите информации од билтенот „Народен глас“. Во предвечерието на првото заседание на АСНОМ, на состанок со избраните делегати, загинал, како жртва на пожар, не сакајќи жив да се предаде. Одликуван со орден Народен херој во 1953 година.
Vollnaroski Krume (1909-1944), hero kombëtar. Mori pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare nga viti 1941, posaçërisht i obliguar për mirëmbajtjen e teknikës partizane, autor i të gjitha informacioneve nga buletini “Zëri i Popullit”. Në prag të mbledhjes të parë të KAÇKM-së, në një takim me delegatët e zgjedhur, ai vdiq si viktimë e zjarrit, duke mos dashur të dorëzohej i gjallë. I dekoruar me Urdhrin e Heroit të Popullit në 1953.
124. Вирџинија Вулф (1882-1941), Англиска писателка, есеистка и интелектуалка. Нејзини најпознати дела се: „Госпоѓица Даловеј“, „Кон светилникот“, „Орландо“, „Бранови“, „Три гвинеи“ и др. Се смета за еден од основачите на модерниот психолошки роман. Била член на влијателната група на интелектуалци „Блумсбери“.
Virxhinia Vollf (1882-1941), shkrimtare angleze, eseiste dhe intelektuale angleze. Punimet e saj më të famshme janë: “Zonjusha Dallovej”, “Drejt Fanarit”, “Orlando”, “Valët”, “Tre Guineat” dhe të tjerët. Ajo konsiderohet si një nga themeluesit e romanit modern psikologjik. Ajo ishte anëtare e grupit intelektual me shumë ndikim “Blumsberry”.
125. Вучкова Жежељ, Вера (1925-2014), македонска глумица, дел од ансамблот кој ја одиграл првата претстава на МНТ, „Платон Кречет“. Во јуни
1947, учествувала во основањето на Обласен македонски народен театар во Горна Џумаја (Благоевград), Бугарија. Кариерата ја продолжила во Бугарија, како првенка на театрите во Благоевград, Димитровград и Бургас. Во 1964 година се вратила во Македонија. Во 2005 година, МТФ „Војдан Чернодрински“ и доделил награда за животно дело.
Vuçkova Zhezhel Vera (1925-2014), Aktore maqedonase, pjesë e ansamblit që luajti shfaqjen e parë në TKM “Pllaton Kreçet”. Në qershor të vitit 1947, ajo mori pjesë në themelimin e Teatrit kombëtar të zonës maqedonas në Xhumajën e Epërme (Bllagoevgrad), Bullgari. Karrierën e saj e vazhdoi në Bullgari, si e para nga teatrot në Bllagoevgrad, Dimitrovgrad dhe Burgas. Në vitin 2005, MTF “Vojdan Çernodrinski” i ndau çmimin për arritje jetësor
126. Габер Стеван (1919-1999), учесник во НОБ, Универзитетски професор. По ослободувањето ја извршувал функцијата обвинител на Град Скопје. Еден е од основоположниците на Правниот факултет Јустинијан Први при УКИМ и негов декан во период 1965-67 г., Бил директор и на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, Ректор на УКИМ, како и Ректор на Универзитетот Климент Охридски. Автор на бројни научни трудови од областа на правото, историјата и политичките науки.
Gaber Stevan ( 1919-1999), Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare, Profesor Universiteti. Pas çlirimit, ai shërbeu si prokuror i Qytetit të Shkupit. Ai është një nga themeluesit e Fakultetit të Drejtësisë Justiniani i I në UKM dhe dekani i tij në periudhën 1965-67, ai ishte gjithashtu drejtor i Institutit për kërkime sociologjike dhe politiko-juridike në Shkup, Rektor i UKM, dhe Rektor i Universitetit Kliment Ohridski. Autor i punimeve të shumta shkencore në sferën juridike, historike dhe të shkencave politike.
127. Гајдиќ Роберт, борец во Првиот скопски партизански одред.
Gajdiq Robert, Luftëtar në aradhen e parë partizane të Shkupit.
128. Гајдов Стефан (1905-1992), македонски композитор, педагог и диригент, еден од првите македонски музички дејци.
Gajdov Stefan (1905-1992), kompozitor, pedagog dhe dirigjent maqedonas, një nga muzikantët e parë maqedonas.
129. Галилеј Галилео (1564-1642), италијански астроном, физичар, филозоф.Наречен „татко на астрономијата“ и „татко на науката“. Поради своите научни ставови се судрил со Инквизицијата по што морал да се откаже од нив.
Galilej Galileo (1564 – 1642), astronom, fizikan dhe filozof italian. I ashtuquajtur si “babai i astronomisë” dhe “babai i shkencës”. Për shkak të qëndrimeve të tij shkencore u ballafaqua me Inkuizicionin ku pas së cilës duhej të tërhiqej prej tyre.
130. Гаспер Ѓини Дом, иследник, католички поп, заменик на епископот во Скопско – Призренската епископија, автор на делото „ Скопско – Призренската епископија низ вековите“.
Gaspër Gjini Dom, Studiues, priftë katolik, zëvendës ipeshkv i Ipeshkvisë Shkup – Prizren dhe autorë i librit “ Ipeshkvia Shkup – Prizren nëpër shekuj “.
131. Гега Карл, проектант на железницата во Семеринг, дело што го направи бесмртен и се смета за една од најистакнатите австриски личности. Тој е со албанско потекло, неговото семејство потекнува од северот на Албанија, а емигрирале во Венеција. Карл Гега е роден во Венеција. На 17-годишна возраст станал доктор по математика на Универзитетот во Падова. Неговиот лик беше на монетата од 20 шилинзи во Австрија.
Gega Karll, Projektues i hekurudhores në Semering, vepër e cila e bëri të pavdekshëm dhe që cilësohet si njëri ndër personat austriak më të theksuar. Ai është me prejardhje shqiptare, familja e tij vjen nga veriu i Shqipërisë dhe kanë emigruar në Venecia. Karll Gega është i lindur në Venecia. Në moshën 17 vjeçare u bë doktor i shkencave matematikore në Universitetin në Padovë. Imazhi i tij ka qenë në monedhën e 20 shilinga në Austri.
132. Гега Мехмет (1921-2006), деец и патриот, демонстрации во 1968 г.
Gega Mehmet (1921-2006), aktivist dhe patriot, në demonstratat në vitin 1968.
133. Гедел Курт (Kurt Gödel) (1906-1978), Австриско-американски математичар, логичар, филозоф. Најголемиот логичар по Аристотел. Познат по теоремите за целост и нецелост. Добитник на престижни награди, член на Британската академија на науките и уметностите
Gedell Kurt (Kurt Gödel) (1906-1978), matematikan austro-amerikan, logjikë, filozof. Logjiku më i madh pas Aristotelit. I njohur për teoremat e bashkësive dhe paplotësueshmërisë. Fitues i çmimeve prestigjioze si dhe anëtar i Akademisë Britanike të shkencave dhe arteve.
134. Георгиевски Благоја – Буштур (1950-2020), македонски кошаркар и југословенски репрезентативец , бил тренер на МЗТ Аеродром и селектор на македонската репрезентација.
Georgievski Bllagoja – Bushtur (1950-2020), basketbollist maqedonas dhe anëtar i ekipit kombëtar Jugosllav, ishte trajner i MZT Aerodrom dhe selektor i ekipit kombëtar të Maqedonisë.
135. Георгиевски Владимир (1942-2017), македонски сликар и универзитетски професор. По завршувањето на средното уметничко училиште во Скопје, се запишал на Академијата за ликовни уметности во Белград. Работел како професот на Архитектонскиот факултет и на Факултетот за драмски уметности. Реализирал повеќе од 30 сценографски и костимографски решенија за театарски престави.
Georgievski Vlladimir (1942-2017), piktor dhe profesor universiteti maqedonas. Pas mbarimit të shkollës së mesme të artit në Shkup, ai u regjistrua në Akademinë e arteve të bukura në Beograd. Ai punoi si profesor në Fakultetin e arkitekturës dhe Fakultetin e arteve dramatike. Ai është ideatori i më shumë se 30 realizimeve skenografike dhe të dizajnit të kostumeve për shfaqje teatrale.
136. Георгиеви Евлоги и Христо — Во периодот на балканската преродба овие двајца браќа несебично ја финансирале изградбата на првиот бугарски универзитет – главната универзитетска зграда на Софискиот универзитет, која е една од најубавите архитектонски примери од тој период и го носи името на Св. Климент Охридски. Во универзитетот
се школувале најголемиот број интелектуалци и борци за слободата на Македонија и на македонската емиграција.
Georgievi Evllogi dhe Hristo — Në periudhën e rilindjes ballkanike këta dy vëllezër kanë financuar ndërtimin e universitetit të parë bullgar – ndërtesa kryesore universitare e Universitetit të Sofjes, e cila është njëra ndër shembujt më të bukur të arkitekturës të asaj periudhe dhe që e mban emrin e Shën. Klimentit të Ohrit. Në universitetin janë arsimuar një numër i madh i intelektualëve dhe luftëtarëve për lirinë e Maqedonisë dhe të emigrimit maqedonas.
137. Георгиевски Перо-Чичо (1918-1941), народен херој. Учесник во НОБ од 1941 година, политички комесар на Карадачкиот партизански одред, првиот партизански одред, во козјачкиот регион. Загинал непосредно по формирањето на одредот. Одликуван со орден Народен херој во 1951 година.
Georgievski Pero-Çiço (1918-1941), hero kombëtar. Mori pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare që nga viti 1941, komisar politik i aradhes partizane të karadakut, aradhe e parë partizane në rajonin e Kozjakut. Ai vdiq menjëherë pas formimit të aradhes. I dekoruar me Urdhrin e Heroit të Popullit në 1951.
138. Георгиевски Ташко (1935-2012), македонски писател и академик. Автор е на романите: „Црно семе“, „Црвениот коњ“, „Змиски ветар“, „Рамна земја“, „Исчезнување“. Ги има добиено наградите: „Кочо Рацин“, „11 Октомври“, „13 Ноември“, „Стале Попов“, „Рациново признание“.
Georgievski Tashko (1935-2012), Shkrimtar dhe akademik maqedonas. Autor i romanëve: “Fara e zezë”, “Kali i kuq”, “Era e gjarprit”, “Toka e sheshtë”, “Zhdukje”. Ka fituar çmimet: “Koço Racin”, “11 Tetori”, “13 Nëntori”, “Stale Popov”,dhe “Mirënjohje të Racinit”.
139. Гечевски Никола, учесник во НОБ од 1943 год. Основач на „Контрола за мери и скапоцени метали за Македонија. Организатор на Денот на метрологијата во Македонија.
Geçevski Nikolla, Pjesëmarrës në LNÇ prej vitit 1943. Themelues i “Kontrollit për matje dhe metale të çmuara në Maqedoni”. Organizatorë i Ditës së metrologjisë në Maqedoni.
140. Гешоски Димитар (1928-1989), македонски драмски актер. Кариерата ја започнал во Народниот театар во Прилеп (1951), член е на драмата на МНТ (1958-1964), а потоа работел во Драмскиот театар во Скопје (1964-1989).
Geshoski Dimitar (1928-1989), aktor dramatik maqedonas. Ai e filloi karrierën e tij në Teatrin kombëtar në Prilep (1951), është anëtar i dramës së TKM (1958-1964), dhe më pas punoi në Teatrin e dramës në Shkup (1964-1989).
141. Гешоска Нада (1930-2003), македонска театарска и филмска актерка. Кариерата ја започнала во Народниот театар во Прилеп (1951), член е на драмата на МНТ (1958-1964), а потоа на Драмскиот театар во Скопје (1964-1984).
Geshoska Nada (1930-2003), aktore maqedonase e teatrit dhe filmit. Ajo e filloi karrierën e saj në Teatrin Kombëtar në Prilep (1951), është anëtare e dramës së TKM (1958-1964), dhe më pas e Teatrit të dramës në Shkup (1964-1984).
142. Гешовски Сашко (1971-1991), припадник на поранешната ЈНА, првиот македонски војник загинат во Сплит, во воениот конфликт во поранешна Југославија во 1991 година.
Geshovski Sashko (1971 – 1991), Anëtarë i UPJ-së së dikurshme, ushtari i parë maqedonas që ka humbur jetën në Split, në konfliktin ushtarak të ish Jugosllavisë në vitin 1991.
143. Гибсон Алтеа (1927-2003), американска тенисерка, прва црнкинка која го освоила Вимлбдон во 1957 година.
Gibson Altea (1927-2003),Teniste Amerikane, gruaja e parë zezake që fitoi Wimbeldonin në vitin 1957.
144. Гигов Страхил (1909-1999), народен херој, политичар, државник. Учесник во НОБ, член на АВНОЈ, НКОЈ, на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, делегат на Првото заседание на АСНОМ, член на Президиумот, повереник за градежништво и сообраќај, министер во првата Народна влада на НРМ, член на повеќе федерални органи. Носител на партизанска споменица 1941 година. Одликуван со орден Народен херој во 1953 година.
Gigov Strahill (1909-1999), hero kombëtar, politikan, burrë shteti. Pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare, anëtar i KAÇPJ, NKOJ, i bordit iniciativë për thirrjen e KAÇKM-së, delegat në mbledhjen e parë të KAÇKM-së, anëtar i presidiumit, komisionar për ndërtimtari dhe trafik, ministër në Qeverinë e parë Popullore të PRM, anëtar i disa organeve federale. Bartës i një monumenti partizan të vitit 1941. I dekoruar me Urdhrin e Heroit të Popullit në 1953.
145. Гинзберг Ален (1926-1997), поет од САД. Со објавувањето на делото „Рев“ во 1957 станува духовен водач на младите (бит-генерација) во Америка. Добитник е на Златниот венец на СВП во 1985.
Ginsberg Allen (1926-1997), Poet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me botimin e veprës “Rev”, në vitin 1957, ai u bë udhëheqësi shpirtëror i të rinjve (gjeneratës – bit) në Amerikë. Ai fitoi Kurorën e artë në SVE në vitin 1985.
146. Глоговац Небојша (1969-2018), српски глумец, личност која оставила белег во развојот на културата во поранешна Југославија, препознатлив и на нашиот простор како од тогашните така и од генерациите по распадот на федерацијата.
Gllogovac Nebojsha (1969-2018), Aktor serb, person i cili la gjurmë në zhvillimin e kulturës në ish-Jugosllavi, i njohur në anët tona si nga gjeneratat e mëparshme po ashtu edhe nga gjeneratat e pas rënies së federatës .
147. Гогов Раде – Црноречки (1922-2020), првоборец, носител на Партизанска споменица од 1941 година. Во борбата против окупаторите се вклучил во Кавадарци, а потоа во НОАВМ, каде што од борец на партизански одред ,,Добри Даскалов’’, напредувал до политички-комесар на баталјон, бригада и дивизија, и се здобил со чин полковник. Го обезбедувал и првото заседание на АСНОМ. По ослободувањето работел како функционер во повеќе државни органи и општествени организации.
Gogov Rade – Crnoreçki (1922-2020), Luftëtari i parë, bartës i Monumentit Partizan që nga viti 1941. Në luftën kundër okupatorëve, u përfshi në Kavadarë, dhe më pas NOAVM, ku nga luftëtar i aradhes partizane “Dobri Daskallov”, qe avancuar në komisionar politik i batalionit, brigadës dhe divizionit dhe fitoi
gradën kolonel. Ai gjithashtu siguroi seancën e parë të KAÇKM-së. Pas çlirimit, ai punoi si zyrtar në disa organe shtetërore dhe organizata shoqërore.
148. Гомулка Владислав (1905-1982), прв секретар на Полската обединета работничка партија. Прогласен е за почесен граѓанин на Скопје на 16 ноември 1965 година.
Gomulka Vlladisllav (1905-1982), Sekretari i Parë i partisë së punëtorëve të bashkuar polak. Ai u shpall qytetar nderi i Shkupit më 16 nëntor 1965.
149. Грабул Искра (1936-2008), македонска уметница и архитект. Таа е коавтор на споменикот Македониум во Крушево.
Grabul Iskra (1936-2008), artiste dhe arkitekte maqedonase. Ajo është bashkautorë i monumentit Makedonium në Krushevë.
150. Грабул Јордан (1925-1986), македонски вајар. Завршил Академија за ликовна уметност во Белград во 1952 година. Бил директор на Училиштето за применета уметност во Скопје, претседател на ДЛУМ, член на ликовната група „Денес“ и дописен член на МАНУ од 1981 година. Негово најпознато дело е споменикот Македониум во Крушево.
Grabul Jordan (1925-1986), skulptor maqedonas. Ai u diplomua në Akademinë e Arteve të Bukura në Beograd në vitin 1952. Ai ishte drejtor i Shkollës së Arteve aplikative në Shkup, kryetar i DLUM, anëtar i grupit të artit “Sot” dhe anëtar korrespondent i ASHAM që nga viti 1981. Vepra e tij më e famshme është monumenti Makedonium në Krushevë.
151. Градишки Борислав (1916-2014), поет и сликар, Бил еден од приврзаниците на идејата за македонската национална самостојност. Автор е на две книги поезија.
Gradishki Borisllav (1916-2014), Poet dhe piktor, Ai ishte një nga ithtarët e idesë së pavarësisë kombëtare maqedonase. Është autor i dy librave me poezi.
152. Грамши Антонио (1891-1937), еден од највлијателните писатели во студиите за култура, благодарение на концептите што ги развил, како што се хегемонијата, органската интелектуална и национална популарност. Активен член на Комунистичката партија на Италија, член на Комунистичката интернационала, борец против фашизмот. Од 1926 до неговата смрт, бил во затвор каде што ги напишал книгите Затворски белешки и Писма од затворот, објавени постхумно.
Gramshi Antonio (1891-1937) , një nga shkrimtarët më me ndikim në studimet për kulturë, falë koncepteve që ai i ka zhvilluar, siç janë hegjemonia, intelektualiteti organik dhe popullariteti kombëtar. Anëtar aktiv i Partisë Komuniste të Italisë, anëtar i Internacionales komuniste, luftëtar kundër fashizmit. Nga viti 1926 deri në vdekjen e tij, ka qenë në burg, ku shkruar librat: “Shënime burgu” dhe “Letra nga burgu”, të botuara pas vdekjes .
153. Грозданов Цветан (1936-2018), историчар на уметноста, универзитетски професор, декан на Филозофскиот факултет во Скопје и академик. Неговата научно истражувачката дејност во најголем дел ги опфаќа проучувањата на средниот век и периодот на османлиската власт во Македонија и во соседните балкански средишта. Има објавено околу 300 научни прилози и одделни публикации. Извршувал и повеќе должности и функции во општествените органи и тела во доменот на науката и
културата: претседател на Републичката комисија за културни врски во странство и член на Извршниот совет на Собранието на СРМ, претседател на Друштвото на историчарите на уметноста на СРМ, член на Југословенската комисија на УНЕСКО, член на Југословенскиот комитет за византологија, член на Сојузната комисија за културни врски со странство, министер за култура во Владата на РМ (2001-2003), и др. За член на МАНУ е избран во 1991, а за надворешен член на САНУ во 2003 г. За својата научна дејност има добиено бројни награди и признанија во земјата и во странство.
Grozdanov Cvetan (1936-2018), Historian arti, profesor universiteti, dekan i Fakultetit filozofik në Shkup dhe akademik. Aktiviteti i tij kërkimor shkencor kryesisht i përfshin studimet e mesjetës dhe periudhës së sundimit Osman në Maqedoni dhe në qendrat fqinje të Ballkanit. Ai ka botuar rreth 300 artikuj shkencorë dhe botime të ndara. Ai gjithashtu kreu disa detyra dhe funksione në organet dhe trupat shoqërore në fushën e shkencës dhe kulturës: kryetar i komisionit të republikës për marrëdhënie kulturore jashtë vendit dhe anëtar i Këshillit ekzekutiv të Kuvendit të RSM, Kryetar i shoqatës së historianëve të artit të RSM, anëtar i Komisionit Jugosllav të UNESCO-s, anëtar i Komitetit Jugosllav për Bizantologji, anëtar i Komisionit federal për Marrëdhëniet kulturore jashtë vendit, Ministër i kulturës në qeverinë e Republikës së Maqedonisë (2001-2003), etj. Ai u zgjodh anëtar i ASHAM në vitin 1991, dhe anëtar i jashtëm i SANU në vitin 2003. Për veprimtarinë e tij shkencore ai ka marrë çmime dhe mirënjohje të shumta në vend dhe jashtë tij.
154. Грнчаровска, според познатото драчевско семејство.
Grnçarovska, sipas familjes së njohur nga Draçeva.
155. Гани Груби, пејач на албанска традиционална песна.
Gani Grubi, këngëtar i këngëve tradicionale shqiptare.
156. Грујиќ Радослав (1878-1955), историчар. Откако завршил средно училиште во Земун, бил студент на семинарија во Сремски Карловци (1899). Студирал право во Виена во 1908 година и филозофија во Загреб во 1911 година. Во 1919-1920 година работел како професор во Белград, а потоа се префрлил на новооснованиот филозофски факултет во Скопје, каде што предавал национална историја. (1920-1937). Во периодот 1930 – 1933 и 1935-1937 година. тој беше и декан на тој факултет. Тој го иницираше и уредуваше весникот на Скопското научно друштво, го основа Музејот и билтен на Музејот. Дописник на српската кралска академија од 1939 година. Објавил над 270 научни трудови, од кои повеќето се однесуваат на општата историја на христијанската црква.
Grujiq Radoslav (1878-1955), Historian. Pas mbarimit të shkollës së mesme në Zemun, ai ishte student në një seminar në Sremski Karlovci (1899). Ai studioi drejtësi në Vjenë në vitin 1908 dhe filozofi në Zagreb në vitin 1911. Më vitin 1919-1920 ai punoi si profesor në Beograd, dhe më pas u transferua në Fakultetin filozofik të sapo themeluar në Shkup, ku dha mësim për historinë kombëtare. (1920-1937) Në periudhën 1930 – 1933 dhe 1935-1937. ai ishte gjithashtu edhe dekan i atij fakulteti. Ai inicioi dhe redaktoi gazetën e Shoqërisë shkencore të Shkupit, themeloi Muzeun dhe buletinin e Muzeut. Korrespondent i akademisë mbretërore serbe që nga viti 1939. Ai ka botuar mbi 270 punime studimore, nga të cilat pjesa dërmuese e tyre kanë të bëjnë mbi historinë e përgjithshme të kishës së krishterë.
157. Грујоски Трајче (1921-2016), револуционер, политичар, универзитетски професор. Учесник во НОБ од 1941 година. Припадник на битолскиот партизански одред Јане Сандански и Гоце Делчев, како и на леринскиот Вичо. По војната извршувал значајни општествени и политички функции. Бил член на ЦК на СКМ, на сојузниот и републичкиот Извршен совет, судија во Уставен суд, пратеник во републичкото собрание, претседател на Претседателството на СЗБНОАВМ, професор на Економскиот факултет при УКИМ. Носител на Партизанска споменица 1941.
Grujoski Trajçe (1921-2016), revolucionar, politikan, profesor universiteti. Mori pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare që nga viti 1941. Anëtar i aradhes partizane të Manastirit Jane Sandanski dhe Goce Dellçev, si dhe i Viços nga Lerini. Pas luftës ai kreu funksione të rëndësishme shoqërore dhe politike. Ai ishte anëtar i Komitetit qendror të SKM, Këshillit ekzekutiv federal dhe republikan, gjyqtar në Gjykatën kushtetuese, anëtar i Kuvendit republikan, Kryetar i kryesisë së SZBNOAVM, profesor në Fakultetin ekonomik në UKM. Bartës i Monumentit Partizan 1941.
158. Гуракуќи Луиѓ (1879-1925), преродбеник и прв директор на Педагошкото училиште во Елбасан. (кај л)
Gurakuqi Luigj (1879-1925), rilindës dhe drejtori i parë i Shkollës së pedagogjisë në Elbasan.
159. Давидовски Бранко-Мајка (1930-2018), македонски фудбалер и спортски новинар. Долгогодишен уредник на Македонското радио – Радио Скопје.
Davidovski Branko – Nëna (1930-2018), Futbollisti maqedonas dhe gazetar i sportit. Redaktor shumëvjeçar i Radio Maqedonisë – Radio Shkupi.
160. Дамески Дарко (1932-1983), македонски драмски и филмски актер. Завршил Државна средна театарска школа (1952) во Скопје. Од истата година е и член на Драмата на МНТ, а во 1964 г. преминува во Драмскиот театар во Скопје. Најзначајно актерско остварување има во „Црно семе“ за кое покрај другите награди, ја добива и Златната арена во Пула.
Damevski Darko (1932-1983), Aktor maqedonas i dramës dhe filmit. Ka mbaruar Shkollën e mesme të teatrit shtetëror (1952) në Shkup. Nga i njëjti vit është edhe anëtarë i Dramës në TKM, ndërsa në vitin 1964 kalon në Teatrin e Dramës në Shkup. Aktrimi më i rëndësishëm që ka realizuar është në “Fara e zezë” për të cilën përkrah çmimeve të tjera, e merr dhe “Arenën e artë” në Pulla.
161. Дамјанов Андреа (1813-1878), еден од најпознатите градители на сакрални објекти во 19 век. Неговите цркви се пример за архитектите и денес. Ја изградил црквата во манастирот „Св. Јоаким Осоговски“ кај Крива Паланка како и црквата „Св. Богородица“ во Ново Село, штипско.Во негова чест е востановена истоимена награда за архитектура.
Damjanov Andrea (1813-1878), njëri ndër ndërtuesit më të njohur i objekteve të shenjta në shek. XIX. Kishat e tij janë një shembull për arkitektet e sotshëm. Ai ndërtoi kishën në manastirin “Shën Joakim Osogovski” në Kriva Pallankë, si dhe kishën “Shën Mëria” në Fshatin e ri, Shtip. Në nder të tij, u themelua një çmim për arkitekturë në emrin e tij.
162. Дани Калош – патриот
Dani Kallosh – patriot
163. Двајт Мекдоналд (1906-1982), американски новинар, есеист, литературен критичар, публицист и критичар и теоретичар на популарната култура. Учествувал во првите дебати за природата на масовната култура во Америка во педесеттите години на 20 век. Неговото дело Масовната култура. Популарните уметности во Америка (1957), има извршено големо влијание во полето на теоретизирањето за односот помеѓу високата и ниската култура.
Dvajt Mekdonald (1906-1982), gazetar amerikan, eseist, kritik letrar, publicist dhe kritik dhe teoricien i kulturës popullore. Ka marrë pjesë në debatet e para për natyrën e kulturës masive në Amerikë në vitet e pesëdhjeta të shek. XX. Vepra e tij është “Kultura masive”. Artet e njohura në Amerikë (1957), kanë pasur një ndikim të madh në fushën e teorizimit në lidhje me marrëdhëniet midis kulturës së lartë dhe të ulët.
164. Дебар Маало (Дебармаалска), маало во Скопје.
Debar Mëhalla (Debarmëhalla), mëhallë në Shkup.
165. Демачи Адем, косовски писател и политичар.
Demaçi Adem, shkrimtar dhe politikan kosovar.
166. Демирел Сулејман (1924-2015), 9-ти претседател на Република Турција (1993-2000). Завршил на Техничкиот универзитет во Истанбул во 1948 година.. Во 1965 година тој станал најмладиот премиер на Турција. Има посебен придонес во развивањето на пријателските односи меѓу Македонија и Турција и во меѓународното признавање на нашата земја.
Demirell Sulejman (1924-2015), kryetari i 9-të i Republikës së Turqisë (1993-2000). Ka diplomuar në Universitetin e teknikës në Stamboll në vitin 1948. Në vitin 1965 ai u bë kryeministri më i ri i Turqisë. Ka kontribut të veçantë në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore mes Maqedonisë dhe Turqisë dhe në njohjen ndërkombëtare të vendit tonë.
167. Дениција – Критиката ја означи како химна на жената и татковината и златна книга на македонскиот модернизам.
Denicija – Kritikën e shënoi si himni i gruas dhe atdheut, libër i artë i modernizimit maqedonas.
168. Дервеши Теки (1943-2011), писател
Derveshi Teki (1943-2011), shkrimtar
169. Дерида Жак (1930–2004), француски филозоф, професор, кој ја основал критичката техника/метод наречена деконструкција. Бил член на Американската академија на науките и уметностите, Во 2001 година ја добива наградата „Адорно“ на Универзитетот во Франкфурт. Доделени му се почесни докторати на Универзитетот Кембриџ и Универзитетот Колумбија, а неговите дела се поврзуваат со постструктурализмот и со постмодерната филозофија.
Derida Zhak (1930–2004), filozof, profesor francez, i cili e ka themeluar teknikën/metodën kritike të ashtuquajtur dekonsturksioni. Ishte anëtarë i Akademisë amerikane të shkencave dhe arteve. Në vitin 2001 merr çmimin “Adorno” në Universitetin në Frankfurt. Është vlerësuar me doktoratura nderi në Universitetin e Kembrixhit dhe Universitetin e Kolumbisë, ndërsa veprat e tij lidhen me filozofinë post strukturaliste dhe post moderne.
170. Динан Анри (1828–1910), швајцарски хуманист, претприемач, активист за социјална правда. Основач на Меѓународниот комите на Црвениот крст во 1963 година. Добитник на Нобеловата награда за мир во 1901.
Dinan Anri (1828–1910), humanist zviceran, sipërmarrës, aktivist i drejtësisë sociale. Themelues i Komit ndërkombëtar i Kryqit të kuq në vitin 1963. Fitues i çmimit Nobel për paqe në vitin 1901 .
171. Дикенс Чарлс (1812-1870), англиски писател, еден од најголемите писатели во Викторијанската ера, книжевен гениј, социјален критичар, борец за правата на децата, образованието и социјалните реформи. Успехот на Дикенс започнува во 1836 година со издавањето на Посмртните записи на Пиквичкиот клуб., потоа следуваат новелата Божиќна приказна, 1843, па Оливер Твист и Големите исчекувања, кои се важни за деталниот преглед на Лондон и Викторијанска Англија. Дикенс добил пофални критики од голем број светски книжевни џинови, почнувајќи од Лав Толстој па се до Џорџ Орвел.
Dikens Çarlls (1812-1870), shkrimtar anglez, njëri ndër shkrimtarët më të njohur në Epokën viktoriane, gjeniu i letërsisë, kritik social, aktivist për të drejtat e fëmijëve, për arsim dhe reforma sociale. Suksesi i Dikensit fillon në vitin 1836 me botimin e “Shënimet pas vdekjes së Klubit të Pikvikut (Pickwick)”, pastaj vijon novela “Përralla krishtlindjesh”, 1843, pastaj “Oliver Tvist” dhe “Pritjet e mëdha”, të cilat janë të rëndësishme për një pasqyrë të detajuar për Londrën dhe Anglinë viktoriane. Dikensi ka marrë kritika të mira nga shumë gjigantë letrarë të botës, duke filluar nga Llav Tollstoj e deri tek Xhorxh Orvell.
172. Диневски Вукан (1927-2006), македонски актер, режисер и педагошки работник. Завршил средна државна театарска школа и Филозофски факултет во Скопје и Театарска академија во Загреб. Член е на Драмата на МНТ (1952–1964 и 1966–1973). Во меѓувреме е член на Драмскиот театар во Скопје. Бил професор на Факултетот за драмски уметности.
Dinevski Vukan (1927-2006), Aktor maqedonas, regjisor dhe punëtor pedagogjik. Ka mbaruar shkollën e mesme të teatrit shtetëror, Fakultetin e filozofisë në Shkup dhe Akademinë e teatrit në Zagreb. Ka qenë anëtarë i Dramës në TKM në vitet (1952–1964 dhe 1966–1973). Në ndërkohë ka qenë edhe anëtarë i Teatrit së dramës në Shkup, si dhe profesor në Fakultetin e arteve dramatike.
173. Дирјан Лилјана (1953-2017), македонска писателка и новинар. Дипломирала на Филолошкиот факултет при УКИМ. Добитничка е на наградите на Студентски збор и „Браќа Миладиновци“.
Dirjan Liljana (1953-2017), Shkrimtare dhe gazetare maqedonase. Ka diplomuar në Fakultetin e filologjisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”. Fituese e çmimeve “Fjala e studentit” dhe “Vëllezërit Milladinov”.
174. Дојчинов Иван (Димче Шпанeц), (1909-1992), шпански борец, учесник во НОАВ, заменик командант на ГШ на НОВ и ПОМ, носител на „Партизанска споменица 1941“.
Dojçinov Ivan (Dimçe Shpanec), (1909-1992), luftëtar spanjoll, pjesëmarrës në NOAV, zëvendës komandant i SQ të LNÇ dhe APM-së, bartës i “Monumentit partizan 1941”.
175. Доксијадис Константинос (1913-1975), архитект кој учествувал во изградбата на постземјотресно Скопје. Исто така, учествувал и во проектирањето на Иламабад. Основач е на екистиката – научна дисциплина за населбите. Бил почесен доктор на науки на 12 универзитети.
Doksijadis Konstantinos (1913-1975), arkitekt i cili ka marrë pjesë në ndërtimin e Shkupit pas tërmetit. Gjithashtu, ka marrë pjesë edhe në projektimin e Ilamabadit. Është themelues i ekistikës – disiplinë shkencore për vendbanimet. Ka qenë doktor i shkencave në 12 universitete.
176. Дамовски – Ошенски Лазар (1897–1970), активист на македонскотo национално ослободително движење и грчкото комунистичко движење, член на КПГ, секретар на Окружниот комитет на КПГ за Лариса во периодот на окупацијата, активист на ЕАМ, член на Окружниот одбор на СНОФ за Костурско. По договорот од Варкиза во 1945 г. емигрирал во НРМ.
Damovski – Oshenski Lazar (1897–1970), aktivist i lëvizjes nacionale çlirimtare maqedonase dhe lëvizjes komuniste greke, anëtar i PKG-së, sekretar i Komitetit të rrethit të PKG-së për Larisën në periudhën gjatë okupimit, aktivist i EAM-së, anëtar i Këshillit të rrethit të FNÇS për Kosturskon. Pas marrëveshjes Varkiza në vitin 1945 ka emigruar në RMP.
177. Драчевска, поранешна улица. Драчево е големо село југоисточниот дел на Скопје. По земјотресот во 1963 изградена е нова градска населба во чиј состав е влезено и селото Драчево.
Draçevska, Rrugë e dikurshme. Draçevo është fshat i madh në pjesën juglindore të Shkupit. Pas tërmetit në vitin 1963 u ndërtua një lagje e ri e qytetit në përbërjen e të cilit bën pjesë edhe fshati Draçevë.
178. Дрварска, поранешна улица. Дрвар е град на левиот брег на реката Унац во Босна и Херцеговина. Востаничките НО сили на 27 јули 1941 година извршија напад на усташко-домобранскиот гарнизон и го ослободија градот и околијата. На 25 мај 1944 година Германците извршија десант со цел да го уништат Врховниот штаб и Тито.
Drvarska, Rrugë e dikurshme. Drvar është qyteti në bregun e majtë të lumit Unac në Bosnjë dhe Hercegovinë. Forcat kryengritëse KP më 27 korrik të vitit 1941 sulmuan garnizonin e ustashëve dhe domobranëve dhe çliruan qytetin dhe rrethinat. Më 25 maj të vitit 1944, gjermanët zbarkuan trupa ushtarak me qëllim që të shkatërronin Shtabin Suprem dhe Titon.
179. Дрнков Благоја (1914-2012), доајен на македонската документаристика и фотографија. Создал огромен опус од повеќе од 40.000 фотографии. Одликуван е со бројни награди и признанија, меѓу кои и Медалот за заслуги за Македонија во 2008.
Drnkov Bllagoja (1914-2012), Doajen i dokumentarit dhe fotografisë maqedonase. Ka krijuar një opus të madh me më shumë se 40,000 fotografi. Ai është vlerësuar me shumë çmime dhe mirënjohje, përfshirë edhe “Medaljen e meritës për Maqedoninë” në vitin 2008.
180. Дукаѓини Лек (1410-1481), воен водач во XV-век, законодавец
Dukagjini Lekë (1410-1481), udhëheqës ushtarak në shek. XV, ligjvënës
181. Ѓика Елена (1828-1888), преродбеник и деец, феминистка
Gjika Elena (1828-1888), rilindëse, aktiviste dhe feministe
182. Ѓини Гаспер (1930-1985), свештеник, историчар
Gjini Gaspër (1930-1985), prift, historian
183. Ѓорѓески Ристо, универзитетски професор, основач на катедрата по психологија на Филозофскиот факултет во Скопје.
Gjorgjeski Risto, рrofesor dhe themelues i кatedrës për рsikologji pranë Faluktetit të filozofisë në Shkup
184. Ѓорчев Бранко (1962-2013), театарски и филмски глумец, истакнат општественик, директор на Драмски театар, добитник на значајни награди: „Златна маска“ за најдобро глумечко остварување на фестивалот „Охридско лето“, државната награда „Свети Климент Охридски и др.
Gjorçev Branko (1962-2013), aktor i teatrit dhe filmit, shoqëror i shquar, drejtor i Teatrit të dramës, fitues i çmimeve të rëndësishme, si: “Maska e artë”, për realizimin e aktrimit më të mirë në festivalin “Vera e Ohrit”, fitues i çmimit shtetëror “Shën Klimenti i Ohrit” etj.
185. Ѓурашковиќ Боса, борец во Првиот скопски партизански одред.
Gjurashkoviq Bosa, Luftëtar në Aradhen e parë partizane të Shkupit.
186. Ѓурчинов Милан (1928-2018), академик, есеист, книжевен историчар, критичар, и антологичар. Завршил Филолошки факултет во Белград. Бил професор на Филолошкиот факултет во Скопје и претседател на Друштвото на писателите на Македонија.
Gjurçinov Millan (1928-2018), akademik, еseist, kritik, historian i letërsisë, antologjist dhe maqedonas. Ka mbaruar Fakultetit e filologjisë në Beograd. Ka qenë profesor në Fakultetin e filologjisë në Shkup dhe kryetar i Shoqatës së shkrimtarëve të Maqedonisë.
187. Еко Умберто (1932-2016), Италијански писател и филозоф. Автор е на романите „Името на розата“, „Фукоовото нишало“, „Островот на претходниот ден“ „Баудолино“ „Нулта број“ и „ Таинствениот камен на кралицата Лоана“.
Eko Umberto (1932-2016), Shkrimtar dhe filozof italian. Është autor i romanëve “Emri i trëndafilit”, “Lavjerrësi i Fukoit”, “Ishulli i ditës së kaluar”, “Baudolino”, “Numri zero”, dhe “Flaka misterioze e mbretëreshës Loana”.
188. Елези Имри, хуманист и патриот.
Elezi Imri, humanist dhe patriot.
189. Ердош Пол (1913-1996), унгарски научник, еден од најпознатите математичари на 20 век.
Erdosh Poll (1913-1996), shkencëtar hungarez, njëri ndër matematikanët më të njohur të shek. XX.
190. Ефремов Ѓорги (1932-2011), биохемичар, генетичар, професор на Земјоделскиот факултет, академик. Министер е за наука во Владата на РМ (март 1991-септември 1992) и в.д. министер за образование (јуни 1991-февруари 1992). Претседател е на МАНУ (јануари 2000 – јуни 2001) и амбасадор на РМ во Народна Република Кина (април 2002 – ноември 2004). Автор е на повеќе од 450 научни трудови, од кои повеќе од 250 се објавени во меѓународни списанија и е најмногу цитиран научник од РМ.
Efremov Gjorgi (1932-2011), biokimist, gjenetikist, profesor në Fakultetin e bujqësisë dhe akademik. Ka qenë Ministër i shkencës në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë (mars 1991 – shtator 1992) dhe v.d. ministër i arsimit (qershor 1991-shkurt 1992). Kryetar i AMSHA (janar 2000 – qershor 2001) dhe ambasador i Republikës së Maqedonisë në Republikën Popullore të Kinës (prill 2002 – nëntor 2004). Autor i më shumë se 450 punimeve shkencore, nga të cilat më shumë se 250 janë botuar në revista ndërkombëtare dhe është shkencëtari më i cituar nga Republika e Maqedonisë.
191. Еч Шелиф, Република Алжир. Збратимен град со Град Скопје во 1983 година.
Eç Shelif, Republika e Algjerisë. Qytet vëllazëror me Qytetin e Shkup në vitin 1983.
192. Железничка, поранешна улица. Улицата јужно од музејот на град Скопје (поранешна железничка станица) е именувана „Железничка“.
Zhelezniçka (Hekurudha), Rrugë e dikurshme. Rruga në pjesën jugore të muzeut të qytetit të Shkupit (stacionin i vjetër hekurudhor) është emëruar “Hekurudha”.
193. Житиа Африм (1965-1989), деец и патриот
Zhitia Afrim (1965-1989), aktivist dhe patriot.
194. Забазновски Атанас – Руски (1926-2013), бил македонски комунист, учесник во НОВ. Одликуван со орденот „Народен херој“ и носител на признанието Партизанска споменица 1941. Во 1941 година станал член на СКОЈ, а во октомври 1943 година се приклучил на Првата македонско-косовска ударна бригада. Учествувал во Февруарски поход, како и во борбата кај село Ноти над Фуштани. Во 1945 година заминал на Сремски фронт како секретар на СКОЈ на 42 дивизија. За народен херој бил прогласен на 20 декември 1951 година.
Zabaznovski Atanas – Ruski (1926-2013), Ka qenë komunist maqedonas, pjesëmarrës në LNÇ. Është dekoruar si “Hero i popullit” dhe mbajtës i çmimit “Monumenti Partizan 1941″. Në vitin 1941 u bë anëtar i SKOJ, dhe në tetor të vitit 1943 ai iu bashkua Brigadës së parë sulmuese maqedono-kosovare. Ka marrë pjesë në Pushtimin e shkurtit, si dhe në luftën afër fshatit Noti mbi Fushtanin. Në vitin 1945 u largua te Fronti i Sremit si sekretar i SKOJ të Divizionit 42. Ai u shpall si hero i popullit më 20 dhjetor të vitit 1951.
195. Запа Френк (1940-1993), американски текстописец, музичар, пејач, гитарист, сатиричар. Еден од најкреативните и најоригинални музичари на XX век чија што музика и ден денес фасцинира со разновидноста на стиловите, хуморот и досетливоста на авторот. Влијанието на Запа како уметник, музичар и изведувач е огромно.
Zapa Frenk (1940-1993), Tekst-shkrues, muzikant, këngëtarë, kitarist, satirist amerikan. Njëri ndër muzikantët më kreativ dhe origjinal të shek. XX, muzika e të cilit edhe sot fascinon me larminë e stileve, humorin dhe mendjemprehtësinë e autorit. Ndikimi i Zapës si artist, muzikant dhe interpretues është jashtëzakonisht i madh.
196. Зеленгора е планина во Босна и Херцеговина која се наоѓа во склоп на Националниот парк Сутјеска. За време на Втората светска војна, во 1942 година на планината е основана Четвртата пролетерска црногорска
ударна бригада, а во 1945 година се одиграла Битката на Зеленгора помеѓу четниците и партизаните.
Zelengora është mal në Bosnje dhe Hercegovinë e cila ndodhet në përbërjen e Parkut kombëtar Sutjeska. Gjatë kohës së Luftës së Dytë Botërore, në vitin 1942 në mal është themeluar Brigada e katërt sulmuese malazeze proletare ndërsa në vitin 1945 u zhvillua Beteja e Zelengorës në mes çetnikëve dhe partizanëve.
197. Зографски Димче (1898-1985), македонски револуционер, општествено – политички работник и градоначалник на Град Скопје (1945-1947). Во младоста се вклучува во македонското национално движење. Поради својата револуционерна дејност бил осуден на пет години затвор. За време на НОВ работел во Акциониот комитет за создавање и ширење на народноослободителното движење, за што бил интерниран од бугарската окупаторска власт.
Zografski Dimçe (1898-1985), Revolucionar maqedonas, punëtor shoqeroro-politik dhe kryetar i Qytetit të Shkupit (1945-1947). Në rininë e tij i bashkohet lëvizjes nacionale maqedonase. Për shkak të veprimtarisë së tij revolucionare ka qenë i dënuar me 5 vite burg. Gjatë LNÇ ka punuar në Komitetin akcionar për krijimin dhe përhapjen e lëvizjes nacionale çlirimtare, për të cilin u internua nga qeveria pushtuese bullgare.
198. Зографски Томислав (1934-2000), македонски композитор. Студиите по композиција ги завршува на Музичката академија во Белград. Од 1967 до крајот на својот живот е професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Тој е еден од најистакнатите претставници на македонската современа музика.
Zografski Tomisllav (1934-2000), Kompozitor maqedonas. Studimet e kompozimit i kreu në Akademinë e muzikës në Beograd. Nga viti 1967 deri në fund të jetës së tij ai ishte profesor në Fakultetin e arteve muzikore në Shkup. Ai është njëri ndër përfaqësuesit më të shquar të muzikës bashkëkohore maqedonase.
199. Зорбас Јоргос (Георгиос), (1865-1941), Гркот Зорба, главниот лик во истоимениот роман на Никос Казанѕакис. Позната личност за скопјани, живеел во Скопје во периодот 1922-1941 година.
Zorbas Jorgos (Georgios), (1865-1941), Greku Zorba është roli kryesor në romanin e ashtuquajtur të Nikos Kazanxakis. Person i njohur për shkupjant, ka jetuar në Shkup gjatë periudhës së viteve 1922-1941.
200. Зорле, да биде ново име за улица Нерешка во населба Жданец. Името е одомаќинено и се користи од старите жители на Скопје. Името потекнува од зборот „зорт“ и ја одразува историјата на жителите на оваа улица кои со сила (зорт) во 50-тите години од минатиот век биле преселени од село Долно Водно на денешната улица Нерешка. На тој начин ќе обезбедиме траен подсетник на овој немил настан и истовремено ќе преставува некоја морална сатисфакција на сегашните жители на улицата Нерешка. Во тој период ова улица е позната како Зорле, а тамошните жители како Зорлевчани. Инаку Зорлевчни важеле за боеми, респектирани домаќини и секогаш лојални граѓани на овој град кои искрено го сакаат и се дел од него.
Zorle, të jetë emri i ri i rrugës Nereshka në lagjen Zhdanec. Emri është përvetësuar dhe përdoret nga banorët e vjetër të Shkupit. Emri rrjedh nga fjala “zor” dhe e pasqyron historinë e banorëve të kësaj rruge të cilët në vitet e 50-ta nga shekulli i kaluar me forcë (zor) u zhvendosën nga fshati Vodno e poshtme në rrugën e sotme Nereshka. Në atë mënyrë, ne do të sigurojmë një kujtim të përhershëm të kësaj ngjarjeje të pakëndshme dhe në të njëjtën kohë do të jetë një kënaqësi morale e banorëve aktualë të rrugës Nereshka. Në atë periudhë kjo rrugë njihej si Zorle ndërsa banorët si Zorlevçani. Përndryshe, Zorlevçani konsideroheshin bohemë, mikpritës të respektuar dhe qytetarë gjithnjë besnikë të këtij qyteti të cilët sinqerisht e duan dhe janë pjesë e tij.
201. Зрењанин Жарко, поранешна улица. Жарко Зрењанин (1902 –1942), народен херој, член на КПЈ од 1927. Извесен период работел и како учител во Македонија. Во 1942 година, пред да замине на првото заседание на АВНОЈ, за да не падне во рацете на окупаторската власт извршил самоубиство.
Zrenjanin Zharko, Rrugë e dikurshme. Zharko Zrenjanin (1902 –1942), hero i popullit, anëtar i KPJ-së që nga viti 1927. Për një periudhë kohore ka punuar si mësues në Maqedoni. Në vitin 1942, para se të nisej për në seancën e parë të KAQPJ, për të mos rënë në duart e qeverisë pushtuese ai bëri vetëvrasje.
202. Ибарури Долорес (1895-1889), една од најмаркантните личности во Шпанската граѓанска војна. Личноста која ги повика Шпанците на отпор со познатата фраза „No pasarán!”. Таа претставува синоним на антифашизмот и борбата на демократски сили против фашизамот.
Dolores Ibaruri (1895-1889), Një nga figurat më të shquara në Luftën civile spanjolle. Personi që thirri spanjollët në rezistencë me frazën e njohur „No pasarán!”. Ajo paraqet sinonimin e antifashizmit dhe luftën e forcave demokrate kundër fashizmit.
203. Ибни Пајко, скопско маало
Ibni Pajko, Mëhallë e Shkupit.
204. Идадија, поранешна скопска општина.
Idadija, Ish komunë e Shkupit.
205. Ивановски Стоилко-Планински (1920-2003), учесник во НОАВМ, учител, носител на „Партизанска споменица 1941“. Политички комесар на Баталјонот „Мирче Ацев“, член на Првото заседание на АСНОМ.
Ivanovski Stoilko-Planinski (1920-2003), Pjesëmarrës në NOAVM, mësues, mbajtës i “Dekoratës Partizane 1941”. Komisar politik i batalionit “Mirçe Acev”, anëtar i sesionit të parë të KAÇKM-së.
206. Идриз Енвер, роден во Сарај. Тој е познат спортист и светски шампион во карате;
Idrizi Enver, I lindur në Saraj. Është sportistë i njohur dhe kampion bote në karate;
207. Изетбеговиќ Алија (1925-2003), поранешен претседател на Босна и Херцеговина. Во распадот на СФРЈ, заедно со претседателот Глигоров ја создаваат платформата Глигоров-Изетбеговиќ која што требало да обезбеди мирна разврска на политичката ситуација.
Izetbegoviq Alija (1925-2003), Ish Kryetari i Bosnjës dhe Hercegovinës. Në shpërbërjen e RSFJ-së, së bashku me Kryetarin Gligorov krijuan platformën Gligorov-Izetbegovic e cila supozohej të siguronte një zgjidhje paqësore të situatës politike.
208. Икономов Ѓорги, Градоначалник на Град Скопје 1947-1948
Ikonomov Gjorgi, Kryetar i Qytetit të Shkupit në vitet 1947-1948
209. Икономова Фанка (1920-2015), македонска оперска певица – споран, уметник од првата генерација и еден од основоположниците на Националната опера и балет. Дипломирала на Софиската музичка академија во 1944 година. Солист во Операта била во периодот од 1948-1975 година. Дебитирала во 1948 година со улогата на Неда во операта Палјачи. Остварила повеќе од 30 улоги.
Ikonomova Fanka (1920-2015), Këngëtare e operës së Maqedonisë – artiste e gjeneratës së parë dhe njëra nga themelueset e Operës dhe Baletit të Maqedonisë. U diplomua në Akademinë e muzikës në Sofje në vitin 1944. Soliste në Operën e TKM-së nga viti 1948-1975. Ajo bëri debutimin e saj në 1948 me rolin e Nedës në operën Palljaçi. Ka realizuar më shumë se 30 role.
210. Илиевски Димитар Мурато (1953-1989), македонски алпинист и првиот Македонец кој што го освоил Монт Еверест. За своите достигнувања одликуван е со голем број награди и признанија меѓу кои и наградата „11Октомври“ како и наградата Cпортист на годината за 1989 година. Во 2008 година постхумно е одликуван со „Медал за заслуги на Македонија“.
Ilievski Dimitar Murato (1953-1989), Alpinist maqedonas dhe maqedoni i parë i cili pushtoi Mont Everestin. Për arritjet e tij ai është vlerësuar me shumë çmime dhe mirënjohje, përfshirë çmimin “11 Tetori” si dhe çmimin “Sportist i vitit” për vitin 1989. Në vitin 2008, pas vdekjes së tij u vlerësua me dekoratën “Medalje për merita të Maqedonisë”.
211. Имами Сурија (1927-2011), педагог, професор по музика и музички уредник во Македонската радиотелевизија. Голем е неговиот придонес во збогатувањето на музичкиот фонд со албанска музика во Македонската радиотелевизија.
Imami Surija (1927-2011), Pedagog, profesor dhe redaktor i muzikës në Radio Televizionin e Maqedonisë. Kontributi i tij në pasurimin e fondit muzikor me muzikë shqiptare në Radio Televizionin e Maqedonisë është i madh.
212. Истанбул (Истанбулска), Република Турција. Збратимен град со Град Скопје во 2003 година.
Stambolli, Republika e Turqisë. Qytet i vëllazëruar me Qytetin e Shkupit në vitin 2003.
213. Истатов Благој (1947-2018), голман и поранешен репрезентативец на Југославија, Шампион на Југославија со ФК „Партизан“ во сезоната 1975-76.
Istatov Bllagoj (1947-2018), Portier dhe ish lojtar i kombëtares së Jugosllavisë, Kampion i Jugosllavisë me KF “Partizan” në sezonin 1975-76.
214. Јаја Паша, според ктиторот на Јаја-пашина џамија.
Jahja Pasha, Sipas themeluesit të Xhamisë së Jahja Pashës.
215. Јакимовски Илчо, борец во Првиот скопски партизански одред.
Jakimovski Illço, Luftëtarë në Aradhet e para partizane të Shkupit.
216. Јанковиќ Петар, инженер, живеел и работел во Скопје. Во дваесеттите години на минатиот век бил член на техничкото одделение во Општината во Скопје. Работел на регулациониот план на градот и бил соработник во тимот кој работел на урбанистичкиот план на арх. Јосиф Михајловиќ.
Jankoviç Petar, inxhinier, ka jetuar dhe vepruar në Shkup. Në vitet e njëzeta të shekullit të kaluar ka qenë anëtar i seksionit teknik në Komunën e Shkupit. Ka vepruar në planin rregullativ të qytetit dhe ka qenë bashkëpunëtor në ekipin që ka punuar në planin urbanistik në ark. Josif Mihajlloviq.
217. Јанура Петро (1911-1983), педагог, новинар, писател, книжевен критичар, фолклорист, истражувач. Главен и одговорен уредник на Фљака и Јехона и основоположник на катедрата за албански јазин на УКИМ.
Janura Petro (1911-1983), pedagog, gazetar, shkrimtar, kritik letrar, folklorist, studiues. Kryeredaktor dhe përgjegjës i revistave “Flaka” dhe “Jehona” si dhe themelues i Katedrës së gjuhës shqipe në Univesitetit “Shën Kirili dhe Metodi”.
218. Јашари Мухамед Aли, на 8.4.2011 Мухамедали загина бранејќи го неговиот другар Македонец, при тепачка во нивното училиште. Неговиот подвиг е долг за општеството и редок чин на човечка храброст.
Jashari Muhamed Ali, Më 8.4.2011 Muhamed Ali ndërroi jetë duke mbrojtur shokun e tij maqedonas gjatë një përleshjeje në shkollën e tyre. Trimëria e tij është një borxh ndaj shoqërisë dhe një akt i rrallë i guximit njerëzor.
219. Јашар – Настева Оливера (1922-2000), лингвист, балканист, македонист, лексиколог, универзитетски професор, академик-прва жена редовна членка на МАНУ. Била иницијатор за формирањето на катедрите за албански јазик и литература и турски јазик и литература на Филолошкиот факултет.
Jashar – Nasteva Olivera (1922-2000), linguist, ballkanist, leksikolog, maqedonist, akademik – gruaja e parë si anëtare e rregullt në AMSHA. Ka qenë iniciatore për themelimin e katedrave të gjuhës dhe letërsisë shqipe si dhe gjuhës dhe letërsisë turke në Fakultetin e filologjisë.
220. Јовановски Ацо (1930-2016), македонски театарски, филмски и телевизиски глумец. Тој припаѓа на првата генерација на дипломирани актери. Филмската кариера ја започнал со улогата во првиот македонски филм „Фросина“ во 1952 година. Добитник е на многу награди и признанија меѓу кои и Орден за труд. Тој е единствениот македонски актер, кој заедно со Петре Прличко ја има добиено престижната награда „Славица“.
Jovanovski Aco (1930-2016), Aktor i teatrit, filmit dhe televizionit maqedonas. Ai bie në gjeneratën e parë të aktorëve të diplomuar. Karrierën e filmit e ka filluar me rolin në filmin e parë maqedonas “Frosina” në vitin 1952. Fitues i shumë çmimeve dhe mirënjohjeve mes të cilave edhe Dekorata për punë. Ai është i vetmi aktor maqedonas, i cili së bashku me Petre Prlliçkon ka marrë çmimin prestigjioz “Sllavica”.
221. Јовановски Илија (1920-1944), народен херој. Учесник во НОБ, во партизанскиот одред Гоце Делчев, Даме Груев, Првата македонско-
косовска бригада. Загинал как заменик командант на Петтата МНОБ, во 1944 година. Одликуван со орден Народен херој во 1952 година.
Jovanovski Ilija (1920-1944), hero i popullit. Pjesëmarrës në LNÇ, në aradhet partizane Goce Dellçev, Dame Gruev dhe Brigadën e parë maqedono-kosovare. Ka ndërruar jetë si zëvendës komandant i MNOB së Pestë, në vitin 1944. Vlerësohet me dekoratën Hero i popullit në vitin 1952.
222. Јордановски Љупчо (1953-2010), универзитетски професор, политичар, државник, дипломат. Редовен професор на Институтот за физика при ПМФ на УКИМ, како и на Рударско-металуршкиот факултет на УКИМ во Штип. Амбасадор на РСМ во САД, пратеник и претседател на Собранието на РСМ, а краток временски период и вршител на должност Претседател на РСМ.
Jordanovski Lupço (1953-2010), Profesor universitar, politikan, diplomat qeveritar. Profesor i rregullt në Institutin e fizikës pranë FMN dhe Univesitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, si dhe në Fakultetin e minierave dhe metalurgjisë në Univesitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shtip. Ambasador i RMV në SHBA, deputet dhe kryetar i Kuvendit në RMV dhe një periudhë të shkurtër kohore edhe si realizues i detyrës Kryetar i RMV.
223. Казагранде Артур (1902-1981), еден од најистакнати градежни инженери во светот, роден во Словенија.
Kazagrande Artur (1902-1981), Njëri ndër inxhinierët më të shquar të ndërtimit në botë, i lindur në Slloveni.
224. Каневче Аспарух, Градоначалник на Град Скопје 1949
Kanevçe Asparuh, Kryetar i Qytetit të Shkupit 1949
225. Карингтон Питер Лорд (1919-2018), британски политичар и дипломат, секретар за надворешни работи на Обединетото Кралство. Генерален секретар на НАТО, претседавач на Конференцијата за Југославија, свикана врз основа на Декларацијата за Југославија од 1991 година усвоена од тогашната ЕЗ.
Karington Piter Llord (1919-2018), Politikan dhe diplomat britanik, sekretar për punët e jashtme të Mbretërisë së Bashkuar. Sekretari gjeneral i NATO-s, kryetar i Konferencës për Jugosllavinë, i thirrur në bazë të Deklaratës së vitit 1991 mbi Jugosllavinë, miratuar nga BE i atëhershme.
226. Каирска, поранешна улица која е вградена во колективната меморија и во колективната свест на генерациите/на постземјотресното Скопје
Kairska, Rrugë e dikurshme që është e ngulitur në kujtesën kolektive dhe në ndërgjegjen kolektive të gjeneratave të Shkupit pas tërmetit.
227. Калесница, дрвен плоснат сад, матарка со која се кани на свадба. Калесница е и насловот на првата поетска збирка на Светлана Христова Јоциќ. Именувајќи ги улиците според имињата на литературни дела, македонски или светски, на тој начин се слави не само ликот, туку и на делото писателите.
Kallesnija, Një pjatë e sheshtë prej druri, matkë me të cilën bëhen ftesat në dasma. Kalesnica është edhe titulli i përmbledhjes së parë poetike të Svetllana Hristova Jociq. Duke i emëruar rrugët sipas emrave të veprave letrare,
maqedonase ose botërore, në atë mënyrë nuk festohet vetëm karakteri, por edhe veprat e shkrimtarëve.
228. Калеши Омер, роден во 1932, познат албански сликар со потекло од Кичевскиот крај на Македонија. Има богата уметничка кариера со голем број на слики, изложби во Истанбул, Рим, Виена, Миних, Лондон, Солун, Београд, Хаг итн. Во 1956 крајно се преселува во Парис каде продолжува да твори, изложува и постојано е баран заради неовите творби;
Kaleshi Omer, Ka lindë më 1932, është piktor i njohur shqiptar me origjinë nga Kercova e Maqedonisë. Ka një karirë të pasur artistike, pikturimesh dhe ekspozimesh në Stamboll, Romë, Vjenë, Mynih, Londër, Selanik, Beograd, Hagë etj., në vitin 1956 vendoset përfundimisht në Paris ku vazhdon të krijojë, ekspozojë dhe të jetë vazhdimisht i kërkuar për tablotë e tij;
229. Калиник Први, православен патријарх (1691-1710), роден во Скопје. Ја презел администрацијата на Српската патријаршија под турска власт во најтешките денови, успеал да ја зачува независноста на Српската патријаршија со својот центар во Пеја и да ја олесни судбината на Србите, кои останаа на старите огништа. Го посетил Сараево во 1692 година, го назначил свештеномаченик Висарион, за нов дабробосански митрополит, а во следните години назначил нови епископи во други слободни епархии под турско владеење. Починал за време на посетата на Темишвар.
Kaliniku i Parë, Patriarku Ortodoks (1691-1710), i lindur në Shkup. Ai mori administrimin e Patriarkales Serbe në ditët më të vështira kur ishte nën sundimin turk, arriti ta ruajë pavarësinë e Patriarkales Serbe me qendër në Pejë dhe të lehtësonte fatin e serbëve, të cilët mbetën në vatrat e vjetra. Ai vizitoi Sarajevën në vitin 1692, emëroi hieromartirin Visarion si mitropolitin e ri dabroboshnjak dhe në vitet në vijim emëroi peshkopë të rinj në dioqezat e tjera të lira nën sundimin turk. Ai vdiq gjatë një vizite në Timishoarë.
230. Калчевски Ристо (1933-1989), ликовен уметник, универзитетски професор. Втемелувач на ликовната педагошка дејност во РСМ.
Kallçevski Risto (1933-1989), artist figurativ, profesor universiteti. Themelues i veprimtarisë pedagogjike të artit në RMV.
231. Караман Станко (1889-1959), македонски природонаучник, основач на Природонаучниот музеј, на Зоолошката градина и на Скопскиот парк. Работи на ихтиофауната во земјата и ја објавил својата студија Pisces Macedoniae. Најголемиот број од новоопишаните видови и подвидови го носат името на Македонија, реката Вардар и големите планински масиви во Македонија. Опишал повеќе од 60 видови и подвидови. Основач е и на музејските списанија „Acta“ и „Fragmenta balkanica“.
Karaman Stanko (1889-1959), Shkencëtar maqedonas i natyrës, themelues i Muzeut të shkencave të natyrës, Kopshtit zoologjik dhe Parkut të Shkupit. Punoi në ihtiofaunën në vend dhe botoi studimin e tij “Pisces Macedoniae”. Shumica e specieve dhe nënllojeve të përshkruara e mbajnë emrin e Maqedonisë, lumin Vardar dhe masivet e mëdha malore në Maqedoni. Ka përshkruar më shumë se 60 specie dhe nënlloje. Është dhe themelues i revistave muzeore “Acta” dhe “Fragmenta balkanica”.
232. Караманди Елпида (1920-1942), народен херој. Учесник во напредното средношколско и студентско движење меѓу двете светски војни. Учесничка во НОБ, во редот на битолскиот партизански одред Пелистер.
Во судир на одредот со полицијата во Лавчанската корија била ранета, заробена, мачена и свирепо убиена. Со орден Народен херој одликувана во 1951 година.
Karamandi Ellpida (1920-1942), hero i popullit. Pjesëmarrëse në lëvizjen e shkollës së mesme dhe lëvizjen studentore midis dy luftërave botërore. Pjesëmarrëse në LNÇ, në radhët e aradheve partizane Pelister. Në ndeshjen e aradheve me policinë në korin Lavçanske ka qenë e plagosur, robëruar, torturua dhe e vrarë brutalisht. U vlerësua me dekoratën Hero i popullit në vitin 1951.
233. Карбева Маца, македонска првоборка, феминистка и организаторка на првата прослава на 8ми Март. Била делегат на првото заседание на АСНОМ. Носител на Партизанска споменица од 1941.
Karbeva Maca, Luftëtarja e parë maqedonase, feministja dhe organizatorja e festës së parë më 8 Mars. Ka qenë delegate në sesionin e parë të KAQKM. Bartëse e monumentit partizan nga viti 1941.
234. Каскалиевич Роман Црвеноармеец роден во московската област – СССР, кој како припадник на Црвената армија е заробен на Германско-советскиот фронт од каде бега и стапува во НОВ и ПО на Македонија на козјачко-кумановското подрачје. На маршот од Кумановско за Скопска Црна Гора од 19-22.09.1944 година учествува во борбите за Прешево и Карадак против германските единици кога и загинува како пушкомитралезец на Карадак.
Kaskalieviç Roman-Crvenoarmaec, i lindur në rajonin e мoskës – BRSS, si anëtar i Ushtrisë së Kuqe u kap në frontin Gjermano-Sovjetik nga ku iku dhe u bashkua me Ushtrinë Nacionalçlirimtare dhe Forcat e Armatosura të Maqedonisë në zonën e Kozjakut-Kumanovë. Në marshimin nga Kumanova për në Malin e Zi të Shkupit nga 19-22.09.1944 ai mori pjesë në betejat për Preshevën dhe Karadakun kundër njësive gjermane kur vdiq si pushko mitraloz në Karadak.
235. Квин (Queen), британска рок група, (1970-1997). Со своето дведецениско постоење, групата стана една од најпочитуваните и најслушаните музички групи на сите времиња, со илјадници обожаватели ширум светот со милионски тиражи на нивните албуми тие оставија печат на рок музиката во 20 век.
Kvin (Queen), rok bandë britanik, (1970-1997). Me dy dekada të ekzistencës së tij, grupi u bë njëri ndër grupet muzikore më të respektuara dhe më të dëgjuara e të gjitha kohërave, me mijëra fansa në të gjithë botën, me miliona kopje të albumeve të tyre ata lanë gjurmët e tyre në muzikën rok në shek. XX.
236. Керамитчиев Михајло (1915–1981), член на КПГ предвојната, учесник во грчко – италијанската војна, член и секретар на раководството на СНОФ, пратеник на Политичкиот комитет на националното ослободување во Грција од Костурска околија, политички секретар на Првата ударна бригада на НОВ и ПОМ, член на Политичката комисија на Македонците под Грција, учесник во Граѓанската војна. По војната емигрирал во НРМ.
Keramtçiev Mihajllo (1915–1981), anëtar i KPG para luftës, pjesëmarrës në luftën greko-italiane, anëtar dhe sekretar i udhëheqjes së SNOF, deputet i Komitetit politik të çlirimin nacional në Greqi nga rajoni i Kosturit, sekretar politik
i Brigadës së parë sulmuese së LNÇ dhe ARM, anëtar i Komisionit politik të maqedonasve nën Greqi, pjesëmarrës në Luftën civile. Pas luftës ai emigroi në RPM.
237. Кларк Артур, англиски писател на научна фантастика и пронаоѓач. Наречен „Пророк на вселенското време“.Артур Кларк измислил и предвидел неколку концепти клучни за современо ползување на вселената. Највлијателна била неговата теорија во 1945 год. дека геостационарните сателити што ја обиколуваат Земјата еднаш дневно може да се употребуваат за комуникација.
Kllark Arthur, shkrimtar dhe shpikës anglez i shkencave fiktive. I quajtur si “Profeti i kohës së universit”, Arthur Kllark shpiku dhe parashikoi disa koncepte kryesore për përdorimin modern të hapësirës. Teoria e tij më me ndikim ka qenë në vitin 1945. që satelitët gjeostacionar që rrotullohen rreth Tokës një herë në ditë mund të përdoren për komunikim.
238. Кодра Масар (1932-2004), историчар.
Kodra Masar (1932-2004), historian
239. Кол Хелмут (1930-2017), германски државник и канцелар на Германија од 1982 до 1998 година (од Западна Германија 1982-1990 и од обединета Германија 1990-1998) и како претседател на Христијанско-демократската унија (CDU) од 1973 до 1998 година.
Koll Hellmut (1930-2017), Qeveritar dhe kancelar gjerman i Gjermanisë nga 1982 deri vitin 1998 (në Gjermania Perëndimore 1982-1990 dhe në Gjermania e bashkuar 1990-1998) dhe si kryetar i Bashkimit demokratik i krishterëve (CDU) nga 1973 deri në vitin 1998.
240. Колиќи Ернест (1903-1975), Министер за образование на Албанија
Koliqi Ernest (1903-1975), Ministër i arsimit në Shqipëri
241. Колишевски Лазар (1914-2000), учесник во НОБ, носител на Партизанска споменица 1941, народен херој, политичар, државник. Делегат на Второто заседание на АВНОЈ, делегат на Првото заседание на АСНОМ, член на Президиумот на АСНОМ, Претседател на Првата народна влада на ДФМ како и на Извршниот совет на СРМ. Пратеник, во републичкото и сојузното собрание во повеќе состави. Претседател на Претседателството на СФРЈ, и кратко време по смртта на Јосип Броз Тито, Претседател на СФРЈ. Во текот на својот работен век извршувал и важни партиски функции на КПМ/КПЈ т.е СКМ/СКЈ.
Kollishevski Llazar (1914-2000) Pjesëmarrës në LNÇ, bartës i monumentit partizan 1941, heroi popullit, politikan, qeveritar. Delegat i kuvendit të dytë të KAQPJ, Delegat i kuvendit të parë të KAQPJ, anëtar i Presidiumi të KAQPJ, Kryetar i Qeverisë së parë popullore të DFM, si dhe i Këshillit ekzekutiv i RMV. Deputet në kuvendin e republikës dhe lidhjes në disa përbërje. Kryetar i Kryesisë së RSFJ-së, dhe menjëherë pas vdekjes së Josip Broz Tito, Kryetar i RSFJ-së. Gjatë jetës së tij të punës kreu funksione të rëndësishme partiake të KPM / KPJ, e ashtuquajtur SKM/ SKJ.
242. Колозов Ѓорѓи (1948-2003), македонски телевизиски актер. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности во Скопје во 1973 г. По дипломирањето, работи во Македонскиот народен театар. Најголема популарност добива со ТВ-серијата „Македонски народни приказни“.
Kollozov Gjorgji (1948-2003), Aktor i televizionit maqedonas. U diplomua në Fakultetin e arteve dramatike në Shkup në vitin 1973. Pas diplomimit, punoi në Teatrin kombëtar maqedonas. Popullaritetin më të madh e fitoi me serinë televiziv “Përralla popullore maqedonase”.
243. Колономос Жамила (1922-2013), револуционерка, професор, општественик. Организатор на еврејската младина во НОД од 1941 година, дел од битолскиот партизански одред „Гоце Делчев“, заменик политички-комесар на Првата македонско-косовска НОУБ, како и на 42-та дивизија на НОВЈ. По војната била дел раководството на АФЖ/СОЖМ, член на ЦК КПМ/СКМ, пратеник во Собранието на СРМ. Носител е на Партизанска споменица 1941 година и одликувана со Орден на братството и единството со златен венец. Посебно е заслужна за прилозите, сеќавањата и документите за Евреите во Македонија (со посебен осврт на Втората Светска војна), на кои е автор или редактор.
Kollonomos Zhamilla (1922 – 2013), revolucionare, profesor, pushtetar. Organizatore e rinisë hebre në LNÇL nga viti 1941, pjesë nga aradhet partizane të manastirit “Goce Dellçev”, zëvendës komisar politik i NOUB maqedono-kosovare, si dhe Divizionit të 42-të të NOVJ. Pas luftës ka qenë pjesëtare e udhëheqjes së AFZH/SOZHM, anëtare e KQ KPM/SKM, deputete në Kuvendin e RMV. Mbajtëse e një monumenti Partizan 1941, dhe e vlerësuar me dekoratën Vëllazërim dhe bashkim me kurorë të artë. Në veçanti ka meritë për propozimet, kujtimet dhe dokumentet rreth hebrenjve në Maqedoni (me referencë të veçantë për Luftën e Dytë Botërore), i të cilave është autore dhe redaktore
244. Комаров Владимир, поранешна улица. Владимир Михајлович Комаров (1927-1967). Советски пилот-космонаут, кој прв од своите советски колеги летал два пати во вселената, а трагично го загубил животот при спуштањето на земјата.
Komarov Vlladimir, Rrugë e dikurshme. Vlladimir Mihajlloviç Komarov (1927-1967). Pilot-kozmonaut sovjetik, i cili ishte i pari nga kolegët e tij sovjetik që fluturoi dy herë në hapësirë , dhe humbi jetën tragjikisht gjatë uljes në tokë.
245. Кондовa-Зафировска, Тодорка (1926-2003), македонска актерка, режисерка и педагошки работник. Завршила Театарска академија во Белград, на отсекот режија (1952). Била член на Драмата во МНТ (1945–1964) и во Драмскиот театар од 1964 г. до нејзиното пензионирање. Била професорка на Факултетот за драмски уметности во Скопје по предметот актерско мајсторство.
Kondova-Zafirovska, Todorka (1926-2003), Aktore maqedonase, regjisore dhe punëtore pedagogjike. Kreu Akademinë e teatrit në Beograd, drejtimin e regjisë (1952). Ka qenë anëtare e Dramës në TKM (1945-1964) dhe në Teatrin e dramës nga viti 1964 deri në pensionimin e saj. Si dhe ka qenë profesoreshë në Fakultetin e arteve figurative në Shkup në lëndën zotërimi i aktrimit.
246. Кондовски Димитар (1927-1993), сликар, сценограф, дизајнер, дописен член на МАНУ, професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Има особено значење за развитокот на македонското современо сликарство во шеесеттите години. Завршил Академија за ликовни уметности во Белград. Бил член на групите „Денес” и „Мугри”. Награден е на 8-то Медитеранско биенале во 1963 год., 3-то триенале во Белгра, со Октомвриска награда за сликарство во 1964 год. и др.
Kondovski Dimitar (1927-1993), Piktor, skenograf, stilist, anëtar korrespondent i AMSHA, profesor në Fakultetin e arteve figurative në Shkup. Ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin e pikturës bashkëkohore maqedonase në vitet e gjashtëdhjetë. Ai u diplomua në Akademinë e arteve figurative në Beograd. Ka qenë anëtar i grupeve “Sot” dhe “Agimet”. U shpërblye në Bienalen e 8-të Mesdhetare në vitin 1963, Trienalja e 3-të në Beograd, me Çmimin e tetorit për pikturë në vitin 1964, etj.
247. Конески Блаже (1921–1993), филолог, поет, лектор, универзитетски професор. Најистакната фигура на македонистиката во периодот по ослободувањето на Македонија. Член на Комисијата за кодификација на македонскиот литературен јазик и нејзин најистакнат претставник. Творец на основоположничките трудови на македонскиот јазик (граматиката, речникот, историјата, историската фонологија). Бил прв претседател на ДПМ (1947), на Друштвото (Сојузот) за македонски јазик и литература (1954), на Македонскиот славистички комитет (1963), на списанието Македонски јазик (1950, прв главен и одговорен уредник). Декан на Филозофскиот (Филолошкиот) факултет во Скопје, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (1958–1960). Член на академиите на науките на Хрватска (1962), Србија (1963), Словенија (1963), Босна и Херцеговина (1969), на Војводина, на Црна Гора, на Австрија и на Полска. Почесен доктор на универзитетите во Чикаго (1968), Вроцлав (1970), како и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Носител е на Његошевата и на Хердеровата награда, на наградите АВНОЈ, „Скендер Куленовиќ“, Сојузот на писателите на СССР, „Златниот венец“ на Струшките вечери на поезијата и др.
Koneski Bllazhe (1921–1993), Filolog, poet, lektor, profesor universiteti. Figura më e shquar e studimeve maqedonase në periudhën pas çlirimit të Maqedonisë. Anëtar i Komisionit për kodifikimin e gjuhës letrare maqedonase dhe përfaqësues më i shquar i tij. Krijues i veprave themeluese të gjuhës maqedonase (gramatikës, fjalorit, historisë, fonologjisë historike). Ka qenë kryetari i DPM-së (1947), së Shoqatës së gjuhës maqedonase dhe letrare (1954), i Komitetit sllav të Maqedonisë (1963), në revistën Gjuha maqedonase (1950, kryeredaktor dhe redaktori i parë). Dekan në Fakultetit e filozofisë (filologjisë) në Shkup, rektor i Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup(1958-1960). Anëtar i akademive për shkencë në Kroaci (1962), Serbi (1963), Slloveni (1963), Bosnje dhe Hercegovinë (1969), në Vojvodinë, në Malin e Zi, në Austri dhe në Poloni. Doktor nderi i universiteteve në Çikago (1968), Vrocllav (1970), si dhe në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Bartës i çmimeve Njegosheva dhe Herderova, i çmimeve KAQPJ, “Skender Kullenoviq”, Bashkësisë së shkrimtarëve në BRSS, “Kurorës së artë”, në Mbrëmjet e poezisë së Strugës, etj.
248. Константинов Јанко (1926-2010), архитект кој по земјотресот бил ангажиран во урбанизацијата на централното градско подрачје. Негови позначајни архитектонски дела се: Гимназијата „Никола Карев“, Средното медицинско училиште „Д-р Панче Караѓоџозов“, Протестантската црква во Скопје, Поштата, Хотел „Александар Палас“ Константинов е единствениот архитект со постојана поставка во МОМА Њујорк.
Konstantinov Janko (1926-2010), Arkitekt i cili pas tërmetit ka qenë i angazhuar në urbanistikën e territorit të qendrës së qytetit. Disa nga veprimtarit e tij më të rëndësishme janë: Gjimnazi “Nikolla Karev”, Shkolla e mesme e mjekësisë “Dr. Pançe Karagjozov”, Kisha protestante në Shkup, Posta, Hoteli “Aleksandar
Pallas”. Konstantinov është arkitekti i vetëm me paraqitje permanente në MOMA Nju Jork.
249. Костовски Душко (1939-1995), македонски актер. Бил актер во Народниот театар „Антон Панов“ во Струмица (1967-1970) и во Драмата на МНТ (1970– 1995). Има реализирано забележителни улоги на филм, радио и телевизија.
Kostovski Dushko (1939-1995), Aktor maqedonas. Ka qenë aktor në Teatrin kombëtar “Anton Panov” në Strumicë (1967-1970) dhe në Dramën e TKM (1970-1995). Ka realizuar role të dukshme në film, radio dhe televizion.
250. Коцевски Данило (1947-2020), книжевен критичар, раскажувач, романописец, драматург и поет. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Работел во весникот „Млад борец“ и Македонската радио-телевизија. Бил главен уредник на списанието „Разгледи“ – Скопје. Членувал е на Друштвото на независните писатели на Македонија и во македонскиот ПЕН центар. Познат е како хроничар на градот Скопје поради своите статии објавувани во „Нова Македонија“ и емисиите на Македонската телевизија.
Kocevski Danillo (1947-2020), kritik letrar, tregimtar, romancier, dramaturg dhe poet. Diplomoi në Fakultetin e filologjisë në Shkup. Ka punuar në gazetën “Luftëtari i ri” dhe në Radio televizionin e Maqedonisë. Ka qenë kryeredaktor i revistës “Pikëpamje” – Shkup. Ka qenë anëtar i Shoqatës së shkrimtarëve të pavarur të Maqedonisë dhe në qendrën maqedonase PEN. Ai njihet si kronist i qytetit të Shkupit për shkak të artikujve të tij të shpallura në “Nova Makedonija” dhe në emisionet e Televizionit maqedonas
251. Кочовска-Цветковиќ, Фана (1927-2004), народен херој. Учесничка во напредното младинско движење, учесничка во НОБ. Со неполни 15 години стапила во редот на партизанскиот одред Гоце Делчев,а потоа и во Втората, Третата, Седмата и Првата македонско – косовска – бригада. Учесничка во Февруарскиот поход и на Пролетната офанзива. По ослободувањето вршела повеќе државни и политички функции: член на ЦК на народната младина на Македонија, претседател на секцијата на жените во Македонија, пратеник во републичкото и сојузно собрание. Носител на партизанска споменица 1941, одликувана со орден Народен херој во 1951 година.
Koçovska-Cvetkoviq, Fana (1927-2004), Hero i popullit. Pjesëmarrëse në lëvizjen rinore, pjesëmarrëse në LNÇ. Pa i mbushur 15 vjet, ajo iu bashkua aradheve partizane Goce Delchev dhe pastaj Brigadës së Dytë, të Tretë, të Shtatë dhe Brigadës së Parë maqedono – kosovare. Mori pjesë në Pushtimin e shkurtit dhe në Ofensivën pranverore. Pas lirimit, ka kryer më shumë poste shtetërore dhe politike: anëtare e KQ të rinisë kombëtare të Maqedonisë, kryetare e seksionit të grave në Maqedoni, deputete në kuvendin e republikës dhe aleancës. Mbajtës i një monumenti partizan 1941, u vlerësua me dekoratën Hero i popullit në vitin 1951.
252. Коџоман Милош (1952-2014), македонски сликар, припадник на новата генерација уметници што се појавиле во почетокот на 70-тите години на минатиот век. Завршил во средното училиште за применета уметност „Лазар Личеновски“, а во 1974 година дипломирал на Педагошката академија во Скопје. Во 1977 година ја добива награда за најдобар студент,
на прославата на 30-годишнината на Педагошката академија. Има реализирано над 20 самостојни изложби.
Koxhoman Millosh (1952-2014), Piktor maqedonas, pjesëtar i brezit të ri të artistëve që u shfaq në fillimin e viteve 70 të shekullit të kaluar. Kreu Shkollën e mesme të arteve të zbatuara “Llazar Liçenovski”, dhe në vitin 1974 u diplomua në Akademinë pedagogjike në Shkup. Në vitin 1977 mori çmimin si studenti më i mirë, në kremtimin e 30 vjetorit të Akademisë pedagogjike. Ka realizuar më shumë se 20 ekspozita.
253. Кранго Стерјо-Дучо, борец во Првиот скопски партизански одред.
Krango Sterjo-Duço ,Luftëtar në Aradhet e para partizane të Shkupit.
254. Кратовски Димитар, еден од најзначајните македонски книжевници од XV век, поврзан со традициите на Кратовската книжевна школа. Во 1466 година, по придружба на охридскиот архиепископ Доротеј, тој направил словенски препис на номоканонот за потребите на архиепископијата во Охрид. Кон средината на XIX век, овој номоканон сè уште се наоѓал во Охрид, каде што го пронашол рускиот славист Виктор Иванович Григорович, кој ги зел само последните листови од ракописот, кои сега се наоѓаат во Лениновата библиотека во Москва. Овие листови (10) содржат опширен поговор за дијак Димитар, во кој има мошне интересни податоци за Охридската архиепископија и за историјата на Македонија воопшто. Поговорот на Димитар Кратовски е интересен не само како историски извор, но и како литературно дело.
Kratovski Dimitar, njëri ndër letrarët më të rëndësishëm maqedonas të shekullit XV, lidhur me traditat e Shkollës letrare të Kratovës. Në vitin 1466, i shoqëruar nga Kryepeshkopi i Ohrit Dorotej, ai bëri një transkripto sllav të nomokanonit për nevojat e kryepeshkopatës në Ohër. Kah mesi i shek. të XIX, ky nomokanon ende ndodhej në Ohër, ku e kishte gjetur sllavisti rus Viktor Ivanoviç Grigoroviç, i cili kishte marrë vetëm fletët e fundit të dorëshkrimit, të cilat tani ndodhen në bibliotekën e Leninit në Moskë. Këto (10) fletë përmbajnë një parathënie të gjerë të dhjakut Dimitar, në të cilin ka të dhëna interesante për Kryepeshkopatën e Ohrit dhe për historinë e Maqedonisë në përgjithësi. Parathënia e Dimitar Kratovskit është interesante jo vetëm si burim historik, por edhe si vepër letrare.
255. Кривопаланечка, по градот Крива Паланка и по примерот на повеќето улици во Скопје кои носат имиња на градови од РСМ.
Krivopallaneçka, ѕipas qytetit Kriva Pallanka dhe duke ndjekur shembullin e shumicës së rrugëve në Shkup që mbajnë emrat e qyteteve nga RMV.
256. Крифца Исмаил, деец во полто на цивилното општество. Дал голем придонес кон постигнување на еднакво општество за сите;
Krifca Ismai, Veprimtarë i shoqërisë civile në RMV. Ka dhën kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen e një shoqërie të barabartë për të gjithë;
257. Кристофориди Константин (1830-1895), преродбеник и писател
Kristoforidhi Konstantin (1830-1895), rilindës dhe shkrimtar
258. Кроси Ибрахим (1942-2012, Рашче), првиот доктор на науки во Дервен, Скопје
Krosi Ibrahim (1942-2012, Rashçe), doktori i parë i shkencave në Derven, Shkup.
259. Крстиќ Анѓелко (1871-1952), поет, раскажувач, романописец и драмски автор. Ја завршил Подготвителната учителска школа во Белград во 1889 година. Од 1890 година учителствувал во селата на планината Јабланица, Струшко. Првиот литературен прилог го објавил во „Цариградски весник“ под псевдонимот „Дримколец“ во 1904 година. За романот „Трајан“ во 1934 година ја добива наградата на Академијата на седумте уметности во Белград за најдобар роман. Во 1940-1941 година е директор на скопскиот дневен весник „Глас југа“.
Krstiq Angjellko (1871-1952), рoet, tregimtar, romancier dhe dramaturg. E kreu Shkollën përgatitore të mësuesve në Beograd në vitin 1889. Nga viti 1890 dha mësim në fshatrat në malin Jabllanicë, rajoni i Strugës. Artikullin e parë letrar e botoi në “Gazetën e Kostandinopojës” me pseudonimin “Drimkolec” në vitin 1904. Për romanin “Trajani” në vitin 1934 ai mori çmimin e Akademisë së shtatë arteve në Beograd për romanin më të mirë. Në vitet 1940-1941 ishte drejtor i gazetës ditore të Shkupit “Zëri juga”.
260. Кузмановски Петар, Таста (1952-2018), ракометар. Има најголеми заслуги за подем на многу македонски Ракометари во текот на 80-тите години.
Kuzmanovski Petar, Tasta (1952-2018), Hendbollist. Ka meritat më të mëdha për ngritjen e shumë hendbollistëve maqedonas gjatë viteve të 80ta.
261. Куноски Васил (1916-1993), поет за деца, еден основоположниците на современата македонска литература за деца и млади. Уредник во Редакцијата на Детска радост при НИП „Нова Македонија“. Негови најзначајни дела се: „Волшебно ливче“, „Песни“, „Ѓерданче“, „Зајче без опавче“, „Претпразнични вечери“, „Страшно, пострашно и најстрашно“, „Ха-ха-ха и две-три ах“ и др.
Kunoski Vasill (1916-1993), рoet për fëmijë, një themelues i letërsisë bashkëkohore maqedonase për fëmijë dhe të rinj. Redaktor në Redaksinë “Gëzimi fëmijëror” pranë NIP “Maqedonia e re”. Veprat e tij më të rëndësishme janë: “Fletë magjike”, “Poezi”, “Gjerdani”, “Lepur pa bisht”, “Mbrëmje para festave”, “Tmerrshëm, më tmerrshëm dhe më më tmerrshëm”, “Ha-ha-ha dhe dy-tre ah” etj.
262. Куртиши Атулах – Ата, Оџа, основач на медресата „Меда“ во 30-тите години.
Kurtishi Ataullah – Ata, Hoxha, themelues i medresesë “Meda” në vitet e 30-ta.
263. Латифи Халил, активист за националната кауза, придонел за општествениот подем на албанскиот народ;
Latifi Halil, Veprimtarë i çështjes kombëtare dhe kontribues i ngritjes shoqërore të popullit shqiptarë;
264. Лазарова Вања (1930-2017), македонска пејачка на изворни народни песни. Била член на ансамблот на Македонската радио и телевизија, а има настапувано и со филхармонијата. Таа е првата македонска пејачка која има снимено плочи за најголемите издавачки куќи Poligram и Philips. Добитник е на наградата „11 Октомври“.
Llazarova Vanja (1930-2017), këngëtare maqedonase e këngëve popullore origjinale. Ka qenë anëtare e ansamblit të Radiotelevizionit maqedonas dhe ka
performuar edhe me Filarmoninë maqedonase. Ajo është këngëtarja e parë maqedonase që regjistron rekorde për shtëpitë më të mëdha botuese “Poligram” dhe “Philips”. Është fituese e çmimit “11 Tetori”.
265. Лазески Борко (1917-1933), македонски сликар. Се образувал во Белград и Софија, а специјализирал на Високата школа за уметност во Париз. Негови најпознати дела се витражите во Македониум и фреските од НОБ и револуцијата во Пошта.
Llazeski Borko (1917-1933), Piktor maqedonas. U shkollua në Beograd dhe Sofje, ndërsa u specializua në Shkollën e lartë të artit në Paris. Veprat e tij më të njohura janë vitrazhet në Makedonium dhe afresket nga LNÇ si dhe revolucioni në Postën.
266. Лахтова Ката (1924-1995), учесник во НОБ, политичар, државник. Претседател на АФЖ и на Сојузот на женските друштва на Македонија. Пратеник во републичкото собрание. Потпретседател и претседател на Собранието на СРМ. Во воениот и повоениот период носител на истакнати партиски функции во КПМ/СКМ.
Llahtova Kata (1924-1995), Pjesëmarrëse në LNÇ, politikane, qeveritar. Kryetare e AFZH dhe i Lidhjes së shoqatave të gruas në Maqedoni. Deputete në kuvendin e republikës. Nënkryetare dhe kryetare e Kuvendit të RMV. Në periudhën e luftës dhe pas luftës bartëse e funksioneve të spikatura partiake në KPM/SKM.
267. Лахтов Васил, првиот докторант од областа на археологијата, докторирал во Словенија, прв македонец кој ја проучува Требенишката култура, пронаоѓач на многу историски артефакти меѓу кои една од требенишките погребални маски, охридскиот амфитеатар, еден од првите организатори на охридското културно лето и човек кој е основата на археологијата во државата. Учител е на Паско Кузман и братучед на првата и единствената жена, претседател на собранието на републиката – Ката Лахтова.
Llahtov Vasill, doktoranti i parë në fushën e arkeologjisë, mori doktoraturën e tij në Slloveni, maqedonasi i parë që studioi kulturën e Trebenicës, shpikësi i shumë artefakteve historike mes të cilave njëra nga maskat e varrimit të Trebenicës, amfiteatrin e Ohrit, një nga organizatorët e parë të Verës kulturore të Ohrit dhe njeriu bazë i arkeologjisë në vend. Është mësues i Pasko Kuzmanit dhe kushëri i gruas së parë dhe të vetme, Kryetares së Kuvendit të republikës – Kata Llahtova.
268. Леб и сол, најпознатиот рок бенд од Скопје, формирана во 1976 година. Основачите, Влатко Стефановски, Бодан Арсовски, Кокан Димушевски и Димитар Чочоровски и Гарабет Тавитијан формирајки ја групата отвориле ново поглавје во современата македонска музичка историја. За време на 20-годишното постоење се смениле повеќе постави на групата, издале 10 студиски албуми и 4 албуми во живо и 2 компилации со нивните најголеми хитови. Креирале музика и за филм, театар и ТВ серии.
Leb i soll, Rok bendi më i famshëm maqedonas nga Shkupi, e formuar në vitin 1976. Themeluesit, Vlatko Stefanovski, Bodan Arsovski, Kokan Dimushevski, Dimitar Çoçorovski dhe Garabet Tavitian, formuan grupin dhe hapën një kapitull të ri në historinë bashkëkohore të muzikës maqedonase. Gjatë 20 viteve të ekzistencës së tij, disa formacione të grupit kanë ndryshuar, kanë publikuar 10
albume në studio, 4 albume live dhe 2 përmbledhje me hitet e tyre më të njohura. Ata gjithashtu krijuan muzikë për film, teatër dhe seri televizive.
269. Лева Патика, македонска рок група, формирана кон крајот на 70-тите години на 20-от век. Групата од самите почетоци целеше да го наметне специфичниот скопски урбан музички стил на тогашните југословенски простори. Нивниот најпознат, безвременски хит е песната „Неправда“ од првиот албум „ЕО, ЕО“.
Leva Patika, rok bandë maqedonase, e formuar në fundin e viteve të 70ta të shekullit XX. Që nga fillimet e tij, grupi synonte të impononte stilin specifik të muzikës urbane të Shkupit në territoret e atëhershme Jugosllave. Hiti i tyre i përjetshëm dhe më i famshëm është kënga “Nepravda” nga albumi i parë “EO, EO”.
270. Левенски Михаил (1942-2010), невропсихијатар, поет, раскажувач, автор на драмски текстови, автор на сценарија за филм, хуманист. Во 2012 година, во чест на неговиот 70 роденден, неговото семејство ја основа фондацијата која го носи неговото име а посветена е на реализација на проекти од различни области со кои се унапредува квалитетот на живеењето на посебни категории луѓе гледано демографски и од социолошки аспект.
Levenski Mihail (1942-2010), Neuropsikiatër, poet, tregimtar, autor i teksteve dramatike, autor i skenarëve për film, humanist. Në vitin 2012, për nder të 70 vjetorit të lindjes, familja e tij themeloi fondacionin që mban emrin e tij dhe i është kushtuar realizimit të projekteve nga fusha të ndryshme që përmirësojnë cilësinë e jetës së kategorive të veçanta të njerëzve nga pikëpamja demografike dhe aspektit sociologjik.
271. Леко Димитрие (1863-1941), архитект. Студирал во Цирих и Атина. Тој е проектант на урбанистичкиот план на Скопје во 1914 година, награден на конкурсот со I награда. Планот на Димитрие Т. Леко станал основа врз која се изработени идните планови по Првата светска војна, а некои негови идеи и концепции се актуелни и денес.
Leko Dimitrie (1863-1941), аrkitekt. Ka studiuar në Cyrih dhe Atinë. Ai është projektuesi i planit urbanistik të Shkupit në vitin 1914, i vlerësuar në konkursin me çmimin e I. Plani i Dimitrie T. Lleko u bë bazë mbi të cilin u ndërtuan planet aktuale pas Luftës së Parë Botërore dhe disa ide dhe koncepte të tij janë aktuale edhe sot.
272. Лековски Александар (1933-2013), македонски композитор и диригент. Дипломирал на Одделот за диригирање на Музичката академија во Белград, каде што ги завршил и постдипломските студии. Бил директор на Операта и балетот при тогашниот Македонски народен театар, бил директор на Македонската филхармонија, бил прв диригент во Операта и балетот во Белград, претседател на Сојузот на композиторите на Македонија на Здружението на диригентите на Македонија, на Сојузот на музичките уметници на Македонија, на Музичката младина на Македонија. Добитник е на наградите „Панче Пешев“ од СОКОМ и „11Окттомври“.
Lekovski Aleksandar (1933-2013), кompozitor dhe dirigjent maqedonas. U diplomua në Seksionin për dirigjent në Akademinë e muzikës në Beograd, ku dhe i përfundoi studimet pasuniversitare. Ka qenë drejtor i Operës dhe baletit në Teatrin Kombëtar të atëhershëm maqedonas, drejtor i Filarmonisë së Maqedonisë, dirigjenti i parë i Operës dhe baletit në Beograd, president i
Shoqatës së kompozitorëve të Maqedonisë, i Shoqatës së dirigjentëve të Maqedonisë, i Lidhjes së artistëve të muzikës maqedonase, si i Muzikës rinore të Maqedonisë. Ai është fituesi i çmimeve “Pance Peshev” nga SOKOM dhe “11 Tetori”.
273. Ленинова, поранешна улица која е вградена во колективната меморија и во колективната свест на генерациите на Скопје.
Leninova, Rrugë e dikurshme që është e ngulitur në kujtesën kolektive dhe në ndërgjegjen kolektive të gjeneratave të Shkupit.
274. Лерински Марко, Војвода (1862-1902),Георги Иванов-Ѓуров, револуционер, војвода, член на МРО, близок пријател на Гоце Делчев, по познат како војвода Марко Лерински. Благодарение на неговото претходно воено искуство и организациони способности многу придонел за развојот на четничкиот институт во МРО. Неговата чета станала расадник за подготовка на четници и војводи за целата револуционерна организација.
Lerinski Marko, Duka (1862-1902), Georgi Ivanov-Gjurov, revolucionar, dukë, anëtar i MRO, mik i ngushtë i Goce Dellçevit, i njohur më mirë si Duka Marko Lerinski. Falë përvojës së tij të mëparshme ushtarake dhe aftësive organizative, ai kontribuoi shumë në zhvillimin e institutit çetnik në MRO. Çeta e tij u bë një vatër për trajnimin e çetnikëve dhe dukëve për të gjithë organizatën revolucionare.
275. Лесновски Станислав, македонски книжевник од 14 век, најзначајниот претставник на Лесновскиот книжевен центар. Работел во првата половина на 14 век во Лесновскиот манастир и според Илија Велев, од 1353 година во Марковиот манастир покрај Скопје. Неговите ракопис се занимливи и значајни за истражување на јазични, книжевни, химнографски, калиграфски и орнаментолошки особини на Лесновскиот книжевен центар од тоа време
LesnovskI Stanisllav, shkrimtar maqedonas nga shekulli XIV, përfaqësuesi më i rëndësishëm i Qendrës letrare Lesnovo. Ai punoi në gjysmën e parë të shekullit të XIV në Manastirin e Lesnovës dhe sipas Ilija Velev, nga viti 1353 në Manastirin Markov afër Shkupit. Dorëshkrimet e tij janë interesante dhe domethënëse për hulumtimin e veçorive gjuhësore, letrare, himnografike, kaligrafike dhe zbukuruese të Qendrës letrare Lesnovo të asaj kohe.
276. Ли Стен (1922-2018), американски писател на стрипови, издавач, уредник, продуцент, телевизиски водите, глумец. Долгогодишен претседател на издавачката куќа Марвел комикс Автор на стрип јунаците Спајдермен, Ајронмен, Иксмен, Тор и др. Благодарение на Стен Ли, светот ги доби јунаците од Марвел.
Li Sten (1922-2018), shkrimtar amerikan i librave komikë, botues, redaktor, producent, prezantues televizivë, aktor. Drejtor i shtëpisë botuese Marvel Comics për një kohë të gjatë. Autor i heronjve të librave komikë Spiderman, Ironman, Xmen, Thor dhe të tjerë. Falë Sten Li, bota mori heronjtë e Marvelit.
277. Лиотар Жан-Франсоа (1924-1998), професор и еден од најзначајните постмодернистички филозофи на крајот на 20 век, си широк спектар на тематски истражувања: од теорија на знаењето до уметност, литература, музика, филм, урбанизам, политика итн. Познат е неговиот дијалог со Хабермас кој се однесувал на различните толкувања/интерпретации на поимите модерно и постмодерно. Најпознати
дела: Постмодерна состојба: извештај за состојбата на знаењето (1979), Раскол (1983).
Liotar Zhan-Fransoa (1924-1998), рrofesor dhe njëri ndër filozofët më të rëndësishëm post modernist gjatë fundit të shek. XX, si spektër i gjerë i hulumtimeve tematike: nga teoria e dijes deri tek arti, letërsia, muzika, filmi, urbanistika, politika etj. I njohur është dialogu i tij me Habermasin që ka të bëjë me interpretimet e ndryshme të nocioneve moderne dhe post moderne. Veprat e tij më të njohura janë: Gjendja post moderne: raporti mbi gjendjen e dijes (1979), Përçarja (1983).
278. Липа, листопадно дрво, национален симбол на многу земји, име на улица (со дрворед од липи) во неколку европски градови, симбол на Скопје.
Bliri,, Pemë gjetherënëse , simbol kombëtar i shumë vendeve, emri i rrugës (me një rresht pemësh bliri) në disa qytete evropiane, simbol i Shkupit.
279. Липша Тофовиќ, Ана (1926-2012), првенка на Македонската опера и еден од нејзините основополжници. Родена е во Сисак, Хрватска, а своето музичко образование, под менторство на најпознатите хрватски вокални педагози го стекнува на Конзерваториумот во Загреб. Во Скопје пристигнува на 1 март 1948 година, а веќе на 14 март настапува како Мама Лучија во операта „Кавалерија рустикана“. На сцената на Македонската опера, во текот на својот работен век, сè до пензионирањето во 1980 година, реализира 35 оперски улоги и близу илјада претстави.За својата уметничка дејност, таа е добитник на повеќе награди, меѓу кои и највисоките државни – „11 Октомври“ за улогата на Орфеј во 1961 година, како и „11 Октомври“ за животно дело во 1975 година.
Lipsha Tofoviq, Ana (1926-2012), E para në Operën maqedonase dhe njëra nga themeluesit e saj. Ajo lindi në Sisak, Kroaci, ndërsa shkollimin e saj muzikor nën mentorimin e pedagogëve më të njohur vokalë kroatë e kreu në Konservatorin në Zagreb. Ajo arriti në Shkup më datën 1 mars të vitit 1948 dhe më 14 mars interpretoi si Nëna Luçija në operën “Cavalleria Rusticana”. Në skenën e Operës së Maqedonisë, gjatë jetës së saj të punës, deri në pensionimin e saj në vitin 1980, ajo realizoi 35 role të operës dhe gati një mijë shfaqje. Për veprimtarinë e saj artistike, është fituese e disa çmimeve, duke përfshirë edhe dekoratat më të lartë – “11 Tetori”, për rolin e Orfeut në vitin 1961, si dhe “11 Tetori” për arritje jetësore në vitin 1975.
280. ЛПК, народно движење на Косово. Формирана по ослободувањето, првенствено со поддршка на дијаспората од Швајцарија и Германија реактивирана во 1981 г. во Швајцарија, како марксистичко- ленинистички сојуз, со левичарска идеологија, а главно се залагало за правата на Албанците во поранешната југословенска федерација.
LPK, një lëvizje popullore në Kosovë. Formuar pas çlirimit, kryesisht me mbështetjen e diasporës nga Zvicra dhe Gjermania, u riaktivizua në vitin 1981 në Zvicër, si një aleancë marksiste-leniniste, me një ideologji të majtë, dhe kryesisht mbrojti të drejtat e shqiptarëve në ish-federatën Jugosllave.
281. Лукаровски Душко, Градоначалник на Град Скопје 1948
Llukarovski Dushko, Kryetar i Qytetit të Shkupit 1948
282. Лутер Кинг Мартин (1929-1968), афроамерикански свештеник борец за човекови права и граѓански права на афроамариканците, миротворец.
Добитник на Нобелова награда за мир. Заради неговата улога во американската историја, прогласен државен празник, Ден на Мартин Лутер Кинг во САД.(kaj л)
Luther King Martin (1929-1968), Prifti afrikano-amerikan që luftoi për të drejtat e njeriut dhe të drejtat civile të afrikano-amerikanëve, paçebërës. Fitues i Çmimit Nobel për paqe