Shkolla e Mesme Gjoce Stojçevski shpall konkurs

Shkolla e Mesme Gjoce Stojçevski shpall konkurs

Në pajtim me nenein 42 të Ligjit për arsim të mesëm (Fl.zyrt. e RM-së nr. 44/95, 24/96, 34/96, 37/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13,...
read more